IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp [Share Code][Video] Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# - C2010L
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
[Share Code][Video] Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# - C2010L

by GokiSoft.com - 19:59 14/10/2021 1,087 Lượt Xem

Link Video Bài Giảng

Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

#Program.cs


using System;
using BT2311.Models;
using BT2311.Utils;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2311
{
  class Program
  {
    static DataFood dataFood;
    static List<Weather> weatherList;
    static DateTime currentDateTime;

    static void Main(string[] args)
    {
      //Khoi tao data
      dataFood = new DataFood();
      weatherList = new List<Weather>();
      currentDateTime = DateTime.Now;

      //Fake du lieu
      FakeWeatherData();

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            ShowWeather7DaysNext();
            break;
          case 2:
            ShowWeatherToday();
            break;
          case 3:
            CountStep();
            break;
          case 4:
            ShowDataFoodInfo();
            break;
          case 5:
            SettingSystemTime();
            break;
          case 6:
            ShowSystemTime();
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    private static void ShowSystemTime()
    {
      Console.WriteLine("Current Time: " + Utility.ConvertDateTimeToString(currentDateTime));
    }

    private static void SettingSystemTime()
    {
      Console.WriteLine("Thiet lap thoi gian hien tai cua he thong (yyyy-MM-dd): ");
      currentDateTime = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());
    }

    private static void ShowDataFoodInfo()
    {
      dataFood.Display();
    }

    private static void CountStep()
    {
      Random random = new Random();
      int step = random.Next(500);

      dataFood.IncreaseStep(step);

      Console.WriteLine("So buoc chan di dc: " + step);
    }

    private static void ShowWeatherToday()
    {
      string currentDateTimeStr = Utility.ConvertDateTimeToString(currentDateTime);

      for (int i = 0; i < weatherList.Count; i++)
      {
        string myDateStr = Utility.ConvertDateTimeToString(weatherList[i].MyDate);
        if (myDateStr == currentDateTimeStr)
        {
          weatherList[i].Display();
          break;
        }
      }
    }

    private static void ShowWeather7DaysNext()
    {
      //weatherList -> sort -> Date -> asc
      //weatherList -> chua du lieu lien tiep nhau
      Console.WriteLine("=== C1: Giai thuat hien thi 7 ngay tiep theo");
      int count = 0;
      for(int i=0;i<weatherList.Count && count < 7;i++)
      {
        if(weatherList[i].MyDate > currentDateTime)
        {
          weatherList[i].Display();
          count++;
        }
      }

      //C1: Code vs TH weatherList -> sort lung tung
      //Co the ko ton tai thoi tiet 1 so ngay.
      Console.WriteLine("=== C2: Giai thuat hien thi 7 ngay tiep theo");
      DateTime nextWeekFirst = currentDateTime.AddDays(7);
      foreach(Weather weather in weatherList)
      {
        if(weather.MyDate > currentDateTime && weather.MyDate < nextWeekFirst)
        {
          weather.Display();
        }
      }
    }

    private static void FakeWeatherData()
    {
      Weather weather;

      weather = new Weather("2021-10-10", "Lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-11", "Rat Lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-12", "Mat");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-15", "Nong");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-16", "Rat Nong");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-17", "Kho Hanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-18", "Mat");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-19", "Lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-20", "Rat Lanh");
      weatherList.Add(weather);

      weather = new Weather("2021-10-21", "Am");
      weatherList.Add(weather);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Du bao thoi tiet");
      Console.WriteLine("2. Thoi tiet hom nay");
      Console.WriteLine("3. Dem so buoc chan");
      Console.WriteLine("4. Xem thong tin skhoe");
      Console.WriteLine("5. Thiet lap tgian he thong");
      Console.WriteLine("6. Xem tgian");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace BT2311.Utils
{
  public class Utility
  {
    public static string ConvertDateTimeToString(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("yyyy-MM-dd");
    }

    public static DateTime ConvertStringToDateTime(string str)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(str, "yyyy-MM-dd",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;
    }
  }
}


#Weather.cs


using System;
using BT2311.Utils;

namespace BT2311.Models
{
  public class Weather
  {
    public DateTime MyDate { get; set; }
    public string Status { get; set; }

    public Weather()
    {
    }

    public Weather(DateTime myDate, string status)
    {
      MyDate = myDate;
      Status = status;
    }

    public Weather(string myDate, string status)
    {
      MyDate = Utility.ConvertStringToDateTime(myDate);
      Status = status;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ngay (yyyy-MM-dd): ");
      MyDate = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap thong tin thoi tiet: ");
      Status = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ngay: {0}, thoi tiet: {1}",
        Utility.ConvertDateTimeToString(MyDate), Status);
    }
  }
}


#DataFood.cs


using System;
namespace BT2311.Models
{
  public class DataFood
  {
    public enum LEVEL
    {
      INACTIVE,
      SMALL,
      NORMAL,
      GOOD,
      VERY_GOOD
    }

    public int Count { get; set; }
    public LEVEL Level { get; set; }

    public DataFood()
    {
      Count = 0;
      Level = LEVEL.INACTIVE;
    }

    public void IncreaseStep(int step)
    {
      Count += step;
      if(Count == 0)
      {
        Level = LEVEL.INACTIVE;
      } else if(Count <= 1000)
      {
        Level = LEVEL.SMALL;
      } else if(Count <= 5000)
      {
        Level = LEVEL.NORMAL;
      } else if(Count <= 10000)
      {
        Level = LEVEL.GOOD;
      } else
      {
        Level = LEVEL.VERY_GOOD;
      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("So buoc chan: {0}, level: {1}", Count, Level);
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!