IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:03 09/10/2021 4,345 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 10:20 09/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Lesson03.bt2471
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      table1.Input();
      table1.Display();

      Table table2 = new Table("B", "Red", "BB", 10);
      table2.Display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson03.bt2471
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int UsedDays { get; set; }

    public Table()
    {
    }

    public Table(string name, string color, string producer, int usedDays)
    {
      Name = name;
      Color = color;
      Producer = producer;
      UsedDays = usedDays;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mau sac: ");
      Color = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so ngay da su dung: ");
      UsedDays = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: " + Name + ", mau sau: " + Color + ", nha sx: " + Producer 
        + ", so ngay da sd: " + UsedDays);
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:17 09/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Table
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.Input();
      a.Display();


      Table b = new Table();

      b.Name = "Abc";
      b.Color = "red";
      b.Nsx = "abc";
      b.Date = 30;

      b.Display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Table
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Nsx { get; set; }
    public int Date { get; set; }

    public Table() { }
    

    public Table(string name, string color, string nsx, int date)
    {
      Name = name;
      Color = color;
      Nsx = nsx;
      Date = date;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mau:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha sx:");
      Nsx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so ngay su dung:");
      Date = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: " + Name + ", Mau: " + Color + ", Nha san xuat: " + Nsx + ", ngay su dung: " + Date)
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 11:36 01/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Room
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();

      b.Name = "abc";

      b.Color = "Blue";

      b.Manufacturer = "h";

      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    private int dayUsed;
    public int DayUsed { get { return dayUsed; } set { this.dayUsed = value; } }
    public Table()
    {

    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacturer, int DayUsed)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacturer = Manufacturer;
      this.DayUsed = DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = validInt(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }

    public int validInt(string str) {
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception){ return false; }
        return true;
      }
      while (!check() || int.Parse(str) < 0)
      {
        if (!check())
        {
          Console.WriteLine("Enter a valid number input");
        } else if (int.Parse(str) < 0)
        {
          Console.WriteLine("Number input below 0");
        }
        
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:09 25/09/2021using System;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    public int DayUsed { get; set; }

    public Table() {
    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacturer, int DayUsed)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacturer = Manufacturer;
      this.DayUsed = DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }


  }
  class Test{
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();
      
      b.Name = "abc";
      
      b.Color = "Blue";
      
      b.Manufacturer = "h";
      
      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }

  }
  
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:15 23/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    public int DayUsed { get; set; }

    public Table() {
    }

    public Table(string _Name, string _Color, string _Manufacturer, int _DayUsed)
    {
      this.Name = _Name;
      this.Color = _Color;
      this.Manufacturer = _Manufacturer;
      this.DayUsed = _DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }


  }
  class Test{
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();
      
      b.Name = "ABN";
      
      b.Color = "Blue";
      
      b.Manufacturer = "Manam";
      
      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }

  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!