IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,656 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:21 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Product
{
  class Program
  {
    static int c;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> Products = new List<Product>();
      do
      {
        menu();
        

        isChoose();
        switch (c)
        {
          case 1:
            input(Products);
            break;
          case 2:
            display(Products);
            break;
          case 3:
            sort(Products);
            display(Products);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Ket thuc !!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap sai !!");
            break;

        }

      } while (c != 4);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.  Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.  Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.  Thoát.");
      
    }
    static void input(List<Product> Products)
    {
      for (; ; )
      {
        Product product = new Product();
        product.input();
        Products.Add(product);
        Console.WriteLine("nhap them product : (Y/N)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
    static void display(List<Product> Products)
    {
      foreach (var item in Products)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> Products)
    {
      Products.Sort((x, y) => y.price.CompareTo(x.price));
    }
    static void isChoose()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Chon : ");
        string choose = Console.ReadLine();


        if (!string.IsNullOrEmpty(choose))
        {

          if (checkc(choose))
          {
            c = int.Parse(choose);

            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> ko dc nhap chu!");
          }
          
          
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> Null!");
        }

      }
    }
    static bool checkc(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }
        
      }
      return check;
    }


  }
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 16:59 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
class ProductMenu
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ListProduct = new List<Product>();
      int choice = 0;
      do
      {
        Menu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao so N");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap vao thong tin Product thu" + (i + 1));
              Product nProduct = new Product();
              nProduct.Input();
              ListProduct.Add(nProduct);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < ListProduct.Count - 1; i++)
            {
              for (int j = i + 1; j < ListProduct.Count; j++)
              {
                if (ListProduct[i].Price < ListProduct[j].Price)
                {
                  Product temp = ListProduct[i];
                  ListProduct[i] = ListProduct[j];
                  ListProduct[j] = temp;
                }
              }
            }
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Bye Bye...");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input");
              break;
        }
      }
      while (choice != 4);
      {
        static void Menu()
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin cho n san pham");
          Console.WriteLine("Hien thi thong tin vua nhap");
          Console.WriteLine("Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
          Console.WriteLine("Thoat");
        }
      }

    }
  }
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 16:58 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public Product() { }
    public Product(string Name , string Producer , float Price)
    {
      Name = Name;
      Producer = Producer;
      Price = Price;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input product Name");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Producer");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Price");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("product Name:" + Name);
      Console.WriteLine("Producer:" + Producer);
      Console.WriteLine("Price:" + Price);
    }
  }
}

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 16:47 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace quanlisp
{
  class product
  {
    public string tenhanghoa { get; set; }
    public string nhasanxuat { get; set; }
    public string giaban { get; set; }

    public product()
    {

    }
    public product(string tenhanghoa, string nhasanxuat, string giaban)
    {
      this.tenhanghoa = tenhanghoa;
      this.nhasanxuat = nhasanxuat;
      this.giaban = giaban;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("ten hang hoa: ");
      string tenhanghoa = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nha san xuat: ");
      string nhasanxuat = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("gia ban: ");
      string giaban = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ten hang hoa :{0}, nha san xuat :{1}, gia ban :{2}", tenhanghoa, nhasanxuat, giaban);
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 16:47 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace quanlisp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      product product = new product();
      List<product> productList = new List<product>();

      int chon;
      int n;
      do
      {
        Menu();
        chon = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (chon)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("nhap ten san pham: ");
            product.Input();
            productList.Add(product);
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("hien thi thong tin san pham: ");
            foreach( product product1 in productList)
            {
              product.Display();
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("sap xep va hien thi");
            for (int i = 0; i < productList.Count - 1; i++)
            {
              for (int j = i + 1; j < productList.Count; j++)
              {
                if (productList[i].giaban < productList[j].giaban)
                {
                  product product1 = productList[i];
                  productList[i] = productList[j];
                  productList[j] = product1;
                }
              }
            }
            product.Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("thoat: ");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap lai !!!!!!!!");
            break;
        }

      } while (chon !=5);

      static void Menu()
      {
        Console.WriteLine("-------- Menu --------");
        Console.WriteLine("1: nhap thong tin san pham: ");
        Console.WriteLine("2: hien thi thong tin vua nhap: ");
        Console.WriteLine("3: sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi: ");
        Console.WriteLine("4: thoat: ");
        Console.WriteLine("chon: ");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!