IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2009G

[Video] Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2009G

by GokiSoft.com - 10:21 16/10/2021 1,189 Lượt Xem


Link Video Bài Giảng

Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp


#Program.cs


using System;
using Bt1460.Utils;
using Bt1460.Models;

namespace Bt1460
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Utility.ReadInt();

        switch(choose)
        {
          case 1:
            DataMgr.GetInstance().InputHotel();
            break;
          case 2:
            DataMgr.GetInstance().DisplayHotel();
            break;
          case 3:
            DataMgr.GetInstance().InputBooking();
            break;
          case 4:
            DataMgr.GetInstance().SearchRoomAvaiable();
            break;
          case 5:
            DataMgr.GetInstance().StatisticProfit();
            break;
          case 6:
            DataMgr.GetInstance().SearchCustomer();
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap KS");
      Console.WriteLine("2. Hien thi KS");
      Console.WriteLine("3. Dat phong");
      Console.WriteLine("4. Tim phong trong");
      Console.WriteLine("5. Thong ke doanh thu");
      Console.WriteLine("6. Tim thong khach hang");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utils/Utility.cs


using System;
namespace Bt1460.Utils
{
  public class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int value;

      while(true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch(Exception e)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }

    /**
     * Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
     */
    public static DateTime ConvertStringToDateTime(string datetimeStr)
    {
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(datetimeStr, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;
    }

    public static string ConvertDateTimeToString(DateTime dateTime)
    {
      return dateTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    }
  }
}


#Models/Room.cs


using System;
using Bt1460.Utils;

namespace Bt1460.Models
{
  public class Room
  {
    public string Name { get; set; }
    public string RoomNo { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }
    public int MaxNum { get; set; }

    public Room()
    {
    }

    public Room(string name, string roomNo, int price, int floor, int maxNum)
    {
      Name = name;
      RoomNo = roomNo;
      Price = price;
      Floor = floor;
      MaxNum = maxNum;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("==================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten phong: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ma phong: ");
      RoomNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      Price = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap tang: ");
      Floor = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap so nguoi toi da: ");
      MaxNum = Utility.ReadInt();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: {0}, ma phong: {1}, gia: {2}, tang: {3}, " +
        "so nguoi toi da: {4}", Name, RoomNo, Price, Floor, MaxNum);
    }
  }
}


#Models/Hotel.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using Bt1460.Utils;

namespace Bt1460.Models
{
  public class Hotel
  {
    public string Name { get; set; }
    public string HotelNo { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public List<Room> RoomList { get; set; }

    public Hotel()
    {
      RoomList = new List<Room>();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("==================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten KS: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ma KS: ");
      HotelNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap loai: ");
      Type = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so phong can them: ");
      int N = Utility.ReadInt();

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Room room = new Room();
        room.Input();

        RoomList.Add(room);
      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten KS: {0}, Ma KS: {1}, Dia chi: {2}, Loai KS: {3}",
        Name, HotelNo, Address, Type);

      foreach(Room room in RoomList)
      {
        room.Display();
      }
    }

    public void SearchRoomAvaiable(DateTime checkIn, DateTime checkOut)
    {
      List<string> unavailableRoomList = GetRoomUnavaialbe(checkIn, checkOut);

      Console.WriteLine("=== Danh sach phong con trong cua KS: {0}, Ma KS: {1}", Name, HotelNo);
      foreach(Room room in RoomList)
      {
        if(!unavailableRoomList.Contains(room.RoomNo))
        {
          room.Display();
        }
      }
    }

    public void StatisticProfit()
    {
      List<Booking> bookingList = DataMgr.GetInstance().BookingList;
      int total = 0;
      foreach (Booking booking in bookingList)
      {
        if (booking.HotelNo == HotelNo)
        {
          foreach (Room room in RoomList)
          {
            if (room.RoomNo == booking.RoomNo)
            {
              total += room.Price;
              break;
            }
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("Loi nhuon cua KS: {0} la {1}", Name, total);
    }

    List<string> GetRoomUnavaialbe(DateTime checkIn, DateTime checkOut)
    {
      List<string> roomList = new List<string>();
      List<Booking> bookingList = DataMgr.GetInstance().BookingList;

      foreach(Booking booking in bookingList)
      {
        if(booking.HotelNo == HotelNo)
        {
          if((booking.CheckIn <= checkIn && booking.CheckOut >= checkIn) ||
            (booking.CheckIn <= checkOut && booking.CheckOut >= checkOut) ||
            (booking.CheckIn > checkIn && booking.CheckOut < checkOut))
          {
            if(!roomList.Contains(booking.RoomNo))
            {
              roomList.Add(booking.RoomNo);
            }
          }
        }
      }

      return roomList;
    }
  }
}


#Models/DataMgr.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using Bt1460.Utils;

namespace Bt1460.Models
{
  public class DataMgr
  {
    public List<Customer> CustomerList { get; set; }
    public List<Hotel> HotelList { get; set; }
    public List<Booking> BookingList { get; set; }

    private static DataMgr _instance = null;

    private DataMgr()
    {
      CustomerList = new List<Customer>();
      HotelList = new List<Hotel>();
      BookingList = new List<Booking>();
    }

    public static DataMgr GetInstance()
    {
      if(_instance == null)
      {
        _instance = new DataMgr();
      }
      return _instance;
    }

    public void InputHotel()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so ks can them: ");
      int N = Utility.ReadInt();

