IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

by GokiSoft.com - 15:14 05/05/2021 13,337 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (input.php)

Khi người dùng click vào register => Nếu tên người dùng là @tên bạn & mật khẩu có giá trị là 123.

Hiển thị trang welcome.php hiển thị tất cả thông tin người dùng vừa đăng ký.

Ví dụ:

Tên Tài Khoảngokisoft
Email[email protected]
Mật Khẩu123456 (edit)

Khi người dùng click vào edit thì hiển thị thông tin ra trang input.php => cho phép sửa lại các thông tin đó.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 15:33 11/06/2020<?php
  $Username = $Email = $Password = '';

  
  	if(isset($_POST['username'])){
  		$Username = $_POST['username'];
  	}
  	if(isset($_POST['email'])){
  		$Email = $_POST['email'];
  	}
  	if(isset($_POST['password'])){
  		$Password = $_POST['password'];
  	}
  
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>To be con to niu</title>
	<style type="text/css">
		table ,td, th{
			border: 1px solid black;
			border-collapse: collapse;
			background: yellow;
		}
		td , th{
			padding: 10px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<table>
		<tr>
			<td>Tên Tài Khoản : </td>
      <th><?=$Username?></th>
      
		</tr>
		<tr>
			<td>Email : </td>
			<th><?=$Email?></th>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mật khẩu : </td>
			<th><?=$Password?><a href="input.php" style="color: red">(EDIT)</a></th>
		</tr>
	</table>
  

</body>
</html><?php
  $Username = $Email = $Password = '';

  
  	if(isset($_POST['username'])){
  		$Username = $_POST['username'];
  	}
  	if(isset($_POST['email'])){
  		$Email = $_POST['email'];
  	}
  	if(isset($_POST['password'])){
  		$Password = $_POST['password'];
  	}
  
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Input Detailt Information </title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel-heading">
			<h2 style="color: blue">Input Detailt Information</h2>
		</div>
		<div class="panle-body">
			<form method="post" action="welcome.php">
				<div class="form-group">
					<label for="usr">User Name : </label>
          <input required="true" type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="<?=$Username?>" > 
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="email">Email :</label>
					<input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="<?=$Email?>">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="password">Password :</label>
					<input required="password" type="password" class="form-control" id="password" name="password">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>

</body>
</html>


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 13:18 11/06/2020<?php
$name = '';
$email = '';
$password = '';

if (isset($_GET['fullname']))
{
	$name = $_GET['fullname'];
}
if(isset($_GET['email']))
{
  $email = $_GET['email'];
}
if(isset($_GET['password']))
{
	$password = $_GET['password'];
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> Welcome to learn PHP </title>
</head>
<body>
     <h1>name:<?php echo $_POST["fullname"]; ?><br></h1>
     <br>
     <h1> name:<?php echo $_POST["email"]; ?><br></h1>
     <br>
     <h1> name:<?php echo $_POST["password"]; ?><br> <a href = 'input02.php'>(edit)</a> </h1></body>
</html>
>>>>>>
<?php
$hoten = $email = $password = '';
 if (!empty($_POST))
    {
    	if(isset($_POST['fullname']))
    	{
        $hoten = $_POST['fullname'];
    	}
    	if(isset($_POST['email']))
    	{
    		$email = $_POST['email'];
    	}
    	if(isset($_POST['password']))
    	{
    		$password = $_POST['password'];
    	}

    	if($password == '123' && $hoten == 'nguyen ')
    	{

    		header('Location: ve.php'.'?fullname='.$hoten .'&email='.$email.'&password='.$password);

    	}
    }
?>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				
				<form method="post" action ="ve.php">


				<div class="form-group">
				 <label for="usr">Username:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name = "fullname" value = "<?=$hoten?>" >
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Email:</label>
				 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name = "email" value ="<?=$email?>" >
				</div>
				
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">Password:</label>
				 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" name = "password" value="<?=$password?>">
				</div>
				
				<button class="btn btn-success">Register</button>


			</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 10:17 11/06/2020<?php
$hoten = $email = $matkhau = '';

if 	(!empty($_POST)) {
	if (isset($_POST['fullname'])) {
	$hoten = $_POST['fullname'];
	}
	if (isset($_POST['email'])) {
		$email = $_POST['email'];
	}
	
	if (isset($_POST['password'])) {
		$matkhau = $_POST['password'];
	}
	
	if ($hoten !=null && $email !=null && $matkhau !=null) {
		header('Location: edit.php?ten='.$hoten.'&email='.$email.'&matkhau='.$matkhau );
		
