IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Giải bài tập quản lý thông tin liên lạc sử dụng Hashtable C#

[Video] Giải bài tập quản lý thông tin liên lạc sử dụng Hashtable C#

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 1,210 Lượt Xem


LINK VIDEO BÀI GIẢNG

[Examination] Thi thực hành môn C# - C Sharp


#Program.cs


using System;
using System.Collections;

namespace BT1564
{
  class ContactManager
  {
    static Hashtable hashtable;

    static void Main(string[] args)
    {
      //Key => value (Key: Name, Value: Object Contact)
      hashtable = new Hashtable();

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Search();
            break;
          case 3:
            Display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("=== Danh sach thong tin");
      foreach(Contact contact in hashtable.Values)
      {
        contact.Display();
      }
    }

    private static void Search()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten tim kiem: ");
      string name = Console.ReadLine();

      if(hashtable.ContainsKey(name))
      {
        Contact contact = (Contact)hashtable[name];
        contact.Display();
      }
    }

    private static void Input()
    {
      Contact contact = new Contact();
      contact.Input();

      hashtable.Add(contact.Name, contact);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin lien lac");
      Console.WriteLine("2. Tim kiem theo ten");
      Console.WriteLine("3. Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Contact.cs


using System;
namespace BT1564
{
  public class Contact
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Phone { get; set; }

    public Contact()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT: ");
      Phone = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, SDT: {1}", Name, Phone);
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!