IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# - C2010L

[Video] Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# - C2010L

by GokiSoft.com - 18:40 23/10/2021 1,136 Lượt Xem


Link Video Bai Giang

Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C##Program.cs


using System;
using BT2473.Models;
using BT2473.DAO;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2473
{
  delegate void SwitchCase();

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] options = {Input, Display, Import, Export, ExitProgarm};
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (choose != 5);
    }

    private static void Input()
    {
      Student student = new Student();
      student.Input();

      StudentDAO.Insert(student);
    }

    private static void Display()
    {
      List<Student> studentList = StudentDAO.GetStudentList();

      Console.WriteLine("=== Danh sach sinh vien");

      foreach(Student student in studentList)
      {
        student.Display();
      }
    }

    private static void Import01()
    {
      string json = System.IO.File.ReadAllText(@"students.json");

      List<Student> studentList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<Student>>(json);

      StudentDAO.BATCH = true;
      StudentDAO.OpenConnection();
      try
      {
        foreach (Student student in studentList)
        {
          Student studentFind = StudentDAO.FindByID(student.ID);

          if (studentFind != null)
          {
            //Update
            StudentDAO.Update(student);
          }
          else
          {
            //Insert
            StudentDAO.Insert(student);
          }
        }
      } catch(Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      StudentDAO.CloseConnection();
    }

    private static void Import()
    {
      string json = System.IO.File.ReadAllText(@"students.json");

      List<Student> studentList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<Student>>(json);
      List<int> idList = new List<int>();
      foreach(Student student in studentList)
      {
        idList.Add(student.ID);
      }
      idList = StudentDAO.CheckAll(idList);

      StudentDAO.BATCH = true;
      StudentDAO.OpenConnection();
      try
      {
        foreach (Student student in studentList)
        {
          if(idList.Contains(student.ID))
          {
            StudentDAO.Update(student);
          } else
          {
            StudentDAO.Insert(student);
          }
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
      StudentDAO.CloseConnection();
    }

    private static void Export()
    {
      List<Student> studentList = StudentDAO.GetStudentList();

      //Chuyen List Object (Student) -> json string
      string json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(studentList);

      //Save
      System.IO.File.WriteAllText(@"students.json", json);
    }

    private static void ExitProgarm()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap du lieu vao database");
      Console.WriteLine("2. Hien thi");
      Console.WriteLine("3. Import JSON");
      Console.WriteLine("4. Export JSON");
      Console.WriteLine("5. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Models/Student.cs


using System;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace BT2473.Models
{
  public class Student
  {
    public int ID { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Status { get; set; }
    public string FatherName { get; set; }
    public string FatherPhone { get; set; }
    public string MotherName { get; set; }
    public string MotherPhone { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap MSV: ");
      RollNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT: ");
      Phone = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap email: ");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap trang thai: ");
      Status = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten cha: ");
      FatherName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT cha: ");
      FatherPhone = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten me: ");
      MotherName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT me: ");
      MotherPhone = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID: {0}, Ten: {1}, msv: {2}, sdt: {3}, email: {4}, dia chi: {5}, " +
        "trang thai: {6}, ten cha: {7}, sdt cha: {8}, ten me: {9}, sdt me: {10}",
        ID, Fullname, RollNo, Phone, Email, Address, Status, FatherName, FatherPhone,
        MotherName, MotherPhone);
    }

    public void Parse(MySqlDataReader reader)
    {
      ID = int.Parse(reader["id"].ToString());
      Fullname = reader["fullname"].ToString();
      RollNo = reader["rollno"].ToString();
      Phone = reader["phone"].ToString();
      Email = reader["email"].ToString();
      Address = reader["address"].ToString();
      Status = reader["status"].ToString();
      FatherName = reader["father_name"].ToString();
      FatherPhone = reader["father_phone"].ToString();
      MotherName = reader["mother_name"].ToString();
      MotherPhone = reader["mother_phone"].ToString();
    }
  }
}


