IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,555 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 13:54 21/05/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1495
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string NSX { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product() { }
    
    public Product (string NameProduct, string NSX, float Price)
    {
      this.NameProduct = NameProduct;
      this.NSX = NSX;
      this.Price = Price;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa: ");
      NameProduct = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      NSX = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    } 

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten hang hoa: {0}, Nha san xuat: {1}, Gia ban: {2}", NameProduct, NSX, Price);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using bai1495;
using System.Collections.Generic;
namespace bai1495
{
  class ProductMenu
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> PrList = new List<Product>();

      int choose;
      int n;
      do
      {
        Menu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so hang hoa can them: ");
            n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Product product = new Product();
                
              Console.WriteLine("Nhap thong tin san pham thu {0}", i + 1);
              product.input();
              PrList.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("---Thong tin san pham---");
            for(int i = 0; i < PrList.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("San pham thu {0}", i + 1);
              PrList[i].display();
            }
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < PrList.Count - 1; i++)
            {
              for(int j = i + 1; j < PrList.Count; j++)
              {
                if (PrList[i].Price < PrList[j].Price)
                {
                  Product tmp = PrList[i];
                  PrList[i] = PrList[j];
                  PrList[j] = tmp;
                }
              }
              
            }

            Console.WriteLine("Thong tin san pham sau khi sap xep: ");
            for (int i = 0; i < PrList.Count; i++)
            {
              PrList[i].display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin cho n san pham");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Moi chon");
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:26 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson3.ProductManager
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Manufacture { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string Name, string Manufacture, float Price)
    {
      this.Name = Name;
      this.Manufacture = Manufacture;
      this.Price = Price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat san pham:");
      Manufacture = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia san pham:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham: {0}, Nha san xuat: {1}, Gia ban: {2}", Name, Manufacture, Price);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:25 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson3.ProductManager
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ProductList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham muon them N = ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong san pham {0} ",i+1);
        Product product = new Product();
        product.Input();
        ProductList.Add(product);
      }

      for (int i = 0; i < N - 1 ; i++)
      {
       for(int j = i + 1; j < N ; j++)
        {
          if (ProductList[i].Price >= ProductList[j].Price) {
            Product ProductSwap = ProductList[i];
            ProductList[i] = ProductList[j];
            ProductList[j] = ProductSwap;
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("San pham sau khi sap xep gia tu thap den cao nhu sau: ");

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        ProductList[i].Display();
      }

    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:47 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Sanpham
{
  class Productcom : IComparer<Product>
  {
    int IComparer<Product>.Compare(Product x, Product y)
    {
      if (x.gia > y.gia)
      {
        return 1;
      }
      else {
        return 1;
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Sanpham
{
  class Product
  {
    public String Name { set; get; }
    public String nsx { set; get; }
    public int gia { set; get; }

    public Product() { }
    public Product(String Name, String nsx, int gia)
    {
      this.Name = Name;
      this.nsx = nsx;
      this.gia = gia;
    }
    public void nhap()
    {
      Console.WriteLine("Ten");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nha san xuat");
      nsx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Gia");
      gia = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void hienthi()
    {
      Console.Write("Ten : " + Name + ", Nha san xuat : " + nsx + ", Gia : " + gia);
    }

  }
  
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Sanpham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list1 = new List<Product>();
      int lc;
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon");
         lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (lc) {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong ");
            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              Product p = new Product();
              p.nhap();
              list1.Add(p);
            }
            break;
          case 2:
            for (int i = 0; i < list1.Count; i++) {
              list1[i].hienthi();
            }
            break;
          case 3:
            list1.Sort(new Productcom());
            foreach (Product p in list1) {
              p.hienthi();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!!");
            break;
        }

      } while (lc < 5);
      
      
    }
    public static void menu() {
      Console.WriteLine(" 1 Nhap thong tin : ");
      Console.WriteLine(" 2 Hien thi");
      Console.WriteLine(" 3 Sap xep");
      Console.WriteLine(" 4 Thoat");
    }
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:22 19/05/2021using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product_Managent
{
  class Product
  {
    public string productName { get; set; }
    public string producer { get; set; }
    public double price { get; set; }

    public Product()
    {
      productName = null;

      producer = null;
      price = 0;
    }
    public Product(string productName ,string producer , double price)
    {
      this.price = price;
      this.producer = producer;
      this.productName = productName;
    }
    public void input()
    {
      proName();
      isproducer();
      isPrice();

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("productName : {0} , producer : {1} , price : {2} ", productName, producer, price);
    }
    private void proName()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.WriteLine("Enter name of product : ");
        productName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(productName))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isproducer()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {

        Console.WriteLine("Enter name of producer : ");
        producer = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(producer))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isPrice()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Enter price of product : ");
        string strPrice = Console.ReadLine();

        if (!string.IsNullOrEmpty(strPrice))
        {
          price = double.Parse(strPrice);
          if (price >= 0)
          {
            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> (price > 0 )!");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> price is empty!");
        }

      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!