IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản bằng PHP - Form PHP

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 20:48 08/06/2020<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <form action="" methos="GET">
      <div class="form-group">
        <label for="username">Username:</label>
        <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="email">Email address:</label>
        <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Enter email" id="email">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pwd">Password:</label>
        <input type="password" class="form-control" name="passwork" placeholder="Enter password" id="pwd">
      </div>
      <div class="form-group form-check">
        <label class="form-check-label">
          <input class="form-check-input" type="checkbox"> Remember me
        </label>
      </div>
      <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">Register</button>
    </form>
    <br>
    <table class="table table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th>Username</th>
          <th>Email</th>
          <th>Passwork</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td><?php if(isset($_GET["username"])){
  echo $_GET["username"];
     } ?></td>
          <td><?php if(isset($_GET["email"])){
  echo $_GET["email"];
} ?></td>
          <td><?php if(isset($_GET["passwork"])){
  echo $_GET["passwork"];
} ?></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</body>

</html>


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 18:20 08/06/2020name:<?php echo $_POST["username"]; ?><br>
password:<?php echo $_POST["pass"]; ?><br>
email:<?php echo $_POST["email"];?>
>>>>>
<html>
<head>
	<title> Form đăng ký thành viên</title>
</head>
<body>

	<form action="kiemsoat.php" method="post">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2">Input detail </td>
			</tr>	
			<tr>
				<td>Username :</td>
				<td><input type="text" id="username" name="username"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Password :</td>
				<td><input type="password" id="pass" name="pass"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Email :</td>
				<td><input type="text" id="email" name="email"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="btn_submit" value="Submit"></td>
			</tr>

		</table>
		
	</form>
</body>
</html>


Nguyen Tuan Anh [T1907A]

Ngày viết: 18:16 08/06/2020
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" />

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form class="form-group" method="POST">
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">User Name</label>
        <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="User Name" />

      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
        <input type="email" class="form-control" name="email" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Enter email" />

      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password" />
      </div>
      
      <button type="submit" class="btn btn-primary" name ="submit"value="submit">Register</button>
    </form>
    <?php
    if (isset($_POST['submit'])) { //to check if the form was submitted

      echo "<h5>User Name:</h5> ".$_POST['username'];
      echo "<h5>Email: </h5>".$_POST['email'];
      echo "<h5>Password: </h5>".$_POST['password'];

    }
    ?>
  </div>
  
</body>
</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:02 08/06/2020


index.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>PhP Basic</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>
	<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
	<div class="container-fluid">
		<form method="GET" action="process_form.php">
		<div class="form-group">
			<label for="Fullname">Full Name : </label>
			<input type="text" name="fullname" class="form-control" id="fullname" placeholder="fullname">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="Email">Email : </label>
			<input type="email" name="email" class="form-control" id="email" placeholder="email">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="Address">Address : </label>
			<input type="text" name="address" class="form-control" id="address" placeholder="address">
		</div>
		<button class="btn btn-success">Register</button>
	</form>
	</div>	
</body>
</html>

process_form.php<?php
// var_dump($_POST)
var_dump($_GET);

if(isset($_POST['fullname'])){
	$fullname = $_POST['fullname'];
	$address = $_POST['address'];
	$email = $_POST['email'];

	echo ' Fullname :';
	echo $fullname;
	echo '</br>';

	echo ' Address :';
	echo $address;
	echo '</br>';

	echo ' Email :';
	echo $email;
	echo '</br>';
}
if (isset($_GET['fullname'])){
	$fullname = $_GET['fullname'];
	$address = $_GET['address'];
	$email = $_GET['email'];

	echo '</br>';
	echo ' Fullname :';
	echo $fullname;
	echo '</br>';

	echo ' Address :';
	echo $address;
	echo '</br>';

	echo ' Email :';
	echo $email;
	echo '</br>';
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!