IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,867 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:28 07/10/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson02.bt1432
{
  class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if(value == "Nam" || value == "Nu")
        {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Gioi tinh: Khong biet");
          this._gender = "Khong biet";
        }
      }
    }
    public string HomeTown { get; set; }
    public string Regency { get; set; }
    private int _salary;
    public int Salary 
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Luong phai la so duong");
        }
      }
    }

    public Employee()
    {

    }

    public Employee(string name, string gender, string hometown, string regency, int salary)
    {
      Name = name;
      Gender = gender;
      HomeTown = hometown;
      Regency = regency;
      Salary = salary;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten cong nhan: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap que quan: ");
      HomeTown = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap chuc vu: ");
      Regency = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tien luong: ");
      Salary = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Ten: " + Name + ", Gioi tinh: " + Gender + ", Que quan: " + HomeTown +
        ", Chuc vu: " + Regency + ", Tien luong: " + Salary;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Lesson02.bt1432
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Test01();
      Test02();
    }

    static void Test01()
    {
      Employee e1 = new Employee("Tran Van A", "Nam", "HN", "Quan Ly", 2000);
      e1.Display();
    }

    static void Test02()
    {
      Employee e2 = new Employee();
      e2.Input();
      e2.Display();
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:09 07/10/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace People
{
  class Employee
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public string Level { get; set; }
    private double _salary;

    public double Salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Salary must be more than 0");
        }
      }
    }
    private string _gender;

    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value == "Male" || value == "Female" || value == "Other")
        {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Gender error");
        }
      } 
    }
    public Employee() { }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string level, double salary)
    {
      Fullname = fullname;
      Gender = gender;
      Address = address;
      Level = level;
      Salary = salary;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh(Male/Female/Other):");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu:");
      Level = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap luong:");
      Salary = double.Parse(Console.ReadLine());    
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Full Name: " + Fullname + ", Gender: " + Gender + ", Address: " + Address + ", Level: " + Level + ", Salary: " + Salary;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace People
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee employee1 = new Employee("Nguyen Van A", "Male", "Ha Noi", "Nhan Vien", 300);
      employee1.Display();
      Employee employee2 = new Employee();
      employee2.Input();
      employee2.Display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!