IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 20,751 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:01 07/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson02
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Manufactor { get; set; }
    private int _price;
    public int Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if(value >= 0)
        {
          this._price = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Price must > 0");
        }
      }
    }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string name, string manufactor, int price)
    {
      Name = name;
      Manufactor = manufactor;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter product's name: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter product's manufactor: ");
      Manufactor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter product's price: ");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + Name + ", Manufactor: " + Manufactor + ", Price: " + Price;
    }

  }
}


#ProductMenu.cs


using System;

namespace Lesson02
{
  class ProductMenu
  {
    static Product[] productList;
    static void Main(string[] args)
    {
      Menu();
    }
    static void Menu()
    {
      Product product = new Product();
      int c;
      int n;
      do
      {
        ShowMenu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(c)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            SortByPrice();
            Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (c != 4);
    }

    static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      productList = new Product[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();

        productList[i] = product;
      }
    }

    static void Display()
    {
      foreach(Product product in productList)
      {
        product.Display();
      }
    }

    static void SortByPrice()
    {
      Array.Sort<Product>(productList, (p1, p2) => {
        if(p1.Price > p2.Price)
        {
          return -1;
        }
        return 1;
      }); 
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin cho n san pham");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin san pham");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:50 07/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product
{
  class Product
  {
    public string Productname { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }

    private float _price;

    public float Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 )
        {
          this._price = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("price >= 0");
        }
      }
    }


    public Product()
    {
    }

    public Product(string productName, string manufacturer, float price)
    {
      Productname = productName;
      Manufacturer = manufacturer;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang: ");
      Productname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat: ");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Ten Hang: " + Productname + ", Nha san xuat: " + Manufacturer + ", price: " + Price;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list = new List<Product>();
      int x;
      do
      {
        Menu();
        Console.WriteLine("Nhap so ban chon:");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (x)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap n:");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Product product = new Product();
              product.Input();
              list.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product product in list)
            {
              product.Display();
            }
            break;
          case 3:
            list.Sort((p1, p2) => {
              return p2.Price.CompareTo(p1.Price);
            });
            Console.WriteLine("After sort:");
            foreach(Product product in list)
            {
              
              product.Display();
            }
            break;

          case 4:
            return;
        }

      } while (x >= 1 && x <= 4);
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Thoát.");
    }

    static int sort(Product product1, Product product2)
    {
      return product1.Price.CompareTo(product2.Price);
    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:10 25/09/2021static void bai2()
    {
      ProductMenu menu = new ProductMenu();
      menu.Input();
      menu.Display();

      
    }

    class Product: IComparable<Product>
    {
      string ProductName { get; set; }
      string Manufactor { get; set; }

      private int _Price;
      int Price
      {
        get 
        {
          return _Price;
        }

        set
        {
          if(value < 0)
          {
            Console.WriteLine("Gia ban phai > 0!");
            return;
          }
          _Price = value;
        } 
      }


      public Product()
      {

      }

      public Product(string productname, string manu, int price)
      {
        this.ProductName = productname;
        this.Manufactor = manu;
        this.Price = price;
      }

      public virtual void Input()
      {
        Console.WriteLine("Nhap ten san pham: ");
        ProductName = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat: ");
        Manufactor = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
        Price = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      public virtual void Display()
      {
        Console.WriteLine(ToString());
      }

      public string ToString()
      {
        return "Ten San Pham : " + ProductName + "\nTen Nha San Xuat:" + Manufactor + "\n Gia ban :" + Price;
      }

      public int CompareTo(Product p)
      {
        return p.Price.CompareTo(this.Price);
      }
    }

    class ProductMenu : Product
    {
      private List<Product> p = new List<Product>();
      public override void Input()
      {
        Console.WriteLine("Enter number of Product: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin san pham thu {0}",i+1);
          Product sp = new Product();
          sp.Input();
          p.Add(sp);

        }
      }

      public override void Display()
      {
        p.Sort();
        foreach(Product pt in p)
        {  
          pt.Display();
          Console.WriteLine();
        }
      }

      
    }


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:47 23/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ProductManager
{
  class Product : IComparable<Product>
  {
    
    public string ProductName { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    private double price;
    public double Price { get
      {
        return price;
      }
      set
      {
        while (value < 0)
        {
          Console.WriteLine("Price cannot be below 0");
          Console.WriteLine("Enter Price again: ");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          
        }
        this.price = value;

