IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 16,702 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:01 07/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson02
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Manufactor { get; set; }
    private int _price;
    public int Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if(value >= 0)
        {
          this._price = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Price must > 0");
        }
      }
    }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string name, string manufactor, int price)
    {
      Name = name;
      Manufactor = manufactor;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter product's name: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter product's manufactor: ");
      Manufactor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter product's price: ");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + Name + ", Manufactor: " + Manufactor + ", Price: " + Price;
    }

  }
}


#ProductMenu.cs


using System;

namespace Lesson02
{
  class ProductMenu
  {
    static Product[] productList;
    static void Main(string[] args)
    {
      Menu();
    }
    static void Menu()
    {
      Product product = new Product();
      int c;
      int n;
      do
      {
        ShowMenu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(c)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            SortByPrice();
            Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (c != 4);
    }

    static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      productList = new Product[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();

        productList[i] = product;
      }
    }

    static void Display()
    {
      foreach(Product product in productList)
      {
        product.Display();
      }
    }

    static void SortByPrice()
    {
      Array.Sort<Product>(productList, (p1, p2) => {
        if(p1.Price > p2.Price)
        {
          return -1;
        }
        return 1;
      }); 
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin cho n san pham");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin san pham");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:50 07/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product
{
  class Product
  {
    public string Productname { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }

    private float _price;

    public float Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 )
        {
          this._price = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("price >= 0");
        }
      }
    }


    public Product()
    {
    }

    public Product(string productName, string manufacturer, float price)
    {
      Productname = productName;
      Manufacturer = manufacturer;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang: ");
      Productname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat: ");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Ten Hang: " + Productname + ", Nha san xuat: " + Manufacturer + ", price: " + Price;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list = new List<Product>();
      int x;
      do
      {
        Menu();
        Console.WriteLine("Nhap so ban chon:");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (x)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap n:");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Product product = new Product();
              product.Input();
              list.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product product in list)
            {
              product.Display();
            }
            break;
          case 3:
            list.Sort((p1, p2) => {
              return p2.Price.CompareTo(p1.Price);
            });
            Console.WriteLine("After sort:");
            foreach(Product product in list)
            {
              
              product.Display();
            }
            break;

          case 4:
            return;
        }

      } while (x >= 1 && x <= 4);
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Thoát.");
    }

    static int sort(Product product1, Product product2)
    {
      return product1.Price.CompareTo(product2.Price);
    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:10 25/09/2021static void bai2()
    {
      ProductMenu menu = new ProductMenu();
      menu.Input();
      menu.Display();

      
    }

    class Product: IComparable<Product>
    {
      string ProductName { get; set; }
      string Manufactor { get; set; }

      private int _Price;
      int Price
      {
        get 
        {
          return _Price;
        }

        set
        {
          if(value < 0)
          {
            Console.WriteLine("Gia ban phai > 0!");
            return;
          }
          _Price = value;
        } 
      }


      public Product()
      {

      }

      public Product(string productname, string manu, int price)
      {
        this.ProductName = productname;
        this.Manufactor = manu;
        this.Price = price;
      }

      public virtual void Input()
      {
        Console.WriteLine("Nhap ten san pham: ");
        ProductName = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat: ");
        Manufactor = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
        Price = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      public virtual void Display()
      {
        Console.WriteLine(ToString());
      }

      public string ToString()
      {
        return "Ten San Pham : " + ProductName + "\nTen Nha San Xuat:" + Manufactor + "\n Gia ban :" + Price;
      }

      public int CompareTo(Product p)
      {
        return p.Price.CompareTo(this.Price);
      }
    }

    class ProductMenu : Product
    {
      private List<Product> p = new List<Product>();
      public override void Input()
      {
        Console.WriteLine("Enter number of Product: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin san pham thu {0}",i+1);
          Product sp = new Product();
          sp.Input();
          p.Add(sp);

        }
      }

      public override void Display()
      {
        p.Sort();
        foreach(Product pt in p)
        {  
          pt.Display();
          Console.WriteLine();
        }
      }

      
    }


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:47 23/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ProductManager
{
  class Product : IComparable<Product>
  {
    
    public string ProductName { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    private double price;
    public double Price { get
      {
        return price;
      }
      set
      {
        while (value < 0)
        {
          Console.WriteLine("Price cannot be below 0");
          Console.WriteLine("Enter Price again: ");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          
        }
        this.price = value;

