IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by GokiSoft.com - 19:43 31/07/2021 19,737 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String name

· int age

· ​String description

· void display() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

  void input() //THuc hien nhap thong tin cua Animal

· abstract void showSound()

  Tạo hàm tạo không đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

2. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức showSound() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật

3. Tạo lớp có tên Room gồm:

· int roomNo

· ​List<Animal> animalList

· void addAnimal() //thêm một con vật vào AnimalList

· void removeAnimal(String name) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

  void display() -> Hiển thị thông tin mã chuồng + danh sách động vật

  void input() -> Nhập mã chuồng

  Hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

  Tạo getter/setter

  public Animal createAnimal() -> Cho phép khởi tạo 1 động vật bất kỳ Tiger, Dog, Cat. (Hỏi người dùng động vật cần khỏi tạo 1. Tạo Tiger, 2. Tạo Dog, Khác -> Tạo Cat)

4. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Room> roomList

  Tạo hàm tạo không tối -> Thực hiện khởi tạo roomList = new ArrayList<>() trong hàm tạo này.

  void addAnimal() -> Thực hiện thêm động vật vào chuồng theo mã roomNo

  void removeAnimal() -> Thực hiện xóa động vật theo tên -> trong chuồng có mã roomNo

· void addRoom() //thêm chuồng vào roomList

· void removeRoom() //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi roomList

  void display() -> Hiển thị thông tin toàn bộ room được quản lý trong Zoo.

5. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Thoát

6. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn thêm động vật. Và thực hiện thêm 1 động vật (Tiger, Dog, hoặc Cat) vào chuồng với roomNo vừa nhập

7. Khi người dùng lựa chọn 3 yêu cầu người dùng nhập vào mã chuồng (roomNo) muốn xóa động vật. Sau đó yêu cầu người dùng nhập tên động vật cần xóa -> Thực hiện xóa động vật đi.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phạm Kim Anh [JavaFree]

Ngày viết: 21:34 26/03/2020package quanlysothu;

public abstract class Animal {

	String ten;
	int tuoi;
	String moTa;
	
	void xemThongTin() {
	System.out.println("Ten : "+ten);
	System.out.println("Tuoi: "+ tuoi);
	System.out.println("Mo ta: "+ moTa);
	}
	
	abstract void tiengKeu() ;
	
	public Animal() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param ten
	 */
	public Animal(String ten) {
		super();
		this.ten = ten;
	}

	/**
	 * @param ten
	 * @param tuoi
	 */
	public Animal(String ten, int tuoi) {
		super();
		this.ten = ten;
		this.tuoi = tuoi;
	}

	/**
	 * @param ten
	 * @param tuoi
	 * @param moTa
	 */
	public Animal(String ten, int tuoi, String moTa) {
		super();
		this.ten = ten;
		this.tuoi = tuoi;
		this.moTa = moTa;
	}
	
	void Add() {
	}
	
	void Add(String ten) {
		this.ten= ten;
	}
	
	void Add(String ten, int tuoi) {
		this.ten= ten;
		this.tuoi = tuoi;
	}
	
	void Add(String ten, int tuoi, String moTa) {
		this.ten= ten;
		this.tuoi = tuoi;
		this.moTa = moTa;
	}
}

package quanlysothu;

public class Tiger extends Animal{

	@Override
	void tiengKeu() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("roar ... roar... roar!!!");
	}

	public void Add(String ten, int tuoi, String moTa) {
		super.Add(ten, tuoi, moTa);
		
	}
	
}

package quanlysothu;

public class Dog extends Animal{

	@Override
	void tiengKeu() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("bark bark bark....bark");
	}

	
	public void Add(String ten, int tuoi, String moTa) {
		super.Add(ten, tuoi, moTa);
		
	}
	
	
}

package quanlysothu;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class TestZoo {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		ArrayList<Animal> AnimalList = new ArrayList<Animal>();
		
		ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList<Chuong>();
		
		Chuong c = new Chuong();
		Zoo zoo = new Zoo();
		Dog dog = new Dog();
		Tiger tiger = new Tiger();
		Cat cat = new Cat();
		
		int n;
		do {
			Menu();
			System.out.println("Moi ban nhap lua chon: ");
			n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			boolean exit = false;
			switch(n) {
			case 1:
				System.out.println("1. Them chuong");
				
