IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2010L

[Video] Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2010L

by GokiSoft.com - 13:58 28/10/2021 1,241 Lượt Xem

Link Video Bai Giang
Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

#Program.cs


using System;

namespace BT1945
{
  class ProductMenu
  {
    static Product[] productList;

    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            SortByPrice();
            Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    private static void SortByPrice()
    {
      Array.Sort<Product>(productList, (p1, p2) => {
        if (p1.GiaBan > p2.GiaBan)
        {
          return -1;
        }
        return 1;
      });
    }

    private static void Display()
    {
      foreach(Product p in productList)
      {
        p.Display();
      }
    }

    private static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so san pham can them N = ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      productList = new Product[N];

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Product p = new Product();
        p.Input();

        productList[i] = p;
      }
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N san pham");
      Console.WriteLine("2. Hien thi san pham");
      Console.WriteLine("3. Sap xep theo gia");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Product.cs


using System;
namespace BT1945
{
  public class Product
  {
    public string TenHH { get; set; }
    public string NhaSX { get; set; }
    public float GiaBan { get; set; }

    public Product()
    {
    }

    public Product(string tenHH, string nhaSX, float giaban)
    {
      TenHH = tenHH;
      NhaSX = nhaSX;
      GiaBan = giaban;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("========== Nhap San Pham ==========");
      Console.WriteLine("Nhap Ten HH: ");
      TenHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap NhaSX: ");
      NhaSX = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Gia Ban: ");
      GiaBan = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("TenHH: {0}, NhaSX: {1}, Gia Ban: {2}", TenHH, NhaSX, GiaBan);
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!