IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,819 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 03:49 17/05/2020using System;

namespace ptb2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, c;
      double x1, x2, d;
      Console.Write("Nhap lan luot a,b,c cho pt: ");
      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      b = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      c = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      d = b * b - 4 * a * c;
      if (a != 0)
      {
        if (d == 0)
        {
          x1 = -b / (2 * a);
          Console.WriteLine("Pt co nghiem kep: x1 = x2 = {0}", x1);

        }
        else if (d > 0)
        {
          x1 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
          x2 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
          Console.Write("phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1 = {0}, x2 = {1}", x1, x2);

        }
        else
        {
          Console.WriteLine("PTVN");
        }
      }
      else
      {
        if(b == 0)
        {
          Console.WriteLine("PTVN");
          return;
        }
        else
        {
          x1 = -c / b;
          Console.WriteLine("PT co 1 nghiem x ={0}", x1);
        }
      }
    }
  }
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 12:55 16/05/2020using System;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("nhập a:");
      float a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhập b:");
      float b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhập c:");
      float c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("tính denta:");
      float denta = b * b - 4 * a * c;
      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("pt bac 1 có nghiệm x=" + (-c / b));
      }
      else(a != 0)
      {
        if (denta < 0)
        {
          Console.WriteLine("pt vô nghiệm");
        }else if (denta == 0)
        {
          float x = -b / (2 * a);
          Console.WriteLine("pt có nghiệm kep x1=x2=" + x);
        }
        else if (denta > 0)
        {
          double x1 = 0;
          double x2 = 0;

          x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(denta) / a);
          x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(denta) / a);
          Console.WriteLine("pt có hai nghiêm pb" + "x1=" + x1 + "và x2=" + x2);

        }

      }

    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 09:15 16/05/2020using System;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace PhuongTrinh
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao a:");
      float a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao b:");
      float b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao c:");
      float c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      float denta = (b * 2) - (4* a * c);


      Console.WriteLine("Phuong Trinh nhap vao la : \n {0}x2 + {1}x + {2} = 0 ", + a, b, c);
       Console.WriteLine("Denta = {0}", +denta);
      if(a == 0)
      {
        if( b == 0 && c!= 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Vo Nghien\n");
        }else if(b == 0 && c == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co vo so nghiem\n");
        }
        else
        {
          float x = -c / b;
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co Nghiem x = {0}", +x);
        }
      }
      else
      {
        if (denta < 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Vo Nghiem");
        }
        else if (denta == 0)
        {
          float x = (-b) / (2 * a);
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co Nghiem Kep x1 = x2 = {0}", +x);
        }
        else
        {
          double x1 = 0;
          double x2 = 0;

          x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(denta) / a);
          x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(denta) / a);

          Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet:");
          Console.WriteLine("x1 = {0}", +x1);
          Console.WriteLine("x2 = {0}", +x2);
        }
      }
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 21:29 15/05/2020using System;

namespace Phuongtrinhbachai
{
  public class ptbh
  {
    static void Main(String[] asgv)
    {
      double x1, x2, benta;
      Console.Write("Nhap lan luot cac so a, b, c cho pt bac 2: ");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nghiem.");
          return;
        }
        x1 = -c / b;
        Console.Write("phuong trinh co 1 nghiem x = {0}", x1);
      }
      else
      {
         benta = b * b - 4 * a * c;
        if (benta > 0)
        {
          x1 = (-b + Math.Sqrt(benta)) / (2 * a);
          x2 = (-b - Math.Sqrt(benta)) / (2 * a);
          Console.Write("phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x1 = {0}, x2 = {1}",x1,x2 );
        }
        else if(benta == 0)
        {
          x1 = -b / 2 * a;
          Console.Write("phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = {0}", x1);
        }
        else
        {
          Console.Write("phuong trinh vo nghiem.");
        }
      }
      
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 21:17 15/05/2020using System;

namespace PtBac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, c;
      double z, x1, x2;

      Console.Write("Enter the value of a :");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of b :");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of c :");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      z = b * b - 4 * a * c;
      if(z == 0)
      {
        Console.Write("The equation has a distinct solution .\n");
        x1 = -b / (2.0 * a);
        x2 = x1;
        Console.Write("A discriminant solution {0}\n ", x1);
      }
      else if(z > 0)
      {
        Console.WriteLine("The equation has tow distinct solution :\n");
        x1 = (-b + Math.Sqrt(z)) / (2 * a);
        x2 = (-b - Math.Sqrt(z)) / (2 * a);

        Console.WriteLine("The equation has one solutions x1 = {0}\n ", x1);
        Console.WriteLine("The equation has two solutions x2 = {0}\n ", x2);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("The equation has no solution.");
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!