				System.out.println("Ma chuong: ");
				int maChuong = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				c = new Chuong();
				zoo.themChuong(c, maChuong);
				DanhSachChuong = zoo.getZoo();
				break;
			case 2:
				System.out.println("2. Xoa chuong");
				
				System.out.println("Moi ban nhap ma chuong muon xoa: ");
				
				int ma = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				for(int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
					if(DanhSachChuong.get(i).getMaChuong() == ma) {
					zoo.xoaChuong(ma);
					} else {
						System.out.println("Khong co chuong nao");
					}
				}
				break;
			case 3:
				System.out.println("3. Them con vat");
				System.out.println("Moi ban nhap ma chuong: ");
        int flag_1 = 2;
        int maChuong_ = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
          if (maChuong_ == DanhSachChuong.get(i).maChuong) {
            flag_1 = 1;
          }
        }
        if (flag_1 == 1) {
          c = new Chuong();
          AnimalList = c.getChuong();
          System.out.println("Nhập con vật 1.Tiger,2.Dog,3.Cat : ");
          int ten = Integer.parseInt(sc.nextLine());

          if (ten == 1) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten = sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            tiger.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(tiger);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, tiger);
          }
          if (ten == 2) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten = sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            dog.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(dog);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, dog);
          }
          if (ten == 3) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten =sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            cat.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(cat);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, cat);
          }
        } else {
          System.out.println("Khong co chuong nao ");
        }
				break;
			case 4:
				System.out.println("4. Xoa con vat");
				
				System.out.println("Nhap ma chuong chứa con vật muốn xóa : ");
        int maChuong2 = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.println("Nhap ten con vat vừa tạo: ");
        String ten = sc.nextLine();
        String choicemm = sc.nextLine();
        switch (choicemm) {
          case "1":
            for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
              if (DanhSachChuong.get(i).maChuong == maChuong2) {
                for (int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).animalList.size(); j++) {
                  if (DanhSachChuong.get(i).animalList.get(j).ten.equals(ten) == true) {
                    DanhSachChuong.get(i).animalList.remove(j);
                  }
                }
              }

            }
            break;
          case "2":
            c.xoaConVat(dog);
            break;
          case "3":
            c.xoaConVat(cat);
            break;
        
        }
				break;
			case 5:
				System.out.println("5. Xem tat ca cac con vat");
				
				for( int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
					System.out.println(DanhSachChuong.get(i).maChuong);
					ArrayList<Animal> list = DanhSachChuong.get(i).animalList;
					System.out.println("________________________________________________");
					for(int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).animalList.size(); j++) {
						System.out.println(DanhSachChuong.get(i).animalList.get(j).ten);
						System.out.println(list.get(j).tuoi);
						System.out.println(list.get(j).moTa);
						list.get(j).tiengKeu();
					}
					System.out.println("________________________________________________");
				}
				break;
			case 6:
				System.out.println("Goodbye!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.err.println("Nhap sai! Moi nhap lai.");
				break;
			}
		}while(n != 6);
	}
	
	static void Menu() {
		System.out.println("===========================");
		System.out.println("1. Them chuong");
		System.out.println("2. Xoa chuong");
		System.out.println("3. Them con vat");
		System.out.println("4. Xoa con vat");
		System.out.println("5. Xem tat ca cac con vat");
		System.out.println("6. Thoat");
		System.out.println("===========================");
	}
}

package quanlysothu;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Scanner;

public class Chuong {

  Scanner sc = new Scanner(System.in);
	
	int maChuong;
	
	public int getMaChuong() {
		return maChuong;
	}

	public void setMaChuong(int maChuong) {
		this.maChuong = maChuong;
	}

	ArrayList<Animal> animalList = new ArrayList<Animal>();
	
	void themConVat(Animal a) {
		animalList.add(a);
	}
	
	void xoaConVat(Animal a) {
		animalList.remove(a);
//		System.out.println("Moi ban nhap ten con vat muon xoa: ");
//		 ten = sc.nextLine();
//		
//		Iterator<Animal> art = animalList.iterator();
//		while(art.hasNext()) {
//			Animal an = art.next();
//			if(an.equals(ten)) {
//				art.remove();
//			}
//		}
//		
//		for( Animal an : animalList) {
//			System.out.println(an);
//		}
		
