IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 10:16 19/10/2021 7,155 Lượt Xem

Cài đặt lớp StudentMark gồm các thông tin:

-       Rollnumber (Độ dài là 6-12)

-       Họ tên

-       Lớp

-       Môn

-       Điểm (Điều kiện >=0 và <= 10)

 

Cài đặt đầy đủ: 2 constructor, các phương thức set/get.

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Khai báo luôn hàm main trong lớp này:

Khai báo 2 đối tượng của lớp, khởi tạo 2 đối tượng bằng construcor không có tham số. Gọi hàm nhập để nhập vào các thông tin và hàm hiển thị để hiển thị các thông tin.

Hiển thị thông tin của người có điểm cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 15:31 01/06/2020namespace nhập_xuất_dữ_liệu_điểm_thi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("==================Nhập xuất điểm thi===================");
      diemthi();
    }

    static void diemthi()
    {
      StudentMark studentMark = new StudentMark;
      studentMark.Fullname = "Nguyễn Thành Lâm";
      studentMark.Class = "T1907A";

      studentMark.input();
      studentMark.display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace nhập_xuất_dữ_liệu_điểm_thi
{
  class StudentMark
  {
    private string _rollnumber;
    public string Rollnumber {
      get
      {
        return _rollnumber;
      }
      set
      {
        if(value.Length >= 6 && value.Length <= 12)
        {
          this._rollnumber = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dữ liệu nhập từ 6 - 12 kí tự");
        }
      }
    }
    public string Fullname { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subjects { get; set; }
    private double _point;
    public double Point {
      get
      {
        return _point;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 && value <= 10)
        {
          this._point = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Bạn nhập sai điểm!\n Nhập lại");
        }
      }
    }

    public StudentMark()
    {

    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập RollNumber: ");
      Rollnumber = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tên: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập Lớp: ");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập Môn: ");
      Subjects = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập điểm: ");
      Point = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("{}\n Tên: {}\n Lớp: {}\n Môn: {}\n Điểm: {}", Rollnumber, Fullname, Class, Subjects, Point);
    }

  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:33 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Dynamic;
using System.Text;

namespace BAITAP.StudentMark
{
  class StudentMark
  {
    private string _rollnumber
    {
      get
      {
        return _rollnumber;
      }

      set
      {
        if ( value.Length >= 6 && value.Length <= 12 )
        {
          this._rollnumber = value;

        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error");
        }  
      }
    }

    public string name { get; set; }

    public string classname { get; set; }

    public string subjectname { get; set; }

    private float _point
    {
      get
      {
        return _point;
      }

      set
      {
        if ( value >= 0 && value <= 10)
        {
          this._point = value;
        }  
        else
        {
          Console.WriteLine("Error");
        }  
      }
    }

    public StudentMark()
    {

    }

    public StudentMark(string rollnumber, string name, string classname, string subjectname, float point)
    {
      this._rollnumber = rollnumber;
      this.name = name;
      this.classname = classname;
      this.subjectname = subjectname;
      this._point = point;

    }

    public void input()
    {
      _rollnumber = Console.ReadLine();
      name = Console.ReadLine();
      classname = Console.ReadLine();
      subjectname = Console.ReadLine();
      _point = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine(_rollnumber + name + classname + subjectname + _point);
    }

    static void main(String[] args)
    {
      StudentMark sm1 = new StudentMark();
      StudentMark sm2 = new StudentMark();

      sm1.input();
      sm1.display();
      sm2.input();
      sm2.display();
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:28 21/05/2020


#diemthi.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson4
{
  class Diemthi
  {
    public string RollNumber { get; set; }
    public string FullName { get; set; }
    public string NameClass { get; set; }
    public string NameSubjects { get; set; }

    public int Score { get; set; }

    public Diemthi() { }
    public Diemthi(string rollnumber,string fullname,string nameClass,string nameSubjects,int score)
    {
      RollNumber = rollnumber;
      FullName = fullname;
      NameClass = nameClass;
      NameSubjects = nameSubjects;
      Score = score;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Rollnumber = {0}, Fullname = {1}, NameClass= {2}, NameSubject = {3}, Score ={4}",
        RollNumber,FullName,NameClass,NameSubjects,Score);  
    }
    public void input()
    {

      checkRoll();
      Console.WriteLine("nhap fullname");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap nameClass");
      NameClass = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap nameSubject");
      NameSubjects = Console.ReadLine();
      checkScore();
    }

    public void checkRoll()
    {
      bool isCheck = true;
      while(isCheck)
      {
        Console.WriteLine("Nhap rollnumber");
        string data = Console.ReadLine();
        if(5 <data.Length && data.Length < 13)
        {
          RollNumber = data;
          isCheck = false;
          return;
        }
        Console.WriteLine("Nhap rollnumber tu 6-12");
      } 
      
