IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,816 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:22 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BAITAP.BaitapQuanLyCongNhan
{
  class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    private string _gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value.Equals("Nam") || value.Equals("Nữ") || value.Equals("Không biết"))
        {
          this._gender = value;
        }  
        else
        {
          Console.WriteLine("Error");
        }          
      }
    }

    public string country { get; set; }

    public string position { get; set; }

    private float _salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }

      set
      {
        if (value > 0)
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error");
        }
      }
    }

    public Employee()
    {

    }

    public Employee(string Name , string _gender , string country , string position , float salary)
    {
      this.Name = Name;
      this._gender = _gender;
      this.country = country;
      this.position = position;
      this._salary = salary;
    }

    public void input()
    {
      Name = Console.ReadLine();
      _gender = Console.ReadLine();
      country = Console.ReadLine();
      position = Console.ReadLine();
      _salary = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine(Name + "," + _gender + "," + country + "," + position + "," + _salary);

    }
  }
}

using BAITAP.BaitapQuanLyCongNhan;
using System;

namespace BAITAP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee employee = new Employee();
      employee.input();
      employee.display();

      Employee employee01 = new Employee("Thanh", "Nam", "Ha Noi", "sep", 30000);
      employee01.display();
    }
  }
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 17:32 21/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Text;

namespace lesson3
{
  class Class1
  {
    
    public string Name { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender {
      get
      {
        return _gender;

      }
      set
      {
        if(Gender=="nam" || Gender=="nu"||Gender=="Kobiet"){
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine(">>>>>.");
        }
      }
    
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Chucvu { get; set; }
    public double Luong { get; set; }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhập tên:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập giới tính");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập địa điểm");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập chức vụ");
      Chucvu = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập lương");
      Luong = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4},", Name, Gender, Address, Chucvu, Luong);
    }
  }
}
>>>>>>

using System;

namespace lesson3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Congnhan();
    }
    static void Congnhan()
    {
      Class1 congnhan = new Class1();
      congnhan.Name = "nguyen van a";
      congnhan.Gender = "nam";
      congnhan.Address = "thai binh";
      congnhan.Chucvu = "sinh vien";
      
      Console.WriteLine(congnhan.Name);
      Console.WriteLine(congnhan.Gender);
      Console.WriteLine(congnhan.Address);
      Console.WriteLine(congnhan.Chucvu);
      Console.WriteLine(congnhan.Luong);
      congnhan.input();
      congnhan.display();
    }
  }
}Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 16:08 21/05/2020using System;
using Woker;

namespace Wokers
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      Employee emp2 = new Employee("Nghia", "Male", "Hai Duong", "CEO" ,5000);

      emp1.Input();
      emp1.Display();
      emp2.Display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Woker
{
  class Employee
  {

    public Employee()
    {
    }
    public Employee(string FullName, string Gender, string Address, string Position, double Salary )
    {
      this.FullName = FullName;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
      this.Position = Position;
      this.Salary = Salary;
    }
    public string FullName { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }

      set
      {

        if (value.Equals("Male") || value.Equals("Female") || value.Equals("Else"))
        {
          this._gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Enter the correct gender");


        }

      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Position { get; set; }
    private double _salary;
    public double Salary 
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Du lieu la so duong");
        }
      }
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Fullname : ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender : ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address : ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Position : ");
      Position = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Salary : ");
      Salary = Double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Woker {0} ,{1}, {2}, {3}, {4} ", FullName, Gender, Address, Position, Salary);
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 14:55 21/05/2020


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson4
{
  class Employee
  {
    string hoten;
    string _gender;
    string address;
    string chucvu;
    float luong;
    public string Hoten { get; set; }
    //enum gender
    public enum GioiTinh { Nam, Nu, KhongXacDinh};
    public GioiTinh Gender { get; set; }

    
    public string Address { get; set; }
    public string ChucVu { get; set; }
    public float Luong { get; set; }

    public Employee() { }
    public Employee(string hoten, GioiTinh gender, string address, string chucvu, float luong)
    {
      Hoten = hoten;
      Gender = gender;
      Address = address;
      ChucVu = chucvu;
      Luong = luong;
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Hoten={0},Gender = {1},Address = {2},Chuc vu ={3},Luong ={4}",
        Hoten, Gender, Address, ChucVu, Luong);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap hoten");
      Hoten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gender");
      checkGender();
      Console.WriteLine("Nhap address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap Chuc Vu");
      ChucVu = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap luong");
      Luong = float.Parse(Console.ReadLine());
    }    public void checkGender()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("0: Nam");
        Console.WriteLine("1: Nu");
        Console.WriteLine("2: Khong Xac Dinh");
        Console.WriteLine("Choose:");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        
        switch (choose)
        {
          case 0:
            Gender = GioiTinh.Nam;
            // Console.WriteLine(Gender);
            break;
          case 1:
            Gender = GioiTinh.Nu;
            //Console.WriteLine(Gender);
            break;
          case 2:
            Gender = GioiTinh.KhongXacDinh;
            //Console.WriteLine(Gender);
            break;

        }
      } while (choose > 2 || choose < 0);

    }
    }
  }#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee e1 = new Employee("thien phu",Employee.GioiTinh.Nam,"Ha Noi","GiamDoc",5000);
      e1.display();
      Employee e2 = new Employee();
      e2.input();
      e2.display();
      
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 08:05 21/05/2020using System;

namespace Lession5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      test01();
    }
    public static void test01()
    {
      Employee employee = new Employee();
      employee.name = "Hoang Duy Minh";
      employee.gender = "male";
      employee.address = "Nam Dinh";
      employee.Chucvu = "Student";
      Console.WriteLine(employee.name);
      Console.WriteLine(employee.gender);
      Console.WriteLine(employee.address);
      Console.WriteLine(employee.Chucvu);

      employee.input();
      employee.display();
    }
    
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession5
{
  class Employee
  {
     public String name { get; set; }
     private string _gender;
     public String gender {
      get
      {
        return _gender;
      }

      set {
        if (value.Equals("Male") || value.Equals("Female") || value.Equals("??"))
        {
          this._gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(" Ko biet!!!");
        }
      }
    }
     public String address { get; set; }
    public String Chucvu { get; set; }

    private float Salary { get; set; }
   
     public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao ten:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao gioi tinh:");
      gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao dia chi:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vap Chuc vu:");
      Chucvu = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao tien luong :");
      Salary = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(" Employee: {0} , {1}, {2}, {3}, {4}", name, gender, address, Chucvu, Salary );
    }
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!