IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,498 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:29 19/05/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham.product
{
  class Product
  {
    public string name { get; set; }
    public string nsx { get; set; }
    public float price { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string name, string nsx,float price)
    {
      this.name = name;
      this.nsx = nsx;
      this.price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nha san xuat:");
      nsx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham: {0}, Nha san xuat: {1}, Gia ban: {2}", name, nsx,price);
    }
  }
}


#ProductMenu.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using QuanLySanPham.product;

namespace QuanLySanPham.abc
{
  class ProductMenu
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose=0;
      List<Product> productList = new List<Product>();
      do
      {
        Menu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("So san pham muon them:");
            int N = int.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < N; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap san pham thu {0}:", productList.Count + 1);
              Product product = new Product();
              product.input();
              productList.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            for (int i = 0; i < productList.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("Thong tin san pham thu {0}:", i + 1);
              productList[i].display();
            }
            break;
          case 3:
            for(int i = 0; i < productList.Count - 1; i++)
            {
              for(int j = i+1; j < productList.Count; j++)
              {
                if(productList[i].price < productList[j].price)
                {
                  Product tmp = productList[i];
                  productList[i] = productList[j];
                  productList[j] = tmp;
                }
              }
            }
            Console.WriteLine("Thong tin san pham sau khi da sap xep giam dan theo gia ban:");
            for (int i = 0; i < productList.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("Thong tin san pham thu {0}:", i + 1);
              productList[i].display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Tam biet!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh:");
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin cho N san pham");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("3.Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:18 19/05/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les3bt1
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Menufacture { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product()
    {

    }
    public Product(string Name, string Menufacture, float Price) {
      this.Name = Name;
      this.Menufacture = Menufacture;
      this.Price = Price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten Hang Hoa:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nsx:");
      Menufacture = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap gia:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name : {0}, Menufacture : {1}; Price: {2}", Name, Menufacture, Price);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les3bt1
{
  class ProductMenu
  {  
    static List<Product> productList = new List<Product>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh:");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            InputInfor();
            break;
          case 2:
            ShowInfor();
            break;
          case 3:
            SortInfor();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;

        }
      } while (choose != 4);


    }

    private static void SortInfor()
    {
      for(int i = 0; i < productList.Count -1; i++)
      {
        for(int j = i+1; j < productList.Count; j++)
        {
          if (productList[i].Price < productList[j].Price)
          {
            Product temp = productList[i];
            productList[i] = productList[j];
            productList[j] = temp;
          }
        }
      }
      foreach (Product prs in productList)
      {
        prs.Display();
      }
    }

   

    private static void InputInfor()
    {
      Console.WriteLine("Nhap n san pham:");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++ )
      {
        Product pr = new Product();
        pr.Input();
        productList.Add(pr);
      }
    }
    private static void ShowInfor()
    {
      foreach (Product pr in productList)
      {
        pr.Display();
      }
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin san pham:");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin san pham:");
      Console.WriteLine("3.Sap xep thong tin theo gia giam dan ");
      Console.WriteLine("4.Thoat!!!");
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace lesson03
{
  class Program
  {
    static List<Product> listProduct { get; set; }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
      listProduct = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Nhap();
            break;
          case 2:
            HienThi();
            break;
          case 3:
            SapXep();
            break;
          case 4:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

      static void showMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. Nhap");
        Console.WriteLine("2. Hien thi");
        Console.WriteLine("3. Sap xep");
        Console.WriteLine("4. Thoat");
        Console.WriteLine("Chon: ");
      }

      static void Nhap()
      {
        Console.WriteLine("Nhap product: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          Product product = new Product();
          product.input();
          listProduct.Add(product);
        }
      }

      static void HienThi()
      {
        foreach (Product p in listProduct)
        {
          p.display();
        }
      }

      static void SapXep()
      {
        for (int i = 0; i < listProduct.Count-1; i++)
        {
          for (int j = i+1; j < listProduct.Count; j++)
          {
            if (listProduct[i].price < listProduct[j].price)
            {
              Product tmp = listProduct[i];
              listProduct[i] = listProduct[j];
              listProduct[j] = tmp;
            }
          }
        }
        HienThi();
      }
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace lesson03
{
  class Product
  {
    public string name { get; set; }
    public string nsx { get; set; }
    public float price { get; set; }

    public Product () { }

    public Product (string name, string nsx, float price)
    {
      this.name = name;
      this.nsx = nsx;
      this.price = price;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nsx: ");
      nsx = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap price: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("name: = {0}, nsx: = {1}, price: = {2}", name, nsx, price);
    }
  }
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:03 19/05/2021
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QLSanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {       
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("N san pham muon them ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product pro = new Product();
            for (int i=0; i <n; i++)
            {
              pro = new Product();
              pro.Input();
              productList.Add(pro);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 3 :
            productList.Sort((a, b) => a.Price.CompareTo(b.Price));
            foreach (Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap khong chinh xac ( chi nhap tu 1-4)");
            break;
            
        }
      } while (choose != 5);
    }
      static void ShowMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. So san pham muon them : ");
        Console.WriteLine("2. Thong tin vua nhap : ");
        Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi : ");
        Console.WriteLine("4. Thoat : ");
      }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLSanPham
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string NameProduct,string Producer,float Price)
    {
      this.Producer = Producer;
      this.NameProduct = NameProduct;
      this.Price = Price;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham :");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia tien :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham : {0},Nha san xuat : {1}, Gia ban : {2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!