IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 18,620 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 21:00 24/06/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, c;
      Console.WriteLine("Nhap vao a : ");
      a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao b : ");
      b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao c : ");
      c = float.Parse(Console.ReadLine());
      float delta = b * b - 4 * a * c;
      if (delta > 0)
      {
        Console.WriteLine("Phuong trinh co hai nghiem : ");
        Console.WriteLine("X1 = {0}", ((-b - Math.Sqrt(delta)) / 2 * a));
        Console.WriteLine("X2 = {0}", ((-b + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a));

      }
      else if (delta == 0)
      {
        Console.WriteLine("Phuong trinh co hai nghiem kep nghiem");
        Console.WriteLine("X1 = X2 {0}", -b / 2 * a);
      }
      else if (delta < 0)
      {
        Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      }
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:31 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  float a,b,c;
  Console.WriteLine("Nhap vao so a:");
  a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao so b:");
  b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao so c:");
  c = float.Parse(Console.ReadLine());
  if (a==0 && b == 0 && c != 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
   return;
  }

  if (a==0 && b == 0 && c == 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem la R");
   return;
  }

  if (a == 0 && b != 0) {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem duy nhat la {0}",(-c/b));
   return;
  }

  float delta = b*b-4*a*c;
  if (delta < 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  else if (delta == 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem duy nhat la {0}",-b/2*a);
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la {0} va {1}",(-b+(Math.Sqrt(delta)))/4*a,(-b-(Math.Sqrt(delta)))/4*a);
  }
 }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:22 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, c;
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      c = int.Parse(Console.ReadLine());
      float delta = b*b-4*a*c;
      if(delta > 0)
      {
        double x1 = ((-1) * b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
        double x2 = ((-1) * b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Nghiem x1 = {0}, x2 = {1}",x1,x2);
      }else if(delta==0){
        double x1 = (-1 * b) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Nghiem kep x1 = {0}", x1);
      }else
      {
        Console.WriteLine("Vo Nghiem");
      }
      
    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 11:50 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class PTB2
  {
    static void Main(string[] agrs)
    {
      Console.Write("Nhap a = ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap b = ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap c = ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("{0}x^2 + {1}x + {2} = 0",a,b,c);

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          if (c == 0)
          {
            Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem: x = {0}", (-c / b));
        }
      }
      else
      {

        float delta = b * b - 4 * a * c;
        float x1;
        float x2;

        if (delta > 0)
        {
          x1 = (float)((-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
          x2 = (float)((-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
          Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la: x1 = {0} và x2 = {1}", x1, x2);

        }
        else if (delta == 0)
        {
          x1 = (-b / (2 * a));
          Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep la: x1 = x2 = {0} ", x1);

        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }   
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 08:58 19/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PTbac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập số A:");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập số B:");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập số C:");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());
      float delta = (b/2) * (b/2) - a*c;
      Console.WriteLine("Phương trình nhập vào là:\n {0}x^2 + {1}x + {2} = 0 ",a,b,c);
      Console.WriteLine("Delta Phẩy = {0}", delta);

      if(delta < 0)
      {
        Console.WriteLine("Phương trình vô nghiêm.");
      }
      else if(delta == 0)
      {
        float x = (-b / 2) /a;
        Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = {0}",x);

      }
      else
      {
        double x1 = 0;
        double x2 = 0;
        x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(delta)) / a;
        x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(delta)) / a;

        Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:");
        Console.WriteLine("x1 ={0}", x1);
        Console.WriteLine("x2 ={0}", x2);
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!