	}
	
	public ArrayList<Animal> getChuong(){
		return animalList;
	}
}

package quanlysothu;

import java.util.ArrayList;

public class Zoo {

	ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList<Chuong>();
	
	public Zoo() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}
	
	void themChuong(Chuong c, int maChuong) {
		c.maChuong = maChuong;
		DanhSachChuong.add(c);
	}
	
	void xoaChuong(int maChuong) {
		for( int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++){
			if(DanhSachChuong.get(i).getMaChuong() == maChuong) {
				DanhSachChuong.remove(i);
			}
		}
	}

	void capNhatChuong(int maChuong, ArrayList c, Animal a) {
		for(int i = 0; i< DanhSachChuong.size(); i++) {
			if(DanhSachChuong.get(i).getMaChuong() == maChuong) {
				DanhSachChuong.get(i).animalList.add(a);
			}
		}
	}
	
	public ArrayList<Chuong> getZoo(){
		return DanhSachChuong;
	}
	
}

package quanlysothu;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class TestZoo {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		ArrayList<Animal> AnimalList = new ArrayList<Animal>();
		
		ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList<Chuong>();
		
		Chuong c = new Chuong();
		Zoo zoo = new Zoo();
		Dog dog = new Dog();
		Tiger tiger = new Tiger();
		Cat cat = new Cat();
		
		int n;
		do {
			Menu();
			System.out.println("Moi ban nhap lua chon: ");
			n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			boolean exit = false;
			switch(n) {
			case 1:
				System.out.println("1. Them chuong");
				
				System.out.println("Ma chuong: ");
				int maChuong = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				c = new Chuong();
				zoo.themChuong(c, maChuong);
				DanhSachChuong = zoo.getZoo();
				break;
			case 2:
				System.out.println("2. Xoa chuong");
				
				System.out.println("Moi ban nhap ma chuong muon xoa: ");
				
				int ma = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				for(int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
					if(DanhSachChuong.get(i).getMaChuong() == ma) {
					zoo.xoaChuong(ma);
					} else {
						System.out.println("Khong co chuong nao");
					}
				}
				break;
			case 3:
				System.out.println("3. Them con vat");
				System.out.println("Moi ban nhap ma chuong: ");
        int flag_1 = 2;
        int maChuong_ = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
          if (maChuong_ == DanhSachChuong.get(i).maChuong) {
            flag_1 = 1;
          }
        }
        if (flag_1 == 1) {
          c = new Chuong();
          AnimalList = c.getChuong();
          System.out.println("Nhập con vật 1.Tiger,2.Dog,3.Cat : ");
          int ten = Integer.parseInt(sc.nextLine());

          if (ten == 1) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten = sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            tiger.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(tiger);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, tiger);
          }
          if (ten == 2) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten = sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            dog.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(dog);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, dog);
          }
          if (ten == 3) {
            System.out.println("Ten : ");
            String Ten =sc.nextLine();
            System.out.println("Tuoi : ");
            int Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println("Mo Ta : ");
            String MoTa = sc.nextLine();
            cat.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
            c.themConVat(cat);
            AnimalList = c.getChuong();
            zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, cat);
          }
        } else {
          System.out.println("Khong co chuong nao ");
        }
				break;
			case 4:
				System.out.println("4. Xoa con vat");
				
				System.out.println("Nhap ma chuong chứa con vật muốn xóa : ");
        int maChuong2 = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.println("Nhap ten con vat vừa tạo: ");
        String ten = sc.nextLine();
        String choicemm = sc.nextLine();
        switch (choicemm) {
          case "1":
            for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
              if (DanhSachChuong.get(i).maChuong == maChuong2) {
                for (int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).animalList.size(); j++) {
                  if (DanhSachChuong.get(i).animalList.get(j).ten.equals(ten) == true) {
                    DanhSachChuong.get(i).animalList.remove(j);
                  }
                }
              }

            }
            break;
          case "2":
            c.xoaConVat(dog);
            break;
          case "3":
            c.xoaConVat(cat);
            break;
        
