IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Chia sẻ code java overview - List + ArrayList trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Collections.sort trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Class Object trong java - Ham tao la gi - Constructor la gi? Share Code- Chia sẻ code java overview - Abstract Class trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Interface trong java - Interface in java Share Code- Chia sẻ code lession 1 - Lớp C1907L Share Code- Tóm tắt kiến thức buổi 1 Share Code- Source Code Lession 2 - C1907L Share Code- Chia sẻ code java >> Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 Share Code- Chia sẻ code java lession 3 Share Code- Lession 4 - Java Basic - C1907L Share Code- Chữa bài tập quản lý Zoo - quản lý sở thú - Zoo Project in Java - Zoo Project bằng java Share Code- Bài giảng interface + static - C1907L Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý rạp chiều phim - Ôn luyện interface Share Code - Bài giảng String + Array Share Code - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi + Exception Share Code >> Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Share Code - Giải thích mã hoá - Encrypt & Decrypt - Md5 + Base64 + AES + Public/Private Key Share Code - Bài học Lambda Share Code - Hướng dẫn chữa bài COVID-19 TOOANG - C1907L Share Code - Thiết kế Singleton Design Pattern Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy - Optimize Phan 1 Share Code - Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Share Code - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Share Code - Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ [Share Code] Ôn tập buổi 1 - Nhập xuất Scanner trong Java, Mảng trong Java, Collection trong Java [Share Code] Bài giảng lập trình OOP trong java + Kế thừa trong Java + Đóng gói trong Java - Lớp Overview Java [Share Code] Bài giảng tính chất đa hình trong Java + Tính chất trừu tượng trong Java + Interface trong Java [Share Code] Thiết kế giao diện nhập và hiển thị danh sách sinh viên Java - Lập Trình Java - Lớp Ôn Tập ADF [Share Code] Tìm hiểu java basic - Lập trình OOP - Lập trình Java [Share Code] Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java [Share Code] TÌm hiểu OOP + Interface - Lập trình Java [Share Code] Tạo dự án đầu tiên + biến & toán tử + Scanner - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu Class Object - public private protected - hàm tạo - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình OOP - Tính kế thừa - Lập trình Java Basic [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối - tính chất đa hình - tích chất trừu tượng - interface - Java basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic [Share Code] Tìm hiểu cú pháp Lambda - Lập trình Java căn bản
Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:51 26/02/2021 9,832 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String name

· int age

· ​String description

· void display() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

  void input() //THuc hien nhap thong tin cua Animal

· abstract void showSound()

  Tạo hàm tạo không đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

2. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức showSound() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật

3. Tạo lớp có tên Room gồm:

· int roomNo

· ​List<Animal> animalList

· void addAnimal(Animal a) //thêm một con vật vào AnimalList

· void removeAnimal(String name) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

  void display() -> Hiển thị thông tin mã chuồng + danh sách động vật

  void input() -> Nhập mã chuồng

  Hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

  public static Animal createAnimal() -> Cho phép khởi tạo 1 động vật bất kỳ Tiger, Dog, Cat. (Hỏi người dùng động vật cần khỏi tạo 1. Tạo Tiger, 2. Tạo Dog, Khác -> Tạo Cat)

4. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Animal> roomList

  Tạo hàm tạo không tối -> Thực hiện khởi tạo roomList = new ArrayList<>() trong hàm tạo này.

  void addAnimal(int roomNo, Animal a) -> Thực hiện thêm động vật vào chuồng theo mã roomNo

  void removeAnimal(int roomNo, String name) -> Thực hiện xóa động vật theo tên -> trong chuồng có mã roomNo

· void addRoom(Room r) //thêm chuồng vào roomList

· void removeRoom(int roomNo) //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi roomList

  void display() -> Hiển thị thông tin toàn bộ room được quản lý trong Zoo.

5. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Thoát

6. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn thêm động vật. Và thực hiện thêm 1 động vật (Tiger, Dog, hoặc Cat) vào chuồng với roomNo vừa nhập

7. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn xóa động vật. Sau đó yêu cầu người dùng nhập tên động vật cần xóa -> Thực hiện xóa động vật đi.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:56 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CatManager;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Cat {
  String name;

  public Cat() {
  }

  public Cat(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  public void NhapthongtinCat(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten meo: ");
    name = scan.nextLine();
  }
  
  public void HienthiCat(){
    System.out.println("Ten: "+ name);
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:56 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CatManager;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class CatDetail extends Cat {

  String type;
  String color;
  String lifeAction;

  public CatDetail() {

  }

  public CatDetail(String type, String color, String lifeAction, String name) {
    super(name);
    this.type = type;
    this.color = color;
    this.lifeAction = lifeAction;
  }

