IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:18 29/10/2021 19,961 Lượt Xem

Bài 1 :

Nhập vào chuỗi source, và chuỗi searching

Hiển thị ra số lần xuất hiện chuỗi searching trong chuỗi source.

Bài 2 :

Khái báo 1 mảng số nguyên sử dụng List. Nhập vào ngẫu nhiên N phần tử (N nhập từ bàn phím)

Bài 3 :

Nhập vào N chuỗi từ bàn phím và lưu vào StringBuilder. In ra tất cả các chuỗi mà có chứa chữ searching (được nhập từ bàn phím)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 21:28 24/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StringBuilderStringBuffer;
import java.util.*;
/**a
 *
 * @author ASUS
 */
public class list {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> inter=new ArrayList<>();
    Scanner scan=new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    
    do{
      System.out.println("nhap n:");
      n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }while(n>0);
    System.out.println("nhap");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      inter.add(scan.nextInt());
    }
  }
}
/////
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StringBuilderStringBuffer;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class xuathien {

  public static void main(String[] args) {
    String soure;
    int searching = 1;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap chuoi soure:");
    soure = scan.nextLine();
    for (int i = 0; i < soure.length(); i++) {
      searching++;
    }
    System.out.println("so lan xuat hien" + searching);
  }

}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 03:07 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hashmap;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author abc
 */
public class BtString {
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao 1 string");
    String string = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap vao searching");
    String searching = scan.nextLine();
    
    System.out.println(count(string,searching));
    
   
    
    
  }
  
  public static int count(String string , String searching)
  {
    int res = 0;
    int a = string.length();
    int b = searching.length();
    
    for ( int i = 0 ; i <= a-b ; i ++)
    {
      int j ;
      
      for ( j = 0 ; j < a ; j++)
      {
        if(searching.charAt(i+j)!= string.charAt(j))
        {
          break;
        }
      }
      
      if( j == a)
      {
        res++;
        j = 0;
      }
    }
    return res ;
  }
}


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hashmap;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author abc
 */
public class List {
  public static void main(String[] args)
  {
    ArrayList<Integer> integer = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int N;
    N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for ( int i = 0 ; i < N ; i++)
    {
      int n = scan.nextInt();
      integer.add(n);
    }
    
    for (int i = 0 ; i < integer.size(); i++)
    {
      System.out.println(integer.get(i));
    }
  }
}

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hashmap;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author abc
 */
public class String3 {
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    ArrayList<String> string = new ArrayList<>();
    int N;
    String a;
    N = scan.nextInt();
    
    for(int i = 0 ; i < N+1 ; i++)
    {
      a = scan.nextLine();
      string.add(a);
    }
    
    for ( int i = 0 ; i < string.size(); i++)
    {
      
      if(string.get(i).contains("searching")== true)
      {
        System.out.println(string.get(i));
      }
    }
    
  }
  
}Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 22:58 22/03/2020

bài 1


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package B1_javaAd;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class main {
    public static void main (String[]args){
    String source;  
    int searching = 0;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao chuoi bat ky di my fen: ");
    source = scan.nextLine();
    
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      
        searching ++;
      
      }
    System.out.println("So lan xuat hien cua chuoi searching " + " = " + searching);
  }
}
bài 2


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package B1_javaAd;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class List {
   public static void main(String[] args) {
    List<Integer> soNguyen;
    soNguyen = new ArrayList<>();
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    do{
      System.out.println("Nhap N so nguyen:");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 0);
    System.out.println("Moi ban nhap cac so nguyen: ");
    System.out.println("============================");
    for(int i=0;i<n;i++){
      System.out.println("Nhap so nguyen thu : " +i);
      soNguyen.add(scanner.nextInt());
    }
  }
}
bài 3


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package B1_javaAd;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class StringBuilder {

  public StringBuilder(String searching, Object par1) {
  }
  public static void main(String[] args){
    StringBuilder stringbuider = new StringBuilder("searching");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n;
    
    do{
      System.out.println("Nhap vao N so chuoi : ");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 1);
    System.out.println("Hien thi chuoi: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println(stringbuider);
    }    
  
  }

}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 21:55 22/03/2020


bai2
package java2_Advanced.BaiTapNgay20_3_2020.OnLuyen_String;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Bai2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    System.out.println("Nhap n so muon them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Nhap so thu " + (i + 1) + " :");
      list.add(scan.nextInt());
    }

    for (Integer number : list) {
      System.out.println("Danh sach cac so vua nhap: " + number);
    }
  }
}


bai3
package java2_Advanced.BaiTapNgay20_3_2020.OnLuyen_String;


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Bai3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    List<StringBuilder> stringBuilders = new ArrayList<>();

    System.out.println("Nhap vap so chuoi: ");
    int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Nhap chuoi thu " + (i + 1) + " :");
      StringBuilder string = new StringBuilder(scanner.nextLine());
      stringBuilders.add(string);
    }

    for (StringBuilder abc : stringBuilders) {
      if (abc.toString().contains("searching")) {
        System.out.println(abc);
      }
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 19:29 21/03/2020

bài 1 : /*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.Lesson1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Source {
  public static void main (String[]args){
    String source;  
    int searching = 0;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao chuoi bat ky di my fen: ");
    source = scan.nextLine();
    
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      
        searching ++;
      
        }
    
    System.out.println("So lan xuat hien cua chuoi searching " + " = " + searching);
  }
}

bài 2 :/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.Lesson1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class List {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> soNguyen;
    soNguyen = new ArrayList<>();
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    do{
      System.out.println("Nhap N so nguyen:");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 0);
    System.out.println("Moi ban nhap cac so nguyen: ");
    System.out.println("============================");
    for(int i=0;i<n;i++){
      System.out.println("Nhap so nguyen thu : " +i);
      soNguyen.add(scanner.nextInt());
    }
  }
}

bài 3:/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.Lesson1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai3 {
   public static void main(String[] args) {
    StringBuilder stringbuider = new StringBuilder("searching");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n;
    
    do{
      System.out.println("Nhap vao N so chuoi : ");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n < 1);
    System.out.println("Hien thi chuoi: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println(stringbuider);
    }    
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!