IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
× 1) Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp 2) Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp 3) Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# 4) In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# 5) Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# 6) In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# 7) Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# 8) Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# 9) Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # 10) Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# 11) Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 12) Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 13) Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 14) Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp 15) Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 16) 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp 17) Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 18) Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp 19) Bài tập ôn luyện OOP + Interface trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 20) Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 21. Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 22) Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 23) Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 24) Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:57 29/05/2020 1,301 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 15:48 04/06/2020


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BTOOP
{
  class Table
  {
    public string NameTable { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public int NumberofDaysUsed { get; set; }

    public Table() { }
    public Table(string nametable, string color, int numberofDaysUsed)
    {
      NameTable = nametable;
      Color = color;
      NumberofDaysUsed = numberofDaysUsed;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input nametable ");
      NameTable = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input color");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input numberofDaysUserd ");
      NumberofDaysUsed = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameTable ={0}, Color={1},NumberofDaysUsed ={2}", NameTable, Color, NumberofDaysUsed);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace BTOOP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table tb = new Table();
      tb.input();
      tb.display();
      Table tb1 = new Table("table2", "white", 5);
      tb1.display();
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 14:11 30/05/2020using System;

namespace Room
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      Table table2 = new Table("BMW","Black","Nghia", 4 );

      table1.Input();
      table1.Display();
      table2.Display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int numberDayUser { get; set; }

    public Table() { }

    public Table(string Name, string Color,string Producer, int numberDayUser)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Producer = Producer;
      this.numberDayUser = numberDayUser;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter color :");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter producer :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter number day user :");
      numberDayUser = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name : {0}, Color : {1}, Producer :{2}, NumberDay :{3}", Name, Color, Producer, numberDayUser);
    }
  }
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!