IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,489 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:34 01/07/2020using System;

namespace Project2
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int Price { get; set; }

    public Product(string name, string producer, int price)
    {
      Name = name;
      Producer = producer;
      Price = price;
    }

    public Product()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập tên hàng hóa: ");
      this.Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tên nhà sản xuất: ");
      this.Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập giá bán: ");
      this.Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Tên hàng hóa: "+ Name);
      Console.WriteLine("Tên nhà sản xuất: "+Producer);
      Console.WriteLine("Giá bán: "+Price);
    }
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Project2
{
  
  class ProductMenu
  {
    static List<Product> ListProduct { get; set; }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
      ListProduct = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            InputInfor();
            break;
          case 2:
            ShowInfor();
            break;
          case 3:
            SortByPrice();
            break;
          case 4:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Lựa chọn không hợp lệ!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Thoát");
      Console.WriteLine("Lựa chọn của bạn: ");
    }

    static void InputInfor()
    {
      Console.WriteLine("Nhập số sản phẩm cần thêm: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();
        ListProduct.Add(product);
      }
    }

    static void ShowInfor()
    {
      foreach (Product p in ListProduct )
      {
        p.Display();
      }
    }

    static void SortByPrice()
    {
      for (int i = 0; i < ListProduct.Count-1; i++)
      {
        for (int j = i+1; j < ListProduct.Count; j++)
        {
          if (ListProduct[i].Price < ListProduct[j].Price)
          {
            Product tmp = ListProduct[i];
            ListProduct[i] = ListProduct[j];
            ListProduct[j] = tmp;
          }
        }
      }
      ShowInfor();
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 20:30 01/07/2020using ProductManager;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ProducManager
{
  class Program
  {
    static void menu() {
      Console.WriteLine("1.Enter N product.");
      Console.WriteLine("2.Show product.");
      Console.WriteLine("3.Sort.");
      Console.WriteLine("4.Exit.");
    }
    static void input(List<Product> products) {
      Console.WriteLine("How many product N.");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i< n;i++) {
        Console.WriteLine("Enter product {0} : ",(i+1));
        Product prod = new Product();
        prod.input();
        products.Add(prod);
      }
    }
    static void display(List<Product> products) {
      for (int i = 0; i < products.Count; i++) {
        products[i].display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> products) {
      for (int i = 0; i < products.Count; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < products.Count; j++) {
          if (products[i].Price > products[j].Price) {
            Product temp = products[i];
            products[i] = products[j];
            products[j] = temp;
          }
        }
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> products = new List<Product>();
      while (true) {
        menu();
        int choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(choice){
          case 1:
            input(products);
            break;
          case 2:
            display(products);
            break;
          case 3:
            sort( products);
            break;
          case 4:
            return;

        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ProductManager
{
  class Product
  {
    public string NameProduct{get; set;}
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product(string nameProduct, string producer, float price)
    {
      NameProduct = nameProduct;
      Producer = producer;
      Price = price;
    }

    public Product()
    {
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Enter product name : ");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter producer : ");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter price :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine("Product name : {0} , Producer : {1} , Price : {2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
  }

}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:29 01/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
  class ProductMenu
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ListProduct = new List<Product>();
      int choice = 0;
      do
      {
        showMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao so N");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap vao thong tin product thu" + (i + 1));
              Product nProduct = new Product();
              nProduct.Input();
              ListProduct.Add(nProduct);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < ListProduct.Count - 1; i++)
            {
              for (int j = i + 1; j < ListProduct.Count; j++)
              {
                if (ListProduct[i].Price < ListProduct[j].Price)
                {
                  Product temp = ListProduct[i];
                  ListProduct[i] = ListProduct[j];
                  ListProduct[j] = temp;
                }
              }
            }
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Bye bye...");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input");
            break;
        }
      } while (choice != 4);
    }

    static private void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin cho n san pham");
      Console.WriteLine("Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("Thoat");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product() { }

    public Product(string name, string producer, float price)
    {
      Name = name;
      Producer = producer;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input product name");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input producer");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input price");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("Product name: " + Name);
      Console.WriteLine("Producer: " + Producer);
      Console.WriteLine("Price: " + Price);
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:20 01/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Program
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> listProduct = new List<Product>();
      while (true)
      {
        showMenu();
        int choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.Write("N = ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i= 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("\nProduct "+(i+1));
              Product prod = new Product();
              prod.input();
              listProduct.Add(prod);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product pro in listProduct)
            {
              pro.output();
            }
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < listProduct.Count-1; i++)
            {
              for (int j = i+1;j< listProduct.Count; j++)
              {
                if (listProduct[i].price < listProduct[j].price)
                {
                  Product tmp = listProduct[i];
                  listProduct[i] = listProduct[j];
                  listProduct[j] = tmp;
                }
              }
            }
            foreach (Product pro in listProduct)
            {
              pro.output();
            }
            break;
          default:
            Environment.Exit(0);
            break;
        }
      }
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Insert n product");
      Console.WriteLine("2. Display product");
      Console.WriteLine("3. Sort");
      Console.WriteLine("4. Exit");
      Console.Write("Choose: ");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Program
{
  class Product
  {
    public string name { get; set; }
    public string manufacturer { get; set; }
    public float price{ get; set; }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string name, string manufacturer, float price)
    {
      this.name = name;
      this.manufacturer = manufacturer;
      this.price = price;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Insert Name: ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert manufacturer: ");
      manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert price: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void output()
    {
      Console.WriteLine("name: " + name + "; "+"manufacturer: " + manufacturer + "; "+"price: " + price);
    }
  }
}


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 22:15 01/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace qlsp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {       
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("N san pham muon them ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product pro = new Product();
            for (int i=0; i <n; i++)
            {
              pro = new Product();
              pro.Input();
              productList.Add(pro);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 3 :
            productList.Sort((a, b) => a.Price.CompareTo(b.Price));
            foreach (Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap khong chinh xac ( chi nhap tu 1-4)");
            break;
            
        }
      } while (choose != 5);
    }
      static void ShowMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. So san pham muon them : ");
        Console.WriteLine("2. Thong tin vua nhap : ");
        Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi : ");
        Console.WriteLine("4. Thoat : ");
      }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace qlsp
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string NameProduct,string Producer,float Price)
    {
      this.Producer = Producer;
      this.NameProduct = NameProduct;
      this.Price = Price;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham :");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia tien :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham : {0},Nha san xuat : {1}, Gia ban : {2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!