      }
    }
    public Product()
    {

    }

    public Product(string _ProductName, string _Manufacturer, double _Price)
    {
      this.ProductName = _ProductName;
      this.Manufacturer = _Manufacturer;
      this.Price = _Price;
    }

    public virtual void input()
    {
      Console.Write("\nEnter Product Name: ");
      ProductName = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nEnter Manufacturer: ");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nEnter Price: ");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("\nProduct Name: {0}\nProducer: {1}\nPrice: {2}", ProductName, Manufacturer, Price);
    }

    public virtual int CompareTo(Product other)
    {
      if (this.Price.CompareTo(other.Price) > 0)
      {
        return this.Price.CompareTo(other.Price);
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
  }

  class ProductMenu : Product
  {
    List<Product> AllProducts = new List<Product>();
    List<int> ID = new List<int>();
    private int n;
    public int N { set {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Maximum number need to be above 0");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());

        }
        this.n = value;
      }
      get
      {
        return n;
      }
    }

    public override void input()
    {
      Console.WriteLine("Please enter number of products:");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        var count = i + 1;
        Console.WriteLine("Product[{0}]", count);
        Console.WriteLine("Please enter Product Name: ");
        ProductName = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Please enter manufacturer: ");
        Manufacturer = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Please enter price: ");
        Price = int.Parse(Console.ReadLine());
        var p = new Product(ProductName, Manufacturer, Price);
        AllProducts.Add(p);
        ID.Add(count);
      }
      
    }
    public override void display() {
      for (int i = 0; i < AllProducts.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("Product[{0}] Product Name: {1}, Manufacturer: {2}, Price:{3}", ID[i] , AllProducts[i].ProductName, AllProducts[i].Manufacturer, AllProducts[i].Price);
      }
    }

    public void sort_Product_By_Price_desc()
    {
      AllProducts.Sort((a, b) => b.CompareTo(a));
      for (int i = 0; i < AllProducts.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("Product[{0}] Product Name: {1}, Manufacturer: {2}, Price:{3}", ID[i], AllProducts[i].ProductName, AllProducts[i].Manufacturer, AllProducts[i].Price);
      }
    }
    
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ProductMenu m = new ProductMenu();
      m.input();
      m.display();

      Console.WriteLine("Sorted by Price in descending order:");
      m.sort_Product_By_Price_desc();
      
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:46 23/09/2021


#product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss2
{
  class product : IComparable<product>
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    private int _price;
    public int Price {
      get
      {
        return this._price;
      }
      set
      {
        while(value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price must be > 0 ");
          Console.WriteLine("Enter Price :");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          
        }
        this._price = value;
      }
    }
    public product()
    {

    }
    public product(string name, string producer, int price)
    {
      this.Name = name;
      this.Producer = producer;
      this.Price = price;
    }
    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Producer :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Price :");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", Name, Producer, Price);
    }
    public int CompareTo(product other)
    {
      if(this.Price.CompareTo(other.Price) > 0)
      {
        return this.Price.CompareTo(other.Price);
      }else
      {
        return 0;
      }
    }


  }
}


#productMenu.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss2
{
  class productMenu : product
  {
    List<product> save = new List<product>();
    //List<int> cPr = new List<int>();
    public productMenu()
    {
      
    }
    public override void input()
    {
      int count = 0, i = 0;
      Console.WriteLine("Enter Sum products :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      while(sum <= 0)
      {
        Console.WriteLine("Sum must be > 0 ");
        Console.WriteLine("Enter Sum products :");
        sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      int[] sumPrd = new int[sum];
      do
      {
        count = i + 1;
        Console.WriteLine("Enter Product [" + count + "] :");
        //cPr.Add(count);
        base.input();
        product c = new product(Name, Producer, Price);
        save.Add(c);
        i++;
        
      } while (i < sum);
    
    }
    

    public override void display()
    {
      Console.WriteLine("Products :");
      // foreach (int j in cPr)
     // {
       //  Console.Write("Products[{0}]", j);
      // }
      foreach(product i in save)
      {
        Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", i.Name, i.Producer, i.Price);
      }
    }
    public void display_by_des_price()
    {
      Console.WriteLine("Sort by des price :");
      save.Sort((a,b) => b.CompareTo(a));
      foreach (product i in save)
      {
        Console.WriteLine("Name :{0} , Producer :{1} , Price :{2}", i.Name, i.Producer, i.Price);
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      productMenu a = new productMenu();
      a.input();
      a.display();
      a.display_by_des_price();    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!