IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 11,881 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 14:07 19/05/2021


Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng
using System;

namespace BT1395
{
  class MainClass
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu cua mang N: ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int[] t = new int[N];
      Console.WriteLine("Nhap du lieu cho mang t[N]: ");
      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap t[{0}] = ", i);
        t[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //Sap xep du lieu: Chan phia tren (left), le phai duoi (right)
      //t = {1, 5, 2, 7, 6, 9)
      //var: currentIndex -> tro toi vi tri index cuoi cung so chan trong mang.
      //currentIndex = -1
      //i = 2, t[i] = 2 -> so chan -> chuyen t[i] = 2 len vi tri sau currentIndex -> update currentIndex moi.
      int currentIndex = -1;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(t[i] % 2 == 0)
        {
          currentIndex++;
          int tmp = t[i];
          t[i] = t[currentIndex];
          t[currentIndex] = tmp;
        }
      }
      //co dc 1 mang moi thuc hien xep theo yeu cau
      //t = {2, 6, 1, 7, 5, 9}
      Console.WriteLine("Ket qua sap xep mang:");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}", t[i]);
      }

      //dem so phan tu xua hien trong mang
      //t = {2, 1, 1, 7, 1, 9}
      //count = {1, 1, 1, 1, 1, 1}
      //kiem tra va don mang count
      //count = {1, 3, 0, 1, 0, 1}
      int[] count = new int[N];
      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        count[i] = 1;
      }

      for(int i=0;i<N-1;i++)
      {
        if (count[i] == 0) continue;
        for(int j=i+1;j<N;j++)
        {
          if (count[j] == 0) continue;
          if(t[i] == t[j])
          {
            count[i]++;
            count[j]--;
          }
        }
      }
      int max = 0;
      int index = 0;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(count[i] > 0)
        {
          if(max < count[i])
          {
            max = count[i];
          }
          index = i;
          Console.WriteLine("Phan tu {0} xuat hien {1} lan", t[i], count[i]);
        }
      }
      Console.WriteLine("MAX: Phan tu {0} xuat hien {1} lan", t[index], max);
    }
  }
}


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 13:56 19/05/2021using System;

namespace BT1395
{
  class MainClass
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu cua mang N: ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int[] t = new int[N];
      Console.WriteLine("Nhap du lieu cho mang t[N]: ");
      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap t[{0}] = ", i);
        t[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //Sap xep du lieu: Chan phia tren (left), le phai duoi (right)
      //t = {1, 5, 2, 7, 6, 9)
      //var: currentIndex -> tro toi vi tri index cuoi cung so chan trong mang.
      //currentIndex = -1
      //i = 2, t[i] = 2 -> so chan -> chuyen t[i] = 2 len vi tri sau currentIndex -> update currentIndex moi.
      int currentIndex = -1;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(t[i] % 2 == 0)
        {
          currentIndex++;
          int tmp = t[i];
          t[i] = t[currentIndex];
          t[currentIndex] = tmp;
        }
      }
      //co dc 1 mang moi thuc hien xep theo yeu cau
      //t = {2, 6, 1, 7, 5, 9}
      Console.WriteLine("Ket qua sap xep mang:");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}", t[i]);
      }
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace InChanLe
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu cua mang N: ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int[] arr = new int[N];

      for (int i = 0; i < N; i++) {
        Console.WriteLine("Nhap gia tri phan tu thu {0} ", i +1);
        int number = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        arr[i] = number;
      }

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        for(int j = i + 1; j < N -1; j++)
        {
          if(arr[j] % 2 == 0) {
            int swap = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = swap;
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("Cac phan tu cua mang sap xep lai nhu sau:");
      Console.WriteLine("");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine(arr[i] + "");
      }

    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:34 14/05/2021using System;

namespace bai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so n");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int[] a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        int e;
        Console.WriteLine("Nhap phan tu thu " + i);
        e = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        a[i] = e;
      }
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < n -1 ; i++) { 
      for (int j = i + 1; j < n; j++) {
          if (a[i] % 2 != 0) {
            t = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = t;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("mang da sap xep : " );
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Console.WriteLine(a[i]);
      }
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:31 14/05/2021using System;

namespace ptb1
{
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] array = new int[n];
      var stringArray = Console.ReadLine().Split(' ');
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        array[i] = int.Parse(stringArray[i]);
      }
      Array.Sort(array);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (array[i] % 2 == 0) Console.Write("{0} ", array[i]);
      }
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (array[i] % 2 != 0) Console.Write("{0} ", array[i]);
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!