    }

    //
    public void checkScore()
    {
      bool isCheck = true;
      while (isCheck)
      {
        Console.WriteLine("Nhap Score");
        int data = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (data >=0 && data <= 10)
        {
          Score = Convert.ToInt32(data);
          isCheck = false;
          return;
        }
        Console.WriteLine("Nhap Score tu 0-10");
      }

    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.InteropServices.ComTypes;

namespace Lessson4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Diemthi t = new Diemthi();
      t.input();
      t.display();
      Diemthi t1 = new Diemthi("ab0001", "smile", "T1907A", "laptrinh", 9);
      Console.WriteLine("Nguoi co diem cao nhat");
      if(t.Score > t1.Score)
      {
        t.display();
        return;
      }
      if(t.Score == t1.Score)
      {
        t1.display();
        t.display();
        return;
      }
      t1.display();
      
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 15:11 21/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLDT
{
  class StudentMark
  {
    static void Main (string[] args)
    {
        StudentMark stu = new StudentMark();
        StudentMark stu2 = new StudentMark("TH1907014", "Phi Long", "T1907A", "C#", 6.9f);

        stu.input();
          stu.display();
          stu2.display();

          Console.WriteLine("\n SV co diem cao nhat :");
          if(stu.Diem > stu2.Diem)
          {
            stu.display();
          }
          else
          {
            stu2.display();
          }     
    }
    
    private string _rollnumber;
    public string Rollnumber
    {
      get
      {
        return _rollnumber;
      }
      set
      {
        if (value.Length >= 6 && value.Length <= 10)
        {
          this._rollnumber = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("RollNumber phai tu 6-12 ky tu");
        }
      }
    }
    public string Hoten { get; set; }
    public string Lop { get; set; }
    public string Mon { get; set; }

    private float _diem;
    public float Diem
    {
      get
      {
        return _diem;
      }
      set
      {
        if (value >= 0 && value <= 10)
        {
          this._diem = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Point >=0 && <= 10");
        }
      }
    }
    public StudentMark()
    {

    }
    public StudentMark(string Rollnumber, string Hoten, string Lop, string Mon, float Diem)
    {
      this.Rollnumber = Rollnumber;
      this.Hoten = Hoten;
      this.Lop = Lop;
      this.Mon = Mon;
      this.Diem = Diem;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Roll Number : :");
      Rollnumber = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Ho va Ten :");
      Hoten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Lop :");
      Lop = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Mon hoc : ");
      Mon = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Diem :");
      Diem = float.Parse(Console.ReadLine());

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nDiem cua Sinh vien : {0},{1},{2},{3},{4}", Rollnumber, Hoten, Lop, Mon, Diem);
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 08:54 21/05/2020using System;


namespace TestMarks
{
  class StudentMark
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      StudentMark sm1 = new StudentMark();
      StudentMark sm2 = new StudentMark("1907030", "Minh Nghia", "T1907A", "PHP", 7f);

      sm1.Input();
      sm1.Display();

      sm2.Display();


      Console.WriteLine("\nSV co diem cao nhat :");
      if(sm1.Point > sm2.Point)
      {
        sm1.Display();
      }
      else
      {
        sm2.Display();
      }

      
      
    }
    public StudentMark()
    {
    }
    public StudentMark(string Rollnumber,string Fullname, string Class, string Subject,float Point)
    {
      this.Rollnumber = Rollnumber;
      this.Fullname = Fullname;
      this.Class = Class;
      this.Subject = Subject;
      this.Point = Point;
    }
    private string _rollnumber;
    public string Rollnumber
    {
      get
      {
        return _rollnumber;
      }
      set
      {
        if(value.Length >= 6 && value.Length <= 10)
        {
          this._rollnumber = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Length does not exceed approx 6 => 12");
        }
      }
    }
    public string Fullname { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subject { get; set; }

    private float _point;
    public float Point 
    {
      get
      {
        return _point;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 && value <= 10)
        {
          this._point = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Point >=0 && <= 10");
        }
      }
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Rollnumber :");
      Rollnumber = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Fullname :");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Class :");
      Class = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Subject : ");
      Subject = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Point :");
      Point = float.Parse(Console.ReadLine());

    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("\nStudent Mark : {0} , {1} , {2} , {3} , {4}", Rollnumber, Fullname, Class, Subject, Point);
    }
  }
  

}


Phân Loại Bài Viết

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!