  @Override
  public void NhapthongtinCat() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    super.NhapthongtinCat();
    System.out.println("Nhap chung loai meo: ");
    type = scan.nextLine();

    System.out.println("Nhap mau sac meo: ");
    color = scan.nextLine();
    
    for(String color: ColorManager.colorList){
      if(this.color.equalsIgnoreCase(color)){
        return;
    }else{
         System.out.println("Mau vua nhap khong co trong bang mau,Nhap lai mau sac meo: ");
         this.color = scan.nextLine();
      }
    }

    System.out.println("Nhap tap tinh meo: ");
    lifeAction = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public void HienthiCat() {
    super.HienthiCat();
    System.out.println("Loai: " + type);
    System.out.println("Mau sac: " + color);
    System.out.println("Tap tinh: " + lifeAction);
  }

  public String getType() {
    return type;
  }

  public void setType(String type) {
    this.type = type;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(String color) {
    this.color = color;
  }

  public String getLifeAction() {
    return lifeAction;
  }

  public void setLifeAction(String lifeAction) {
    this.lifeAction = lifeAction;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }

  @Override
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:56 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CatManager;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class ColorManager {

  String colorNo;
  static ArrayList<String> colorList;

  public ColorManager() {
    this.colorList = new ArrayList<>();
  }

  public ColorManager(String colorNo, ArrayList<String> colorList) {
    this.colorNo = colorNo;
    
    this.colorList = colorList;
  }

  public String getColorNo() {
    return colorNo;
  }

  public void setColorNo(String colorNo) {
    this.colorNo = colorNo;
  }

  public ArrayList<String> getColorList() {
    return colorList;
  }

  public void setColorList(ArrayList<String> colorList) {
    this.colorList = colorList;
  }

  public void inputColor(String color) {
    colorList.add(color);
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:56 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CatManager;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class ManagerCat {

  ArrayList<CatDetail> catList;

  public ManagerCat() {
    this.catList = new ArrayList<>();
  }

  public void addCat(CatDetail cat) {
    catList.add(cat);
  }

  public void DisplayallCat() {
    for (int i = 0; i < catList.size(); i++) {
      System.out.format("Con meo thu %d : \n", (i + 1));
      catList.get(i).HienthiCat();
    }
  }

  public void DisplayallCatByColor(String color) {
    for (CatDetail cat : catList) {
      if (cat.getColor().equalsIgnoreCase(color)) {
        cat.HienthiCat();
      }
    }
  }
  
    public void DisplayallCatByType(String type) {
    for (CatDetail cat : catList) {
      if (cat.getType().equalsIgnoreCase(type)) {
        cat.HienthiCat();
      }
    }
  }

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:56 28/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package CatManager;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class UsingManagerCat {

  public static void main(String[] agrs) {

    int choose;
    ManagerCat managerCat = new ManagerCat();
    ColorManager colorManager = new ColorManager();

    do {
      Menu();
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhap lua chon choose = ");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {

        case 0:
          System.out.println("Nhap mau sac: ");
          String color = scan.nextLine();
          colorManager.inputColor(color);
          break;

        case 1:
          System.out.println("Nhap so luong meo muon nhap N = ");
          int N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < N; i++) {
            CatDetail newCat = new CatDetail();
            newCat.NhapthongtinCat();
            managerCat.addCat(newCat);
          }

          break;

        case 2:
          managerCat.DisplayallCat();
          break;

        case 3:
          System.out.println("Nhap mau sac ban muon tim = ");
          String colorFind = scan.nextLine();
          managerCat.DisplayallCatByColor(colorFind);
          break;

        case 4:
          System.out.println("Nhap chung loai ban muon tim = ");
          String typeFind = scan.nextLine();
          managerCat.DisplayallCatByColor(typeFind);
          break;

        case 5:
          for (String onecolor : colorManager.colorList) {
            for (CatDetail cat : managerCat.catList) {
              if (cat.getColor().equalsIgnoreCase(onecolor)) {
                cat.HienthiCat();
              }
            }
          }
          break;

        case 6:
          System.out.println("THoat");
          break;
      }

    } while (choose != 6);

  }

  public static void Menu() {
    System.out.println("0.Nhập danh sách mã màu");
    System.out.println("1.Nhập thông tin của n con mèo");
    System.out.println("2.Hiển thị thông tin");
    System.out.println("3.Sắp xếp danh sách theo mau");
    System.out.println("4.Tìm kiếm thông tin theo loai");
    System.out.println("5. Sắp xếp danh sách màu theo bảng màu trong lớp ColorManager");
    System.out.println("6. Thoát");
  }

}


Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!