IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 17:26 29/10/2021 5,525 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 10:20 09/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Lesson03.bt2471
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      table1.Input();
      table1.Display();

      Table table2 = new Table("B", "Red", "BB", 10);
      table2.Display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson03.bt2471
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int UsedDays { get; set; }

    public Table()
    {
    }

    public Table(string name, string color, string producer, int usedDays)
    {
      Name = name;
      Color = color;
      Producer = producer;
      UsedDays = usedDays;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mau sac: ");
      Color = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so ngay da su dung: ");
      UsedDays = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: " + Name + ", mau sau: " + Color + ", nha sx: " + Producer 
        + ", so ngay da sd: " + UsedDays);
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:17 09/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Table
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.Input();
      a.Display();


      Table b = new Table();

      b.Name = "Abc";
      b.Color = "red";
      b.Nsx = "abc";
      b.Date = 30;

      b.Display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Table
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Nsx { get; set; }
    public int Date { get; set; }

    public Table() { }
    

    public Table(string name, string color, string nsx, int date)
    {
      Name = name;
      Color = color;
      Nsx = nsx;
      Date = date;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mau:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha sx:");
      Nsx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so ngay su dung:");
      Date = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: " + Name + ", Mau: " + Color + ", Nha san xuat: " + Nsx + ", ngay su dung: " + Date)
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 11:36 01/10/2021


#Program.cs


using System;

namespace Room
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();

      b.Name = "abc";

      b.Color = "Blue";

      b.Manufacturer = "h";

      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }
  }
}


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    private int dayUsed;
    public int DayUsed { get { return dayUsed; } set { this.dayUsed = value; } }
    public Table()
    {

    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacturer, int DayUsed)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacturer = Manufacturer;
      this.DayUsed = DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = validInt(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }

    public int validInt(string str) {
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception){ return false; }
        return true;
      }
      while (!check() || int.Parse(str) < 0)
      {
        if (!check())
        {
          Console.WriteLine("Enter a valid number input");
        } else if (int.Parse(str) < 0)
        {
          Console.WriteLine("Number input below 0");
        }
        
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:09 25/09/2021using System;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    public int DayUsed { get; set; }

    public Table() {
    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacturer, int DayUsed)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacturer = Manufacturer;
      this.DayUsed = DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }


  }
  class Test{
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();
      
      b.Name = "abc";
      
      b.Color = "Blue";
      
      b.Manufacturer = "h";
      
      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }

  }
  
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:15 23/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    public int DayUsed { get; set; }

    public Table() {
    }

    public Table(string _Name, string _Color, string _Manufacturer, int _DayUsed)
    {
      this.Name = _Name;
      this.Color = _Color;
      this.Manufacturer = _Manufacturer;
      this.DayUsed = _DayUsed;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input the name of the Table:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Color of the Table:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the Manufacturer:");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input the amount of days the table has been used:");
      DayUsed = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nColor: {1}\nManufacturer: {2}\nDay of use: {3}", Name, Color, Manufacturer, DayUsed);
    }


  }
  class Test{
    static void Main(string[] args)
    {
      Table a = new Table();

      a.input();
      a.display();

      Table b = new Table();
      
      b.Name = "ABN";
      
      b.Color = "Blue";
      
      b.Manufacturer = "Manam";
      
      b.DayUsed = 50;

      b.display();
    }

  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!