IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

by GokiSoft.com - 15:14 05/05/2021 13,332 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (input.php)

Khi người dùng click vào register => Nếu tên người dùng là @tên bạn & mật khẩu có giá trị là 123.

Hiển thị trang welcome.php hiển thị tất cả thông tin người dùng vừa đăng ký.

Ví dụ:

Tên Tài Khoảngokisoft
Email[email protected]
Mật Khẩu123456 (edit)

Khi người dùng click vào edit thì hiển thị thông tin ra trang input.php => cho phép sửa lại các thông tin đó.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 17:01 23/05/2021


#input.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<ul class="list-group">
		  <li class="list-group-item active">Input detail information</li>
		  <li class="list-group-item">
		  		<form method="post" action="welcome.php">
					<div class="form-group">
						<label for="usr">User Name</label>
						<input type="text" class="form-control" id="usr" name="username">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="email">Email</label>
						<input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="pwd">Password</label>
						<input type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
					</div>
				  <button type="submit" class="btn btn-success">Register</button>
			 </form>
		  </li>
		 </ul>
	</div>
<?php
$name = $email = $pwd = '';
if (!empty($_POST)) {
  if (isset($_POST['username'])) {
    $name = $_POST['username'];
  }
  if (isset($_POST['email'])) {
    $email = $_POST['email'];
  }
  if (isset($_POST['password'])) {
    $pwd = $_POST['password'];
  }
  // if ($name!=null&&$email!= null& $pwd!= null) {
  //   header('Location: welcome.php?username='.$name.'&email='.$email.'&password='.$pwd);
  // }
	}
?>
</body>
</html>


#welcome.php


<?php
$name = $email = $pwd = '';
if (isset($_POST['username'])) {
  $name = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
  $email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
  $pwd = $_POST['password'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>welcome</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
<div class="container" style="margin-top: 50px;">
  <table class="table table-bordered">
    <tbody>
    <tr>
      <td>Tên Tài Khoản</td>
      <td><?= $name ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Email</td>
      <td><?= $email ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mật Khẩu</td>
      <td><?= $pwd?>
      <a href="input.php" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;">(edit)</a>
      </td>
    </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</body>
</html>


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 18:43 06/05/2021


#input.php
<?php

$username = $email = $password='';

if(!empty($_POST)){
		if(isset($_POST['username'])){
		$username = $_POST['username'];
	}
		if(isset($_POST['email'])){
		$email= $_POST['email'];
	}
		if(isset($_POST['password'])){
		$password = $_POST['password'];
	}

	if(!empty($username) && !empty($password)){

		header('Location: welcome.php');
	
	}	
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>TEST DANG PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
?>
	<div class="container" >	
		<div class="panel panel-primary">
					<div class="panel-heading">
					<h2>Input detailt information</h2>
					</div>
				<div class="panel-body">
					<form method="post" action="welcome.php">
					<div class="form-group">	
					 	<label>User Name</label>
					 	<input required="true" type="username" name="username" class="form-control" id="username" value="<?=$username?>">
					 </div>
					 <div class="form-group">	
						 <label>Email</label>
						 <input required="true" type="email" name="email" class="form-control" id="email" value="<?=$email?>">
					 </div>
					 <div class="form-group">	
						 <label>Password</label>
						 <input required="true" type="password" name="password" class="form-control" id="password" value="<?=$password?>">
					 </div>
					 <div>
					 	<button type="submit" class="btn btn-primary">Register</button>
					 	<button type="reset" class="btn btn-warning">Reset</button>
					 </div>
					 </form>	
				</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#welcome.php
<?php
$username = $email = $password = '';
if (isset($_POST['username'])) {
  $username = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
  $email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
  $password = $_POST['password'];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thong tin nguoi dung</title>
		<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>
<body>

	<div class="container">
			<table class="table table-bordered">
				<thead>
					<tr>
						<th>Tên tài khoản</th>
						<td><?=$username?></td>
					</tr>
					<tr>
						<th>Email</th>
						<td><?=$email?></td>
					</tr>
					<tr>
						<th>Mật khẩu</th>
						<td><?=$password?><a href="input.php" class="btn btn-warning">edit</a></td>
					</tr>
				</thead>
			</table>
	</div>;


</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 17:22 05/05/2021


#dangky.php


<!DOCTYPE html>

<?php
require_once ('register_form.php');
?>

<html>
<head>
	<title>Object & Array in PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
		<div style="border: 1px solid grey; border-radius: 5px;">
			<div class="panel panel-primary" >
				<div class="panel-heading bg-primary">
					<h2 class="text-center">Input</h2>
				</div>
				<div class="panel-body p-5">
					<!-- get/post -->
					<form method="post">
						<div class="form-group">
						 <label for="usr">Name:</label>
						 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="fullname">
						</div>
						<div class="form-group">
						 <label for="email">Email:</label>
						 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="email" >
						</div>
						<div class="form-group">
						 <label for="pwd">Password:</label>
						 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
						</div>
						<button class="btn btn-success">Register</button>
					</form>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#register_form.php


