IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,770 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 10:28 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class Chanle
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.Write("Nhap N: ");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      int[] array = new int[N];

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.Write("Nhap phan tu thu {0}: ",i);
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      // Chia mang

      int[] ch = new int[N];
      int[] le = new int[N];

      int c = 0, d = 0;

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if (array[i] % 2 == 0)
        {
          ch[c] = array[i];
          c++;
        }
        else
        {
          le[d] = array[i];
          d++;
        }
      }

      for (int i = 0; i < c; i++)
      {
        array[i] = ch[i];
      }

      for (int j = 0; j < d; j++)
      {
        array[c] = le[j];
        c++;
      }

      Console.Write("Mang sau khi chia: ");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.Write(array[i] + " ");
      }

      Console.ReadKey();    }
  }
}NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:07 18/05/2020using System;

namespace SeparateStringthenCombine
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      int temp = 0;
      N = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[N];

      for ( int i = 0; i < N; i++ )
      {
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      // Sap xep mang tang dan :

      for ( int i = 0; i < N - 1; i++)
      {
        for ( int j = i + 1; j < N; j++)
        {
          if ( array[i] > array[j])
          {
            temp = array[i];
            array[i] = array[j];
            array[j] = temp;
          }
        }
        
      }

      // Chia mang

      int[] t1 = new int[N];
      int[] t2 = new int[N];

      int numb = 0, numb1 = 0;

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        if ( array[i] % 2 == 0)
        {
          t1[numb++] = array[i];
        }
        else
        {
          t2[numb1++] = array[i];
        }
      }

      for ( int i = 0; i < numb; i++)
      {
        array[i] = t1[i];
      }

      for ( int j = 0; j < numb1; j++)
      {
        array[numb++] = t2[j];
      }

      for ( int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.Write(array[i] + ",");
      }
      
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 09:04 18/05/2020using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhap N phan tu");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] mang = new int[n];
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write("\nNhap mang[{0}] = ",(i));
        mang[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        
        
      }
      Console.WriteLine();
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write(+mang[i]+"\t");
      }
      sortNumber(mang);
      Console.WriteLine("\n Sau khi sap xep:");
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        Console.Write(+mang[i] + "\t");
      }
      Console.ReadKey();
    }
    public static void sortNumber(int [] arr) 
    {
      for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < arr.Length; j++)
        {

          if ((arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 == 0)
              || (arr[i] % 2 == 0 && arr[j] % 2 == 0 && arr[i] > arr[j])
              || (arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 != 0 && arr[i] > arr[j]))
          {
            int index = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = index;
          }

        }
      }
    }
  }
  
}


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 19:54 17/05/2020using System;
using System.Text;

namespace Indaysochanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập số phần tử trong mảng :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] t = new int[n];
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("Nhập phần tử thứ {0} :", (i + 1));
        t[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      int[] chan = new int[n];
      int[] le = new int[n];
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (t[i] > t[j])
          {
            int k = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = k;
          }  
        }  
      }
      int i1 = 0, i2 = 0;

      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        if (t[i] % 2 == 0)
        {
          chan[i1++] = t[i];
        }  
        else
        {
          le[i2++] = t[i];
        }  
      }  
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        t[i] = chan[i];
      }  
      for (int i = 0; i < i2; i++)
      {
        t[i1++] = le[i];
      }  
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write(t[i] + ",");
      }  
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 14:29 16/05/2020using System;

namespace chanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu trong mang : ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] t = new int[n];
      for(int i = 0; i <n; i++)
      {
        Console.Write("nhap phan tu thu {0} : ",(i+1));
        t[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      int[] chan = new int[n];
      int[] le = new int[n];
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (t[i] > t[j])
          {
            int k = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = k;
          }
        }
      }
      int i1 = 0,i2=0;

      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        if (t[i] % 2 ==0)
        {
          chan[i1++] = t[i];
        }
        else
        {
          le[i2++] = t[i];
        }
      }
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        t[i] = chan[i];
      }
      for (int i = 0; i < i2; i++)
      {
        t[i1++] = le[i];
      }
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write(t[i] + " , ");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!