	}
	
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Form</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registration form </h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post" action="">
					<div class="form-group">
					 <label for="usr">Họ tên :</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="fullname" value="<?=$hoten?>">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="email">Email:</label>
					 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="<?=$email?>">
					</div>
					
					<div class="form-group">
					 <label for="pwd">Mật khẩu: </label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Submit</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html><?php
$hoten = '';
if (isset($_GET['ten'])) {
	$hoten = $_GET['ten'];
}
$email = '';
if (isset($_GET['email'])) {
		$email = $_GET['email'];
}
$matkhau = '';
if (isset($_GET['matkhau'])) {
		$matkhau = $_GET['matkhau'];
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
 width: 50px;
 height: 40px;

}
td{
	padding-left: 30px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Edit registration form</h2>

<table style="width:50%">
 <tr>
  <th>Tên tài khoản</th>
  <td><?=$hoten?></td> 
 </tr>
 <tr>
  <th>Email</th>
  <td><?=$email?></td> 
 </tr>
 <tr>
  <th>Mật khẩu</th>
  <td><?=$matkhau?><a href="formdangki.php" style="color: red">(Edit)</a></td> 
 </tr>
</table>

</body>
</html>


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 20:27 10/06/2020<?php 
$isUsrMapping = 'Duong';
$isPwdMapping = '123';
$isEmlMapping = '[email protected]';
if (!empty($_POST)) {
	$user_name = $_POST['user_name'];
	$email = $_POST['Email'];
	$password = $_POST['Password'];

	if ($user_name == $isUsrMapping && $password== $isPwdMapping) {
		header('Location: welcome.php?user='.$user_name . '&Password=' .$password);
		die();
	} else {
		header('Location: welcome.php?user=');
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register Form</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post" action="">
				<div class="form-group">
				 <label for="usr">User name:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="user_name" name="user_name">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Email:</label>
				 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="Email">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Password:</label>
				 <input required="true" type="password" class="form-control" id="password" name="Password">
				</div>			
				<button class="btn btn-success">Register</button>			
				</form>	
			</div>
		</div>
	</div>

</body>
</html><?php 
$USER = $PASSWORD = '';
if(isset($_GET['user']) && isset($_GET['password'])){
	$USER = $_GET['user'];
	$PASSWORD = $_GET['password'];

}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
}
</style>	
	<title>Welcome</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<table>
 <tr>
  <td>User name</td>
  <td><?=$USER?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Email</td>
  <td></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Password</td>
  <td></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:02 10/06/2020


input.php
<?php	
	$isPwdCheck = '123';
	$isNameCheck = 'Long';
	//$Checkemail = '[email protected]';
	if(!empty($_POST)){
	$Username = $_POST['UserName'];
	$Email = $_POST['Email'];
	$Password = $_POST['Password'];

	if($Username == $isNameCheck && $Password == $isPwdCheck){
		header('Location:WelcomeUser.php?name='.$Username.'&password='.$Password.'&email='.$Email);
		die();
		
	}else{	
		header('Location:input.php');
	}
	}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Input Default Information</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post" action="">
					<div class="form-group">
					 <label for="usr">User Name:</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="UserName">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="email">Email:</label>
					 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="Email">
					</div>			
					<div class="form-group">
					 <label for="pwd">Password:</label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" name="Password">
					</div>					
					<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


welcome.php
<?php
	$username = $password = $email = '';
	if (isset($_GET['name']) && isset($_GET['password']) && isset($_GET['email'])){
		$username = $_GET ['name'];
		$password = $_GET ['password'];
		$email = $_GET['email'];
	}
	// if (isset($_GET['password'])){
	// 	$password = $_GET ['password'];
	// }

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>hiajf</title>
</head>
<body>
	<div>
		<table cellspacing="5" cellpadding="5" border="1px">
			<tr>
				<th>Ten tai khoan</th>
				<th><?=$username?></th>
			</tr>
			<tr>
				<th>Email</th>
				<th><?=$email?></th>
			</tr>
			<tr>
				<th>Mat khau</th>
				<th><?=$password?><a href="input.php" style="color: red">Edit</a></th>
			</tr>
			
			
		</table>
	</div>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!