<?php

// var_dump($_POST);

$fullname = $email = $password =  '';
if (isset($_POST['fullname'])) {
	$fullname = $_POST['fullname'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
	$email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
	$password = $_POST['password'];
}

$a = $fullname.','.$email.','.$password.'';

if (!empty($fullname) && !empty($password)) {
	//Dang ky thanh cong
	header('Location: welcome.php?fname='.$a);
	die();
} 


#welcome.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
$arr = '';
$arrr = [];

if (isset($_GET['fname'])) {
	$arr = $_GET['fname'];
}
$count = 0;

do{
 $pos = strpos($arr, ',');
 $a = strval(substr($arr,0,$pos));
 array_push($arrr,$a);

 $arr = substr($arr,$pos+1);
 $count++;

}while ($count <= 1) ;
	echo '<table>
		<tr>
			<th>Tên</th>
			<th>'.$arrr[0].'</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Email</th>
			<th>'.$arrr[1].'</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Mật Khẩu</th>
			<th>'.$arr.'<button class="btn btn-success">edit</button></th>
		</tr>
		

	</table>';


?>
	
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:26 05/05/2021


#input.php


<?php
  $username = $email = $password = ' ';
  if(isset($_GET['username'])){
    $username = $_GET['username'];
    $email = $_GET['email'];
    $password = $_GET['password'];
    if(!empty('$username') && $password == '123'){
      header('Location: welcome.php?username='.$username.'&email='.$email.'&password='.$password);
    }
  }
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Input</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <style>
    .box{
      width: 800px;
      height: 400px;
      margin: 5px auto;
      border: 1px solid blue;
      /* padding: 5px; */
      border-radius: 5px;
    }
    .header{
      width: 100%;
      background-color: #1c74dfe8;
      color: #fff;
      padding: 5px;
      margin-top: -1px;
    }
    form{
      margin: 10px;
    }
  </style>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <div class="box">
    <div class="header">
      <span>Input detail information</span>
    </div>
    <form method="get">
      <div class="form-group">
       <label for="">User Name</label>
       <input type="text" name="username" id="" class="form-control" placeholder="">
       <label for="">Email</label>
       <input type="email" name="email" id="" class="form-control" placeholder="">
       <label for="">Password</label>
       <input type="password" name="password" id="" class="form-control" placeholder="">
      </div>
      <button name="" id="" class="btn btn-success" btn-lg btn-block">Register</button>
    </form>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>


#welcome.php


<?php
  $username = $email = $password = ' ';
  if(isset($_GET['username'])){
    $username = $_GET['username'];
    $email = $_GET['email'];
    $password = $_GET['password'];
  }
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Welcome</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <style>
    .container{
      margin-top: 50px;
    }
    .first-col{
      width: 35%;
    }
    a{
      background-color: yellow !important;
      color: red !important;
      text-decoration: none !important;
    }
  </style>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <div class="container">
    <table class="table table-bordered">
        <tr>
          <td class="first-col"">Tên tài khoản</td>
          <td><?=$username?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Email</td>
          <td><?=$email?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Mật khẩu</td>
          <td><?=$password?> <a href="input.php">(edit)</a></td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 20:58 04/05/2021


#input.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<ul class="list-group">
		  <li class="list-group-item active">input information</li>
		  <li class="list-group-item">
		  			 <form method="post" action="welcome.php">
						  <div class="form-group">
						   <label for="usr">Name:</label>
						   <input type="text" class="form-control" id="usr" name="username">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="email">Email:</label>
						   <input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
						  </div>
						  <div class="form-group">
						   <label for="pwd">Password:</label>
						   <input type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
						  </div>
						  <button type="submit" class="btn btn-success">Register</button>
						 </form>
		  </li>
		 </ul>
	</div>
<?php
$name = $email = $pass = '';
if (!empty($_POST)) {
  if (isset($_POST['username'])) {
    $name = $_POST['username'];
  }
  if (isset($_POST['email'])) {
    $email = $_POST['email'];
  }
  if (isset($_POST['password'])) {
    $pass = $_POST['password'];
  }
  // if ($name!=null&&$email!= null& $pass!= null) {
  //   header('Location: welcome.php?username='.$name.'&email='.$email.'&password='.$pass);
  // }
}
?>
</body>
</html>


#welcome.php


<?php
$name = $email = $pass = '';
if (isset($_POST['username'])) {
  $name = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
  $email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
  $pass = $_POST['password'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>welcome</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
<div class="container" style="margin-top: 50px;">
  <table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>Tên Tài Khoản</td><td><?= $name ?></td></tr><tr><td>Email</td><td><?= $email ?></td></tr><tr><td>Mật Khẩu</td><td><?= $pass ?><a href="input.php" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;">(edit)</a></td></tr></tbody></table>
</div>

</body>

</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!