        }
				break;
			case 5:
				System.out.println("5. Xem tat ca cac con vat");
				
				for( int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
					System.out.println(DanhSachChuong.get(i).maChuong);
					ArrayList<Animal> list = DanhSachChuong.get(i).animalList;
					System.out.println("________________________________________________");
					for(int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).animalList.size(); j++) {
						System.out.println(DanhSachChuong.get(i).animalList.get(j).ten);
						System.out.println(list.get(j).tuoi);
						System.out.println(list.get(j).moTa);
						list.get(j).tiengKeu();
					}
					System.out.println("________________________________________________");
				}
				break;
			case 6:
				System.out.println("Goodbye!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.err.println("Nhap sai! Moi nhap lai.");
				break;
			}
		}while(n != 6);
	}
	
	static void Menu() {
		System.out.println("===========================");
		System.out.println("1. Them chuong");
		System.out.println("2. Xoa chuong");
		System.out.println("3. Them con vat");
		System.out.println("4. Xoa con vat");
		System.out.println("5. Xem tat ca cac con vat");
		System.out.println("6. Thoat");
		System.out.println("===========================");
	}
}

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 16:59 20/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public abstract class Animal {

  public String Ten, MoTa;
  int Tuoi;

  public void xemThongTin() {
    System.out.println("Ten : " + Ten);
    System.out.println("Tuoi : " + Tuoi);
    System.out.println("Mo Ta : " + MoTa);

  }

  public abstract void tiengKeu();

  void Add() {
  }
  public String getTen(){
    return Ten;
  }
  void Add(String Ten) {
    this.Ten = Ten;
  }

  void Add(String Ten, int Tuoi) {
    this.Ten = Ten;
    this.Tuoi = Tuoi;
  }

  void Add(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    this.Ten = Ten;
    this.Tuoi = Tuoi;
    this.MoTa = MoTa;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Cat extends Animal {
  @Override
  public void tiengKeu(){
     System.out.println("Meo Meo");
  };
  @Override
  public void Add(String Ten,int Tuoi,String MoTa){
    super.Add(Ten,Tuoi,MoTa);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Dog extends Animal {

  @Override
  public void tiengKeu() {
     System.out.println("Gau GAu");
  }

  ;
  @Override
  public void Add(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    super.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Tiger extends Animal {
  @Override
  public void tiengKeu(){
    System.out.println("Grrr");
  };
  @Override
  public void Add(String Ten,int Tuoi,String MoTa){
    super.Add(Ten,Tuoi,MoTa);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Chuong {

  public int maChuong;
  public int getMaChuong(){
    return maChuong;
  } 
  ArrayList<Animal> AnimalList = new ArrayList();

  public void themConVat(Animal a) {
    AnimalList.add(a);
  }
  
  public void xoaConVat(Animal a) {
    AnimalList.remove(a);
  }
   public ArrayList<Animal> getChuong() {
    return AnimalList;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Zoo {

  ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList();

  public void themChuong(Chuong c, int machuong) {
    c.maChuong = machuong;
    DanhSachChuong.add(c);

  }
   public void capNhatChuong(int machuong,ArrayList c,Animal a) {

    for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
      if (DanhSachChuong.get(i).maChuong == machuong) {
        
        DanhSachChuong.get(i).AnimalList.add(a);
      }
    }
  }
  public void xoaChuong(int machuong) {

    for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
      if (DanhSachChuong.get(i).maChuong == machuong) {
        DanhSachChuong.remove(i);
      }
    }
  }

  public ArrayList<Chuong> getZoo() {
    return DanhSachChuong;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Zoo;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TestZoo {

  public static void main(String[] args) {
    Zoo zoo = new Zoo();
    Chuong c = new Chuong();
    Dog dog = new Dog();
    Tiger tiger = new Tiger();
    Cat cat = new Cat();
    ArrayList<Animal> AnimalList = new ArrayList<Animal>();

    ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      System.out.println("1.Thêm chuồng");
      System.out.println("2.Xóa chuồng");
      System.out.println("3.Thêm con vật");
      System.out.println("4.Xóa con vật");
      System.out.println("5.Xem tất cả các con vật");
      System.out.println("6.Thoát");
      String choice = input.nextLine();
      switch (choice) {
        case "1":
          System.out.println("Mã chuồng : ");
          int maChuong = Integer.parseInt(input.nextLine());
          c = new Chuong();
          zoo.themChuong(c, maChuong);
          DanhSachChuong = zoo.getZoo();

