IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# - C2009G

[Video] Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# - C2009G

by GokiSoft.com - 09:38 21/10/2021 1,121 Lượt Xem


LINK VIDEO BAI GIANG

Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2311
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static List<Weather> weatherList = new List<Weather>();
    static DataFoot dataFoot = new DataFoot();
    static DateTime currentDateTime;

    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      currentDateTime = DateTime.Now;
      SwitchCase[] cases = {NextWeather, TodayWeather, CountStep,
        ShowHealth, SetupTime, DisplayTime, ExitProgram};

      FakeWeathers();
      SortWeather();

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose <= cases.Length && choose > 0)
        {
          cases[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (choose != 7);
    }

    private static void FakeWeathers()
    {
      Weather weather;

      weather = new Weather("2021-10-18", "Xe lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-20", "Lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-22", "Nong");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-23", "Mat");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-25", "Rat Nong");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-26", "Rat lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-27", "Mat");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-28", "Nong");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-29", "Lanh");
      weatherList.Add(weather);
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    private static void DisplayTime()
    {
      Console.WriteLine("Thoi gian: {0}",
        Utility.ConvertDateTimeToString(currentDateTime));
    }

    private static void SetupTime()
    {
      Console.WriteLine("Thiet lap thoi gian hien tai (yyyy-MM-dd): ");
      currentDateTime = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());
    }

    private static void ShowHealth()
    {
      dataFoot.Display();
    }

    private static void CountStep()
    {
      Random random = new Random();
      int step = random.Next(500);

      dataFoot.IncreaseStep(step);

      Console.WriteLine("So buoc chan them moi: " + step);
    }

    private static void TodayWeather()
    {
      string todayStr = Utility.ConvertDateTimeToString(currentDateTime);

      foreach(Weather weather in weatherList)
      {
        string dateStr = Utility.ConvertDateTimeToString(weather.MyDate);
        if(todayStr == dateStr)
        {
          weather.Display();
          break;
        }
      }
    }

    private static void NextWeather()
    {
      //C1: Du lieu thoi tiet dang co day du thong tin
      Console.WriteLine("=== Du lieu thoi tiet dang co day du thong tin");
      int count = 0;
      for(int i=0;i<weatherList.Count && count < 7; i++)
      {
        if(weatherList[i].MyDate > currentDateTime)
        {
          weatherList[i].Display();
          count++;
        }
      }


      //C2: Lam vs bai toan tong quat
      Console.WriteLine("=== Lam vs bai toan tong quat");
      DateTime maxDate = currentDateTime.AddDays(7);
      foreach(Weather weather in weatherList)
      {
        if(weather.MyDate > currentDateTime && weather.MyDate <= maxDate)
        {
          weather.Display();
        }
      }
    }

    static void SortWeather()
    {
      weatherList.Sort((w1, w2) => {
        if(w1.MyDate >= w2.MyDate)
        {
          return 1;
        }
        return -1;
      });
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Du bao thoi tiet");
      Console.WriteLine("2. Thoi tiet hom nay");
      Console.WriteLine("3. Dem so buoc chan");
      Console.WriteLine("4. Thong tin suc khoe");
      Console.WriteLine("5. Thiet lap thoi gian");
      Console.WriteLine("6. Xem thoi gian");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace BT2311
{
  public class Utility
  {
    public static DateTime ConvertStringToDateTime(string str)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(str, "yyyy-MM-dd",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;
    }

    public static string ConvertDateTimeToString(DateTime dateTime)
    {
      return dateTime.ToString("yyyy-MM-dd");
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;
namespace BT2311
{
  public class Weather
  {
    public DateTime MyDate { get; set; }
    public string Status { get; set; }

    public Weather()
    {
    }

    public Weather(DateTime myDate, string status)
    {
      MyDate = myDate;
      Status = status;
    }

    public Weather(string myDate, string status)
    {
      MyDate = Utility.ConvertStringToDateTime(myDate);
      Status = status;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ngay (yyyy-MM-dd): ");
      MyDate = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap thong tin thoi tiet: ");
      Status = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ngay: {0}, thoi tiet: {1}",
        Utility.ConvertDateTimeToString(MyDate), Status);
    }
  }
}


#DataFoot.cs


using System;
namespace BT2311
{
  public class DataFoot
  {
    public enum LEVEL {INACTIVE, SMALL, NORMALL, GOOD, VERY_GOOD};

    public int Count { get; set; }
    public LEVEL Level { get; set; }

    public DataFoot()
    {
      Count = 0;
      Level = LEVEL.INACTIVE;
    }

    public void IncreaseStep(int step)
    {
      Count += step;

      if(Count == 0)
      {
        Level = LEVEL.INACTIVE;
      } else if(Count <= 1000)
      {
        Level = LEVEL.SMALL;
      } else if(Count <= 5000)
      {
        Level = LEVEL.NORMALL;
      } else if(Count <= 10000)
      {
        Level = LEVEL.GOOD;
      } else
      {
        Level = LEVEL.VERY_GOOD;
      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("So buoc chan: {0}, cap do: {1}", Count, Level);
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!