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.Input();

        HotelList.Add(hotel);
      }
    }

    public void DisplayHotel()
    {
      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        hotel.Display();
      }
    }

    public void InputBooking()
    {
      if (HotelList.Count == 0) return;

      Booking booking = new Booking();
      booking.Input();

      BookingList.Add(booking);
    }

    public void SearchCustomer()
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND KH can tim: ");
      string cmtnd = Console.ReadLine();

      foreach (Booking booking in BookingList)
      {
        if(booking.Cmtnd == cmtnd)
        {
          Console.WriteLine("KS khach hang da toi: {0} - Phong: {1}", booking.HotelNo, booking.RoomNo);
        }
      }
    }

    public void StatisticProfit()
    {
      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        hotel.StatisticProfit();
      }
    }

    public void SearchRoomAvaiable()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong (yyyy-MM-dd HH:mm:ss): ");
      DateTime checkIn = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong (yyyy-MM-dd HH:mm:ss): ");
      DateTime checkOut = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        hotel.SearchRoomAvaiable(checkIn, checkOut);
      }
    }
  }
}


#Models/Customer.cs


using System;
using Bt1460.Utils;

namespace Bt1460.Models
{
  public class Customer
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Cmtnd { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Customer()
    {
    }

    public Customer(string cmtnd)
    {
      Cmtnd = cmtnd;
    }

    public Customer(string fullname, string cmtnd, int age, string gender, string address)
    {
      Fullname = fullname;
      Cmtnd = cmtnd;
      Age = age;
      Gender = gender;
      Address = address;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("==================================");
      InputWithoutCmntd();

      Console.WriteLine("Nhap Cmtnd: ");
      Cmtnd = Console.ReadLine();
    }

    public void InputWithoutCmntd()
    {
      Console.WriteLine("==================================");
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      Age = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, cmtnd: {1}, tuoi: {2}, gioi tinh: {3}, " +
        "dia chi: {4}", Fullname, Cmtnd, Age, Gender, Address);
    }
  }
}


#Models/Booking.cs


using System;
using Bt1460.Utils;

namespace Bt1460.Models
{
  public class Booking
  {
    public string HotelNo { get; set; }
    public string RoomNo { get; set; }
    public string Cmtnd { get; set; }
    public DateTime CheckIn { get; set; }
    public DateTime CheckOut { get; set; }

    public Booking()
    {
    }

    public void Input()
    {
      DataMgr dataMgr = DataMgr.GetInstance();
      bool isFind = false;
      Hotel currentHotel = null;

      Console.WriteLine("Nhap Ma KS: ");
      while(true)
      {
        HotelNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        foreach(Hotel hotel in dataMgr.HotelList)
        {
          if(hotel.HotelNo == HotelNo)
          {
            currentHotel = hotel;
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if(isFind)
        {
          break;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
      if (currentHotel.RoomList.Count == 0) return;

      Console.WriteLine("Nhap Ma Phong: ");
      while (true)
      {
        RoomNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        foreach (Room room in currentHotel.RoomList)
        {
          if (room.RoomNo == RoomNo)
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if (isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }

      Console.WriteLine("NHap Cmtnd: ");
      Cmtnd = Console.ReadLine();
      isFind = true;
      foreach(Customer customer in dataMgr.CustomerList)
      {
        if(customer.Cmtnd == Cmtnd)
        {
          isFind = true;
          break;
        }
      }
      if(!isFind)
      {
        Customer customer = new Customer(Cmtnd);
        customer.InputWithoutCmntd();

        dataMgr.CustomerList.Add(customer);
      }

      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong (yyyy-MM-dd HH:mm:ss): ");
      CheckIn = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong (yyyy-MM-dd HH:mm:ss): ");
      CheckOut = Utility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma KS: {0}, Ma Phong: {1}, Cmtnd: {2}, " +
        "Ngay Dat Phong: {3}, Ngay Tra Phong: {4}", HotelNo, RoomNo,
        Cmtnd, Utility.ConvertDateTimeToString(CheckIn),
        Utility.ConvertDateTimeToString(CheckOut));
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!