IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 17:26 29/10/2021 4,843 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:05 23/09/2021


#room.cs


using System;

namespace Ss2
{
  class room
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int Day { get; set; }
    public room()
    {

    }
    public room(string name, string color, string producer, int day) {
      this.Name = name;
      this.Color = color;
      this.Producer = producer;
      this.Day = day;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
       Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Color :");
       Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Producer :");
       Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Day :");
       Day = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0} , Color :{1} , Producer :{2} , Day :{3}", Name, Color, Producer, Day);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      room a = new room();
      a.input();
      a.display();
      room b = new room("H","g","t",3);
      b.display();
     
      
      
    }
  }
}


Hoàng Văn Huy [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:03 23/09/2021


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufactorer { get; set; }
    public int Day { get; set; }

    public Table()
    {
    }

    public Table(string name, string color,
          string manufactorer, int day)
    {
      this.Name = name;
      this.Color = color;
      this.Manufactorer = manufactorer;
      this.Day = day;
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter the table's name: ");
      this.Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter the table's color: ");
      this.Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter the table's manufatorer: ");
      this.Manufactorer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter the table's day(s) used: ");
      this.Day = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + this.Name + ", Color: " + this.Color +
          ", Manufactorer: " + this.Manufactorer + ", Day(s) used: "
           + this.Day;
    }
  }
}


#Test.cs


using Room;
using System;

namespace Ex2
{
  class Test
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Testing_no1();
    }

    static void Testing_no1()
    {
      Table t1 = new Table("Ban go", "Trang", "Xuong go Ha Noi", 20);
      t1.Display();
      Table t2 = new Table("Ban da", "Xam", "Xuong Che Tac Tram", 349);
      t2.Display();
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 09:02 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace room
{
  class Table
  {
    public string name { get; set; }
    public string color { get; set; }
    public string nsx { get; set; }
    public int number_of_day_used { get; set; }

    public Table()
    {

    }

    public Table(string name, string color, string nsx, int number_of_day_used)
    {
      this.name = name;
      this.color = color;
      this.nsx = nsx;
      this.number_of_day_used = number_of_day_used;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Input color: ");
      color = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Input nsx: ");
      nsx = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Input number_of_day_used: ");
      number_of_day_used = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name: " + name);
      Console.WriteLine("color: " + color);
      Console.WriteLine("nsx: " + nsx);
      Console.WriteLine("number_of_day_used: " + number_of_day_used);
    }


  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 09:01 18/05/2021using System;
using room;
using System.Collections.Generic;
namespace bai1524
{
  class Tset
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Table tb1 = new Table();
      Table tb2 = new Table();

      tb1.input();
      tb2.input();
      Console.WriteLine("\n");
      tb1.display();
      tb2.display();
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 21:53 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2.room
{
  public class Table
 {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacture { get; set; }

    int _UsedDay;
    public int UsedDay
    {
      get
      {
        return _UsedDay;
      }
      set
      {
        if (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price khong duoc phep am!!!");
        }
        else
        {
          _UsedDay = value;
        }
      }
    }

    public Table() {
    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacture, int UsedDay)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacture = Manufacture;
      this.UsedDay = UsedDay;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("name:" + Name);
      Console.WriteLine("mau:" + Color);
      Console.WriteLine("nha sx:" + Manufacture);
      Console.WriteLine("ngay da su dung:" + UsedDay);
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:" );
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("mau:" + Color);
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nha sx:" + Manufacture);
      Manufacture = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("ngay da su dung:" + UsedDay);
      UsedDay = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!