IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 8,855 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:28 07/10/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson02.bt1432
{
  class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if(value == "Nam" || value == "Nu")
        {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Gioi tinh: Khong biet");
          this._gender = "Khong biet";
        }
      }
    }
    public string HomeTown { get; set; }
    public string Regency { get; set; }
    private int _salary;
    public int Salary 
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Luong phai la so duong");
        }
      }
    }

    public Employee()
    {

    }

    public Employee(string name, string gender, string hometown, string regency, int salary)
    {
      Name = name;
      Gender = gender;
      HomeTown = hometown;
      Regency = regency;
      Salary = salary;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten cong nhan: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap que quan: ");
      HomeTown = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap chuc vu: ");
      Regency = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tien luong: ");
      Salary = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Ten: " + Name + ", Gioi tinh: " + Gender + ", Que quan: " + HomeTown +
        ", Chuc vu: " + Regency + ", Tien luong: " + Salary;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Lesson02.bt1432
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Test01();
      Test02();
    }

    static void Test01()
    {
      Employee e1 = new Employee("Tran Van A", "Nam", "HN", "Quan Ly", 2000);
      e1.Display();
    }

    static void Test02()
    {
      Employee e2 = new Employee();
      e2.Input();
      e2.Display();
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:09 07/10/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace People
{
  class Employee
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public string Level { get; set; }
    private double _salary;

    public double Salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Salary must be more than 0");
        }
      }
    }
    private string _gender;

    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value == "Male" || value == "Female" || value == "Other")
        {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Gender error");
        }
      } 
    }
    public Employee() { }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string level, double salary)
    {
      Fullname = fullname;
      Gender = gender;
      Address = address;
      Level = level;
      Salary = salary;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh(Male/Female/Other):");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu:");
      Level = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap luong:");
      Salary = double.Parse(Console.ReadLine());    
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Full Name: " + Fullname + ", Gender: " + Gender + ", Address: " + Address + ", Level: " + Level + ", Salary: " + Salary;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace People
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee employee1 = new Employee("Nguyen Van A", "Male", "Ha Noi", "Nhan Vien", 300);
      employee1.Display();
      Employee employee2 = new Employee();
      employee2.Input();
      employee2.Display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:09 28/09/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss4
{
  class Employee
  {
    private string fullname;
    public string FullName
    {
      get
      {
        return this.fullname;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty !");
          Console.WriteLine("Enter FullName :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.fullname = value;
      }
    }
    private string gender;
    public string Gender
    {

      get
      {
        return this.gender;
      }
      set
      {

        List<string> valid = new List<string>() { "Male", "Female", "Others" };
        while (!valid.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Gender cannot empty and must be value :(Male or Female or Others) ");
          Console.WriteLine("Enter Gender :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
      }
    }
    private string address;
    public string Address
    {
      get
      {
        return this.address;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Address :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string office;
    public string Office
    {
      get
      {
        return this.office;
      }
      set
      {
        while (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Office :");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.office = value;
      }
    }
    private double price;
    public double Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.price = value;
      }
    }
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string fullname, string gender, string address, string office, double price)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.Gender = gender;
      this.Address = address;
      this.Office = office;
      this.Price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender (Male or Female or Others) :");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Office :");
      Office = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      string pr = Console.ReadLine();
      while (string.IsNullOrWhiteSpace(pr) || !IsNumeric(pr))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pr))
        {
          Console.WriteLine("Cannot empty");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }else if (!IsNumeric(pr))
        {
          Console.WriteLine("Must be number");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
        }
        pr = Console.ReadLine();
      }
      Price = Double.Parse(pr);

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName :{0}, Gender :{1}, Address :{2}, Office :{3}, Price :{4}",
                FullName, Gender, Address, Office, Price);

    }
    static bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        double number;
        double.Parse(value); 
      }
      
      catch (Exception ex) { return false; }
      return true;
    }

  }
}


#Program.cs


using System;

namespace Ss4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Employee e = new Employee("Hoang","Nam","HY","Leader",12.90);
      //e.display();
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!