IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Chia sẻ code java overview - List + ArrayList trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Collections.sort trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Class Object trong java - Ham tao la gi - Constructor la gi? Share Code- Chia sẻ code java overview - Abstract Class trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Interface trong java - Interface in java Share Code- Chia sẻ code lession 1 - Lớp C1907L Share Code- Tóm tắt kiến thức buổi 1 Share Code- Source Code Lession 2 - C1907L Share Code- Chia sẻ code java >> Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 Share Code- Chia sẻ code java lession 3 Share Code- Lession 4 - Java Basic - C1907L Share Code- Chữa bài tập quản lý Zoo - quản lý sở thú - Zoo Project in Java - Zoo Project bằng java Share Code- Bài giảng interface + static - C1907L Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý rạp chiều phim - Ôn luyện interface Share Code - Bài giảng String + Array Share Code - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi + Exception Share Code >> Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Share Code - Giải thích mã hoá - Encrypt & Decrypt - Md5 + Base64 + AES + Public/Private Key Share Code - Bài học Lambda Share Code - Hướng dẫn chữa bài COVID-19 TOOANG - C1907L Share Code - Thiết kế Singleton Design Pattern Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy - Optimize Phan 1 Share Code - Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Share Code - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Share Code - Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ [Share Code] Ôn tập buổi 1 - Nhập xuất Scanner trong Java, Mảng trong Java, Collection trong Java [Share Code] Bài giảng lập trình OOP trong java + Kế thừa trong Java + Đóng gói trong Java - Lớp Overview Java [Share Code] Bài giảng tính chất đa hình trong Java + Tính chất trừu tượng trong Java + Interface trong Java [Share Code] Thiết kế giao diện nhập và hiển thị danh sách sinh viên Java - Lập Trình Java - Lớp Ôn Tập ADF [Share Code] Tìm hiểu java basic - Lập trình OOP - Lập trình Java [Share Code] Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java [Share Code] TÌm hiểu OOP + Interface - Lập trình Java [Share Code] Tạo dự án đầu tiên + biến & toán tử + Scanner - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu Class Object - public private protected - hàm tạo - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình OOP - Tính kế thừa - Lập trình Java Basic [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối - tính chất đa hình - tích chất trừu tượng - interface - Java basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic [Share Code] Tìm hiểu cú pháp Lambda - Lập trình Java căn bản
Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:47 01/03/2021 6,708 Lượt Xem

Bài 1:

Viết chương trình nhập vào 2 số thực. Bắt ngoại lệ để khi nhập vào không phải là số.

Cài đặt hàm chia, trong đó bắt ngoại lệ nếu số chia là 0 thì thông báo phép chia không hợp lệ và kết thúc chương trình.

 

Bài 2:

Khai báo 1 mảng có n phần tử các số nguyên, viết hàm nhập các phần tử cho mảng. Bắt ngoại lệ nếu nhập phần từ có giá trị là 100 thì in ra các phần tử đã nhập và kết thúc chương trình.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 13:36 03/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai984_1;

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) throws InputMismatchException {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap x: ");
    float x = scan.nextFloat();

    System.out.println("Nhap y: ");
    float y = scan.nextFloat();
    float s;
    try {

      s = hamchia.chia(x, y);
      System.out.println("s: " + s);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();

    } finally {
      System.out.println("Ket thuc");
    }
//    throw new Exception("Test throws");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 13:35 03/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai984_1;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class hamchia {
  public static float chia(float x, float y) throws Exception {
    if (y==0) {
      throw new Exception("Phep chia khong hop le, vui long nhap y khac 0"); 
    }
    return x/y;
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:51 02/03/2021


#Bai1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.Exception;

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    float x,y;
    try {
      System.out.println("Nhap x:");
      x = scan.nextInt();
      System.out.println("Nhap y:");
      y = scan.nextInt();
      float z = chia(x, y);
      System.out.println("Thuong: " + z);
    } catch (InputMismatchException e) {
      e.printStackTrace();
      System.out.println("Error > InputMismatchException");
    } catch (ArithmeticException e){
      e.printStackTrace();
      System.out.println("Error > ArithmeticException");
    } finally{
      System.out.println("Ket thuc!!");
    }
  }
  
  static float chia(float x , float y){
    return x / y;
  }
}


#Bai2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.Exception;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;


/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Bai2 {
  public static void main(String[] args) {
    input();
  }
  
  public static void input(){
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int a;
      try{
        while(true){
          System.out.println("Nhap:");
          a = scan.nextInt();
          if(a==100){
            throw new Exception("Ban da nhap so 100!!");
          }
          list.add(a);
        }
      }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
//        System.out.println("Ban da nhap so 100!!");
      }finally{
        for (Integer integer : list) {
          System.out.print(integer + " ");
        }
        System.out.println("");
        System.out.println("Finish");
      }   
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:01 01/03/2021


bai1
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package b1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Bai1{
  public static void main(String[] args){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap 2 so thuc a,b:");
    try{
      Float a,b;
      System.out.println("Nhap a =");
      a = scan.nextFloat();
      System.out.println("Nhap b =");
      b = scan.nextFloat();
    }catch(Exception e){
      System.out.println(e);
    }
  }
  public static float PhepChia(float a, float b) throws Exception {
    if (a == 0) {
      throw new Exception("Khong hop le!!!");
    } else {
      return a / b;
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:21 01/03/2021Bai 1/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson10;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap x: ");
    float x = scan.nextInt();
    
    System.out.println("Nhap y: ");
    float y = scan.nextInt();
    
    try {
      float s = x/y;
      System.out.println("s: " + s);
    } catch(Exception ex) {
      System.out.println("Eroor...");
    } finally {     
      System.out.println("Xoa thanh cong.");
      
    }
    
  }
}


Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!