          break;
        case "2":
          System.out.println("Mã chuồng đã tạo : ");
          int flag = 2;
          int ma = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
            if (ma == DanhSachChuong.get(i).maChuong) {
              flag = 1;
            }
          }
          if (flag == 1) {
            zoo.xoaChuong(ma);
          } else {
            System.out.println("Khong co chuong nao ");
          }

          break;
        case "3":
          System.out.println("Mã chuồng đã tạo : ");
          int flag_1 = 2;
          int maChuong_ = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
            if (maChuong_ == DanhSachChuong.get(i).maChuong) {
              flag_1 = 1;
            }
          }
          if (flag_1 == 1) {
            c = new Chuong();
            AnimalList = c.getChuong();
            System.out.println("Nhập con vật 1.Tiger,2.Dog,3.Cat : ");
            int ten = Integer.parseInt(input.nextLine());

            if (ten == 1) {
              System.out.println("Ten : ");
              String Ten = input.nextLine();
              System.out.println("Tuoi : ");
              int Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.println("Mo Ta : ");
              String MoTa = input.nextLine();
              tiger.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
              c.themConVat(tiger);
              AnimalList = c.getChuong();
              zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, tiger);
            }
            if (ten == 2) {
              System.out.println("Ten : ");
              String Ten = input.nextLine();
              System.out.println("Tuoi : ");
              int Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.println("Mo Ta : ");
              String MoTa = input.nextLine();
              dog.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
              c.themConVat(dog);
              AnimalList = c.getChuong();
              zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, dog);
            }
            if (ten == 3) {
              System.out.println("Ten : ");
              String Ten = input.nextLine();
              System.out.println("Tuoi : ");
              int Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.println("Mo Ta : ");
              String MoTa = input.nextLine();
              cat.Add(Ten, Tuoi, MoTa);
              c.themConVat(cat);
              AnimalList = c.getChuong();
              zoo.capNhatChuong(maChuong_, AnimalList, cat);
            }
          } else {
            System.out.println("Khong co chuong nao ");
          }

          break;

        case "4":
          System.out.println("Nhap ma chuong chứa con vật muốn xóa : ");
          int maChuong2 = Integer.parseInt(input.nextLine());
          System.out.println("Nhap ten con vat vừa tạo: ");
          String ten = input.nextLine();
          String choicemm = input.nextLine();
          switch (choicemm) {
            case "1":
              for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
                if (DanhSachChuong.get(i).maChuong == maChuong2) {
                  for (int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).AnimalList.size(); j++) {
                    if (DanhSachChuong.get(i).AnimalList.get(j).Ten.equals(ten) == true) {
                      DanhSachChuong.get(i).AnimalList.remove(j);
                    }
                  }
                }

              }
              break;
            case "2":
              c.xoaConVat(dog);
              break;
            case "3":
              c.xoaConVat(cat);
              break;
          }
          break;

        case "5":
          for (int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++) {
            System.out.println(DanhSachChuong.get(i).maChuong);
            ArrayList<Animal> arr = DanhSachChuong.get(i).AnimalList;
            System.out.println("_______________________________");
            for (int j = 0; j < DanhSachChuong.get(i).AnimalList.size(); j++) {
              System.out.println(DanhSachChuong.get(i).AnimalList.get(j).Ten);
              System.out.println(arr.get(j).Tuoi);
              System.out.println(arr.get(j).MoTa);
              arr.get(j).tiengKeu();
              System.out.println(".........");
            }
            System.out.println("_______________________________");
          }
          break;
        case "6":
          return;
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 22:24 19/03/2020package zoo;

public abstract class Animal {
  String Ten;
  int Tuoi;
  String MoTa;

  public Animal() {
  }

  public Animal(String Ten) {
    this.Ten = Ten;
  }

  public Animal(String Ten, int Tuoi) {
    this.Ten = Ten;
    this.Tuoi = Tuoi;
  }

  public Animal(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    this.Ten = Ten;
    this.Tuoi = Tuoi;
    this.MoTa = MoTa;
  }

  public String getTen() {
    return Ten;
  }

  public void setTen(String Ten) {
    this.Ten = Ten;
  }

  public int getTuoi() {
    return Tuoi;
  }

  public void setTuoi(int Tuoi) {
    this.Tuoi = Tuoi;
  }

  public String getMoTa() {
    return MoTa;
  }

  public void setMoTa(String MoTa) {
    this.MoTa = MoTa;
  }
  
  public void output(){
    System.out.println("Ten dong vat: "+Ten);
    System.out.println("Tuoi dong vat: "+Tuoi);
    System.out.println("Mo Ta dong vat: "+MoTa);
  }
  
  abstract void TiengKeu();
}package zoo;

public class Cat extends Animal{

  public Cat() {
  }

  public Cat(String Ten) {
    super(Ten);
  }

  public Cat(String Ten, int Tuoi) {
    super(Ten, Tuoi);
  }

  public Cat(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    super(Ten, Tuoi, MoTa);
  }