#DAO/Config.cs


using System;
namespace BT2473.DAO
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "C2010G";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString()
    {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}


#DAO/StudentDAO.cs


using System;
using BT2473.Models;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2473.DAO
{
  public class StudentDAO
  {
    public static MySqlConnection conn = null;
    public static bool BATCH = false;

    public static void OpenConnection()
    {
      //Open connection
      conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();
    }

    public static void CloseConnection()
    {
      //Close connection
      conn.Close();
    }

    public static void Insert(Student student)
    {
      //Open connection
      if(!BATCH) OpenConnection();

      //Query
      string sql = "insert into bt2473_student(fullname, rollno, email, phone, address, status, " +
        "father_name, father_phone, mother_name, mother_phone) values (@fullname, @rollno, @email, @phone, @address, @status, " +
        "@father_name, @father_phone, @mother_name, @mother_phone)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@fullname", student.Fullname);
      command.Parameters.AddWithValue("@rollno", student.RollNo);
      command.Parameters.AddWithValue("@email", student.Email);
      command.Parameters.AddWithValue("@phone", student.Phone);
      command.Parameters.AddWithValue("@address", student.Address);
      command.Parameters.AddWithValue("@status", student.Status);
      command.Parameters.AddWithValue("@father_name", student.FatherName);
      command.Parameters.AddWithValue("@father_phone", student.FatherPhone);
      command.Parameters.AddWithValue("@mother_name", student.MotherName);
      command.Parameters.AddWithValue("@mother_phone", student.MotherPhone);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close connection
      if (!BATCH) CloseConnection();
    }

    public static void Update(Student student)
    {
      //Open connection
      if (!BATCH) OpenConnection();

      //Query
      string sql = "update bt2473_student set fullname = @fullname, rollno = @rollno, email = @email, phone = @phone, address = @address, status = @status, " +
        "father_name = @father_name, father_phone = @father_phone, mother_name = @mother_name, mother_phone = @mother_phone where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@fullname", student.Fullname);
      command.Parameters.AddWithValue("@rollno", student.RollNo);
      command.Parameters.AddWithValue("@email", student.Email);
      command.Parameters.AddWithValue("@phone", student.Phone);
      command.Parameters.AddWithValue("@address", student.Address);
      command.Parameters.AddWithValue("@status", student.Status);
      command.Parameters.AddWithValue("@father_name", student.FatherName);
      command.Parameters.AddWithValue("@father_phone", student.FatherPhone);
      command.Parameters.AddWithValue("@mother_name", student.MotherName);
      command.Parameters.AddWithValue("@mother_phone", student.MotherPhone);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", student.ID);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close connection
      if (!BATCH) CloseConnection();
    }

    public static List<Student> GetStudentList()
    {
      List<Student> dataList = new List<Student>();

      //Open connection
      if (!BATCH) OpenConnection();

      //Query
      string sql = "select * from bt2473_student";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read())
      {
        Student student = new Student();
        student.Parse(reader);

        dataList.Add(student);
      }
      reader.Close();

      //Close connection
      if (!BATCH) CloseConnection();

      return dataList;
    }

    public static Student FindByID(int id)
    {
      Student student = null;
      //Open connection
      if (!BATCH) OpenConnection();

      //Query
      string sql = "select * from bt2473_student where id = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      if (reader.Read())
      {
        student = new Student();
        student.Parse(reader);
      }
      reader.Close();

      //Close connection
      if (!BATCH) CloseConnection();

      return student;
    }

    public static List<int> CheckAll(List<int> idList)
    {
      List<int> idAvaiableList = new List<int>();
      //Open connection
      if (!BATCH) OpenConnection();

      //Query
      string ids = string.Join(",", idList);
      string sql = "select * from bt2473_student where id in (" + ids + ")";
      //select * from bt2473_student where id in (1, 2, 6, 4)
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        idAvaiableList.Add(int.Parse(reader["id"].ToString()));
      }
      reader.Close();

      //Close connection
      if (!BATCH) CloseConnection();

      return idAvaiableList;
    }
  }
}


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!