IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#

[Video] [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#

by GokiSoft.com - 15:55 28/10/2021 1,198 Lượt Xem


Link Video Bài Giảng

[Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2312
{
  delegate void ShowInfo();

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //1. Khai bao
      List<Group> groupList = new List<Group>();
      Random random = new Random();
      int N = random.Next(2) + 2;

      //2. Nhap thong tin
      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Group group = new Group();
        group.Input();

        groupList.Add(group);
      }

      //3. Quan ly tat display cua group -> delegate
      ShowInfo displayAll = null;

      foreach(Group g in groupList)
      {
        displayAll += g.Display;
      }

      displayAll();
    }
  }
}


#Project.cs


using System;
namespace BT2312
{
  public class Project
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Type { get; set; }

    public Project()
    {
    }

    public Project(string name, string type)
    {
      Name = name;
      Type = type;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten du an: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap loai du an: ");
      int choose;

      while(true)
      {
        Console.WriteLine("1. Development & Design Website");
        Console.WriteLine("2. Website Developer");
        Console.WriteLine("3. Application Developer");
        Console.WriteLine("Chon: ");
        try
        {
          choose = int.Parse(Console.ReadLine());
          switch(choose)
          {
            case 1:
              Type = "Development & Design Website";
              break;
            case 2:
              Type = "Website Developer";
              break;
            default:
              Type = "Application Developer";
              break;
          }

          break;
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, loai: {1}", Name, Type);
    }
  }
}


#Group.cs


using System;
namespace BT2312
{
  public class Group
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Center { get; set; }
    public Project MyProject { get; set; }

    public Group()
    {
      MyProject = new Project();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("==========================");

      Console.WriteLine("Nhap ten nhom: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap trung tam: ");
      Center = Console.ReadLine();

      MyProject.Input();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("*** Ten nhom: {0}, trung tam: {1}", Name, Center);
      MyProject.Display();
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!