  @Override
  void TiengKeu() {
    System.out.println("Meow Meow");
  }
  
}package zoo;

public class Dog extends Animal{

  public Dog() {
  }

  public Dog(String Ten) {
    super(Ten);
  }

  public Dog(String Ten, int Tuoi) {
    super(Ten, Tuoi);
  }

  public Dog(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    super(Ten, Tuoi, MoTa);
  }
  
  @Override
  void TiengKeu() {
    System.out.println("Gau Gau");
  }
  
}package zoo;

public class Tiger extends Animal{

  public Tiger() {
  }

  public Tiger(String Ten) {
    super(Ten);
  }

  public Tiger(String Ten, int Tuoi) {
    super(Ten, Tuoi);
  }

  public Tiger(String Ten, int Tuoi, String MoTa) {
    super(Ten, Tuoi, MoTa);
  }

  @Override
  void TiengKeu() {
    System.out.println("Grrr Grrr");
  }
  
}package zoo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Chuong {
  int maChuong;
  ArrayList<Animal> AnimaList = new ArrayList<>();

  public Chuong() {
  }

  public Chuong(int maChuong) {
    this.maChuong = maChuong;
  }

  public int getMaChuong() {
    return maChuong;
  }

  public void setMaChuong(int maChuong) {
    this.maChuong = maChuong;
  }

  public ArrayList<Animal> getAnimaList() {
    return AnimaList;
  }

  public void setAnimaList(ArrayList<Animal> AnimaList) {
    this.AnimaList = AnimaList;
  }
  
  public void inpMC(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    maChuong = input.nextInt();
  }
  
  void themConVat(Animal a){
    AnimaList.add(a);
  } 
  void xoaConVat(String ten){
    for(int i=0;i<AnimaList.size();i++){
      if(AnimaList.get(i).getTen().equals(ten)){
        AnimaList.remove(i);
      }
    }
  }
}package zoo;

import java.util.ArrayList;

public class Zoo {
  ArrayList<Chuong> DanhSachChuong = new ArrayList<>();
  
  public void themChuong(Chuong a){
    DanhSachChuong.add(a);
  } 
  public void xoaChuong(int maChuong){
    for(int i=0;i<DanhSachChuong.size();i++){
      if( DanhSachChuong.get(i).maChuong == maChuong)){
        DanhSachChuong.remove(i);
        break;
      }
    }
  }
  
}package zoo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class TestZoo {
  public static void main(String[] args) {
    Zoo z =new Zoo();
    Chuong mamoi = new Chuong();
    ArrayList<Zoo> zoo = new ArrayList<>();
    while(true){
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("\n\t1: Thêm chuồng");
      System.out.println("\t2: Xóa chuồng");
      System.out.println("\t3: Thêm con vật");
      System.out.println("\t4: Xóa con vật");
      System.out.println("\t5: Xem tất cả các con vật");
      System.out.println("\t6: Thoat");
      System.out.print("Chon: ");
      int chon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(chon){
        case 1:
          System.out.println("Nhap vao ma chuong");
          mamoi.inpMC();
          z.DanhSachChuong.add(mamoi);
          break;
        case 2:
          System.out.println("ma chuong: ");
          int maChuong = Integer.parseInt(input.nextLine());
          zoo.xoaChuong(maChuong);
          break;
        case 3:
          System.out.println("\n\t1: Cat");
          System.out.println("\t2: Dog");
          System.out.println("\t3: Tiger");
          int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
          switch(choose){
            case 1:
              Animal cat = new Cat();
              System.out.print("Tên: ");
              cat.Ten = input.nextLine();
              System.out.print("Tuổi: ");
              cat.Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.print("Mô tả: ");
              cat.MoTa = input.nextLine();
              mamoi.AnimaList.add(cat);
              break;
            case 2:
              Animal dog =new Dog();
              System.out.print("Tên: ");
              dog.Ten = input.nextLine();
              System.out.print("Tuổi: ");
              dog.Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.print("Mô tả: ");
              dog.MoTa = input.nextLine();
              mamoi.AnimaList.add(dog);
              break;
            case 3:
              Animal tiger=new Tiger();
              System.out.print("Tên: ");
              tiger.Ten = input.nextLine();
              System.out.print("Tuổi: ");
              tiger.Tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
              System.out.print("Mô tả: ");
              tiger.MoTa = input.nextLine();
              mamoi.AnimaList.add(tiger);
              break;
          }
          break;
        case 4:
          break;
        case 5:
          for(int i=0;i<mamoi.AnimaList.size();i++){
            Animal tmp = mamoi.AnimaList.get(i);
            tmp.output();
            tmp.TiengKeu();
          }
          break;
        case 6:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
  }
  
