IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản bằng PHP - Form PHP

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 16:23 23/05/2021


#form.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Form đăng ký tài khoản bằng PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">
</head>
<body>
	<div class="container">		
		<div class="card border-primary">
			<div class="card-header bg-primary" style="height: 50px; color: white ">
				Input detail infomation
			</div>

			<div class="card-body">
				<form method="post" action="welcome.php">
					<div class="form-group">
						<label>User Name</label>								 	
				    <input required="true" type="text" name="username" class="form-control" >
					</div>

					<div class="form-group">
						<label>Email</label>								 	
				    <input required="true" type="text" name="name" class="form-control">
					</div>

					<div class="form-group">
						<label>Password</label>								 	
				    <input required="true" type="password" name="paw" class="form-control">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div> 
	</div>
</body>
</html>


#welcome.php


<?php
$name = $username = $pwd = '';

if(!empty($_POST)){
	$username = $_POST['username'];
	$name = $_POST['name'];
	$pwd = $_POST['paw'];

	echo 'username: ';
	echo $username;
	echo '</br>';

	echo 'Email: ';
	echo $name;
	echo '</br>';

	echo 'password: '.$pwd;
	echo '</br>';
}
?>


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:00 04/05/2021


#input.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<ul class="list-group">
		  <li class="list-group-item active">input information</li>
		  <li class="list-group-item">
		  			 <form method="post" action="welcome.php">
						  <div class="form-group">
						   <label for="usr">Name:</label>
						   <input type="text" class="form-control" id="usr" name="username">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="email">Email:</label>
						   <input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="pwd">Password:</label>
						   <input type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
						  </div>
						  <button type="submit" class="btn btn-success">Register</button>
						 </form>
		  </li>
		 </ul>
	</div>
<?php
$name = $email = $pass = '';
if (!empty($_POST)) {
  if (isset($_POST['username'])) {
    $name = $_POST['username'];
  }
  if (isset($_POST['email'])) {
    $email = $_POST['email'];
  }
  if (isset($_POST['password'])) {
    $pass = $_POST['password'];
  }
  // if ($name!=null&&$email!= null& $pass!= null) {
  //   header('Location: welcome.php?username='.$name.'&email='.$email.'&password='.$pass);
  // }
}
?>
</body>
</html>


#welcome.php


<?php
$name = $email = $pass = '';
if (isset($_POST['username'])) {
  $name = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
  $email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
  $pass = $_POST['password'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>welcome</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
<div class="container" style="margin-top: 50px;">
  <table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>Tên Tài Khoản</td><td><?= $name ?></td></tr><tr><td>Email</td><td><?= $email ?></td></tr><tr><td>Mật Khẩu</td><td><?= $pass ?><a href="input.php" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;">(edit)</a></td></tr></tbody></table>
</div>

</body>

</html>


Nguyen Trung Kien [community,C2010G]

Ngày viết: 10:16 19/04/2021<?php
$name = $username = $paw = '';

if(!empty($_POST)){
	$username = $_POST['username'];
	$name = $_POST['name'];
	$paw = $_POST['paw'];

	echo 'username: ';
	echo $username;
	echo '</br>';

	echo 'Email: ';
	echo $name;
	echo '</br>';

	echo 'password: '.$paw;
	echo '</br>';
}
?>


Nguyen Trung Kien [community,C2010G]

Ngày viết: 10:15 19/04/2021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Form đăng ký tài khoản bằng PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">
</head>
<body>

	
	<div class="container">		
		<div class="card border-primary">
			<div class="card-header bg-primary" style="height: 50px; color: white ">
				Input detailt infomation
			</div>
			<div class="card-body">
				<form method="post" action="wecome.php">
					<div class="form-group">

						<label>User Name</label>								 	
				    <input required="true" type="text" name="username" class="form-control" >
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Email</label>								 	
				    <input required="true" type="text" name="name" class="form-control">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label>Password</label>								 	
				    <input required="true" type="password" name="paw" class="form-control">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div> 
	</div>

</body>
</html>


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 10:08 19/04/2021<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Form Đăng Kí</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h2 class="text-center">Đăng Nhập</h2>
        </div>
    </div>      
      <div class="panel-body">
        <form method="post">
          <div class="form-group">
              <label for="usr">User Name:</label>
              <input type="UserName" class="form-control" name="UserName">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" class="form-control" name="email">
          </div>
          <div class="form-group">
              <label for="pwd">Password:</label>
              <input type="password" class="form-control" name="password">
          </div> 
          <button type="submit" class="btn btn-success">Register</button>
        </form>  
      </div>  
    
  </div>     
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!