IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Chia sẻ code java overview - List + ArrayList trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Collections.sort trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Class Object trong java - Ham tao la gi - Constructor la gi? Share Code- Chia sẻ code java overview - Abstract Class trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Interface trong java - Interface in java Share Code- Chia sẻ code lession 1 - Lớp C1907L Share Code- Tóm tắt kiến thức buổi 1 Share Code- Source Code Lession 2 - C1907L Share Code- Chia sẻ code java >> Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 Share Code- Chia sẻ code java lession 3 Share Code- Lession 4 - Java Basic - C1907L Share Code- Chữa bài tập quản lý Zoo - quản lý sở thú - Zoo Project in Java - Zoo Project bằng java Share Code- Bài giảng interface + static - C1907L Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý rạp chiều phim - Ôn luyện interface Share Code - Bài giảng String + Array Share Code - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi + Exception Share Code >> Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Share Code - Giải thích mã hoá - Encrypt & Decrypt - Md5 + Base64 + AES + Public/Private Key Share Code - Bài học Lambda Share Code - Hướng dẫn chữa bài COVID-19 TOOANG - C1907L Share Code - Thiết kế Singleton Design Pattern Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy - Optimize Phan 1 Share Code - Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Share Code - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Share Code - Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ [Share Code] Ôn tập buổi 1 - Nhập xuất Scanner trong Java, Mảng trong Java, Collection trong Java [Share Code] Bài giảng lập trình OOP trong java + Kế thừa trong Java + Đóng gói trong Java - Lớp Overview Java [Share Code] Bài giảng tính chất đa hình trong Java + Tính chất trừu tượng trong Java + Interface trong Java [Share Code] Thiết kế giao diện nhập và hiển thị danh sách sinh viên Java - Lập Trình Java - Lớp Ôn Tập ADF [Share Code] Tìm hiểu java basic - Lập trình OOP - Lập trình Java [Share Code] Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java [Share Code] TÌm hiểu OOP + Interface - Lập trình Java [Share Code] Tạo dự án đầu tiên + biến & toán tử + Scanner - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu Class Object - public private protected - hàm tạo - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình OOP - Tính kế thừa - Lập trình Java Basic [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối - tính chất đa hình - tích chất trừu tượng - interface - Java basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic [Share Code] Tìm hiểu cú pháp Lambda - Lập trình Java căn bản
[Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:47 26/02/2021 1,257 Lượt Xem

Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú#Animal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public abstract class Animal {
  String name, description;
  int age;

  public Animal() {
  }

  public Animal(String name, String description, int age) {
    this.name = name;
    this.description = description;
    this.age = age;
  }
  
  public void display() {
    System.out.format("\nTen: %s, tuoi: %d, mo ta: %s\n", name, age, description);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap mo ta: ");
    description = scan.nextLine();
  }
  
  public abstract void showSound();

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}


#Cat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Cat extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Meo .. meo ..");
  }
  
}


#Dog.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Dog extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Go .. go ..");
  }
  
}


#Room.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Room {
  int roomNo;
  List<Animal> animalList; //null -> Tinh chat da hinh trong lap trinh OOP
  //child class: ArrayList, Vector, LinkedList => ke thua tu List => animalList khoi tao tu ArrayList, Vector hoac LinkedList

  public Room() {
    this.animalList = new ArrayList<>(); //Khoi tao tu class con.
  }

  public Room(int roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
    this.animalList = new ArrayList<>();
  }
  
  /**
   * abc -> animal (cach dat ten bien theo chuan coding convention.)
   * @param abc 
   */
  public void addAnimal(Animal abc) {
    animalList.add(abc);
  }
  
  public void removeAnimal(String name) {
    for (Animal animal : animalList) {
      if(animal.getName().equalsIgnoreCase(name)) {
        animalList.remove(animal);
      }
    }
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap vao roomNo: ");
    roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Ma phong: " + roomNo);
    for (Animal animal : animalList) {
      animal.display();
    }
  }
  
  public static Animal createAnimal() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    Animal animal;
    
    showMenu();
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    switch(choose) {
      case 1:
        animal = new Tiger();
        break;
      case 2:
        animal = new Dog();
        break;
      default:
        animal = new Cat();
        break;
    }
    animal.input();
    
    return animal;
  }
  
  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Khoi tao Tiger");
    System.out.println("2. Khoi tao Dog");
    System.out.println("3. Khoi tao Cat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  public int getRoomNo() {
    return roomNo;
  }

  public void setRoomNo(int roomNo) {
    this.roomNo = roomNo;
  }

  public List<Animal> getAnimalList() {
    return animalList;
  }

  public void setAnimalList(List<Animal> animalList) {
    this.animalList = animalList;
  }
}


#TestZoo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class TestZoo {
  public static void main(String[] args) {
    Zoo zoo = new Zoo();
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose, roomNo;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          Room room = new Room();
          room.input();
          
          zoo.addRoom(room);
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap ma chuong(roomNo) can xoa: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          
          zoo.removeRoom(roomNo);
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap ma room can them dong vat: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          
          Animal animal = Room.createAnimal();
          
          zoo.addAnimal(roomNo, animal);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap ma room can xoa dong vat: ");
          roomNo = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          
          System.out.println("Nhap ten dong vat can xoa: ");
          String name = scan.nextLine();
          
          zoo.removeAnimal(roomNo, name);
          break;
        case 5:
          zoo.display();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat chuong trinh.");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap lai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Them Room");
    System.out.println("2. Xoa Room");
    System.out.println("3. Them Animal");
    System.out.println("4. Xoa Animal");
    System.out.println("5. Xem tat ca dong vat");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#Tiger.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Tiger extends Animal{

  @Override
  public void showSound() {
    System.out.println("Humd .. humd ..");
  }
  
}


#Zoo.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson07;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Zoo {
  List<Room> roomList; //Tinh chat da hinh -> ArrayList ke thua tu List.

  public Zoo() {
    roomList = new ArrayList<>();
  }
  
  public void removeAnimal(int roomNo, String name) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.removeAnimal(name);
        return;
      }
    }
    System.out.println("Khong tim thay roomNo phu hop >> " + roomNo);
  }
  
  public void addAnimal(int roomNo, Animal animal) {
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        room.addAnimal(animal);
        return;
      }
    }
    System.out.println("Khong tim thay roomNo phu hop >> " + roomNo);
  }
  
  public void addRoom(Room room) {
    roomList.add(room);
  }
  
  public void display() {
    for (Room room : roomList) {
      room.display();
    }
  }
  
  public void removeRoom(int roomNo) {
    boolean isFind = false;
    
    for (Room room : roomList) {
      if(room.getRoomNo() == roomNo) {
        System.out.println("Xoa thanh cong!!!");
        roomList.remove(room);
        isFind = true;
      }
    }
    
    if(!isFind) {
      System.out.println("Khong tim thay ma phong nao phu hop >> " + roomNo);
    }
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!