      }
    }
    public Product()
    {

    }

    public Product(string _ProductName, string _Manufacturer, double _Price)
    {
      this.ProductName = _ProductName;
      this.Manufacturer = _Manufacturer;
      this.Price = _Price;
    }

    public virtual void input()
    {
      Console.Write("\nEnter Product Name: ");
      ProductName = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nEnter Manufacturer: ");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nEnter Price: ");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("\nProduct Name: {0}\nProducer: {1}\nPrice: {2}", ProductName, Manufacturer, Price);
    }

    public virtual int CompareTo(Product other)
    {
      if (this.Price.CompareTo(other.Price) > 0)
      {
        return this.Price.CompareTo(other.Price);
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
  }

  class ProductMenu : Product
  {
    List<Product> AllProducts = new List<Product>();
    List<int> ID = new List<int>();
    private int n;
    public int N { set {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Maximum number need to be above 0");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.n = value;
      }
      get
      {
        return n;
      }
    }

    public override void input()
    {
      Console.WriteLine("Please enter number of products:");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        var count = i + 1;
        Console.WriteLine("Product[{0}]", count);
        Console.WriteLine("Please enter Product Name: ");
        ProductName = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Please enter manufacturer: ");
        Manufacturer = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Please enter price: ");
        Price = int.Parse(Console.ReadLine());
        var p = new Product(ProductName, Manufacturer, Price);
        AllProducts.Add(p);
        ID.Add(count);
      }
      
    }
    public override void display() {
      for (int i = 0; i < AllProducts.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("Product[{0}] Product Name: {1}, Manufacturer: {2}, Price:{3}", ID[i] , AllProducts[i].ProductName, AllProducts[i].Manufacturer, AllProducts[i].Price);
      }
    }

    public void sort_Product_By_Price_desc()
    {
      AllProducts.Sort((a, b) => b.CompareTo(a));
      for (int i = 0; i < AllProducts.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("Product[{0}] Product Name: {1}, Manufacturer: {2}, Price:{3}", ID[i], AllProducts[i].ProductName, AllProducts[i].Manufacturer, AllProducts[i].Price);
      }
    }
    
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ProductMenu m = new ProductMenu();
      m.input();
      m.display();

      Console.WriteLine("Sorted by Price in descending order:");
      m.sort_Product_By_Price_desc();
      
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:46 23/09/2021


#product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss2
{
  class product : IComparable<product>
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    private int _price;
    public int Price {
      get
      {
        return this._price;
      }
      set
      {
        while(value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          
        }
        this._price = value;
      }
    }
    public product()
    {

    }
    public product(string name, string producer, int price)
    {
      this.Name = name;
      this.Producer = producer;
      this.Price = price;
    }
    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Producer :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", Name, Producer, Price);
    }
    public int CompareTo(product other)
    {
      if(this.Price.CompareTo(other.Price) > 0)
      {
        return this.Price.CompareTo(other.Price);
      }else
      {
        return 0;
      }
    }


  }
}


#productMenu.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss2
{
  class productMenu : product
  {
    List<product> save = new List<product>();
    //List<int> cPr = new List<int>();
    public productMenu()
    {
      
    }
    public override void input()
    {
      int count = 0, i = 0;
      Console.WriteLine("Enter Sum products :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      while(sum <= 0)
      {
        Console.WriteLine("Sum must be > 0 ");
        Console.WriteLine("Enter Sum products :");
        sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      int[] sumPrd = new int[sum];
      do
      {
        count = i + 1;
        Console.WriteLine("Enter Product [" + count + "] :");
        //cPr.Add(count);
        base.input();
        product c = new product(Name, Producer, Price);
        save.Add(c);
        i++;
        
      } while (i < sum);
    
    }
    

    public override void display()
    {
      Console.WriteLine("Products :");
      // foreach (int j in cPr)
     // {
       //  Console.Write("Products[{0}]", j);
      // }
      foreach(product i in save)
      {
        Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", i.Name, i.Producer, i.Price);
      }
    }
    public void display_by_des_price()
    {
      Console.WriteLine("Sort by des price :");
      save.Sort((a,b) => b.CompareTo(a));
      foreach (product i in save)
      {
        Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", i.Name, i.Producer, i.Price);
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      productMenu a = new productMenu();
      a.input();
      a.display();
      a.display_by_des_price();    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!