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 09:56 19/03/2020
package aptech;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class TestZoo {
  public static void main(String[] args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Zoo zoo = new Zoo();
    Chuong chuong = new Chuong();
    chuong.AnimalList = new ArrayList<>();
    zoo.DanhSachChuong = new ArrayList<>();
    while(true){
      System.out.println("Vui lòng chọn: \n1. Thêm Chuồng\n2. Xóa Chuồng\n3. Thêm con vật\n4. Xóa con vật\n5. Xem tất cả các con vật\n6. Thoát");
      int chon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(chon){
        case 1: 
          System.out.println("Vui lòng nhập mã chuồng: ");
          int maChuong = Integer.parseInt(input.nextLine());
          chuong.maChuong = maChuong;
          zoo.themChuong(chuong);
          System.out.println(zoo.DanhSachChuong.get(0));
          break;
        case 2:
          System.out.println("Vui lòng nhập mã chuồng: ");
          maChuong = Integer.parseInt(input.nextLine());
          zoo.xoaChuong(maChuong);
          break;
        case 3:
          while(true){
            System.out.println("Vui lòng chọn: \n1. Tiger\n2. Dog\n3. Cat");
            int c = Integer.parseInt(input.nextLine());
            switch(c){
              case 1:
                Animal tiger = new Tiger();
                System.out.print("Tên: ");
                tiger.ten = input.nextLine();
                System.out.print("Tuổi: ");
                tiger.tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
                System.out.print("Mô tả: ");
                tiger.moTa = input.nextLine();
                chuong.themConVat(tiger);
                break;
              case 2:
                Animal dog = new Dog();
                System.out.print("Tên: ");
                dog.ten = input.nextLine();
                System.out.print("Tuổi: ");
                dog.tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
                System.out.print("Mô tả: ");
                dog.moTa = input.nextLine();
                
                break;
              case 3:
                Animal cat = new Cat();
                System.out.print("Tên: ");
                cat.ten = input.nextLine();
                System.out.print("Tuổi: ");
                cat.tuoi = Integer.parseInt(input.nextLine());
                System.out.print("Mô tả: ");
                cat.moTa = input.nextLine();
                break;
              default:
                System.out.println("Vui lòng chọn lại\n");
            }
            if(c == 3 || c == 2 || c == 1){
              break;
            }
          }
          break;
        case 4:
          System.out.print("Vui lòng nhập tên con vật: ");
          String ten = input.nextLine();
          chuong.xoaConVat(ten);
          break;
        case 5:
          for(int i = 0; i < chuong.AnimalList.size(); i++){
            Animal temp = chuong.AnimalList.get(i);
            temp.xemThongTin();
            temp.tiengKeu();
          }
          break;
        case 6:
          break;
        default:
          System.out.println("Vui lòng chọn lại.");
      }
      
      if(chon == 6){
        break;
      }
    }
    
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 09:56 19/03/2020package aptech;

import java.util.ArrayList;

public class Zoo {
  ArrayList<Chuong> DanhSachChuong;
  
  void themChuong(Chuong c) {
    DanhSachChuong.add(c);
  }
  
  void xoaChuong(int maChuong){
    for(int i = 0; i < DanhSachChuong.size(); i++){
      Chuong temp = DanhSachChuong.get(i);
      if(temp.maChuong == maChuong){
        DanhSachChuong.remove(i);
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!