IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Video] Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C Sharp - C2010G

[Video] Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C Sharp - C2010G

by GokiSoft.com - 09:30 20/10/2021 1,252 Lượt Xem


LINK VIDEO BÀI GIẢNG

Bài tập - Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C SharpB1. Xây dựng database
create table computer (
	id int primary key auto_increment,
	name varchar(150) not null,
	distribute_name varchar(150),
	producer varchar(150),
	produce_year int,
	imported_date datetime,
	buy_price float,
	sell_price float
)

B2. Tạo project + add thư viện
B3. Models (Mapping Tables <-> Class Object)
#Models/Program.cs


using System;
using BT2493.DAO;
using BT2493.Models;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2493
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            Search();
            break;
          case 4:
            Report();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 5);
    }

    private static void Report()
    {
      int count = ComputerDAO.Count();
      Console.WriteLine("So san pham trong kho: " + count);
    }

    private static void Search()
    {
      Console.WriteLine("Nhap san pham can tim kiem: ");
      string name = Console.ReadLine();

      List<Computer> computerList = ComputerDAO.GetComputerList("%" + name + "%");

      foreach (Computer computer in computerList)
      {
        computer.Display();
      }
    }

    private static void Display()
    {
      List<Computer> computerList = ComputerDAO.GetComputerList(null);

      foreach(Computer computer in computerList)
      {
        computer.Display();
      }
    }

    private static void Input()
    {
      string option;

      do
      {
        Console.WriteLine("=== Nhap thong tin may tinh ===");
        Computer computer = new Computer();
        computer.Input();

        ComputerDAO.Insert(computer);

        Console.WriteLine("Ban co tiep tuc nhap hay khong Y/n?");
        option = Console.ReadLine().ToUpper();
      } while (option != "N");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap san pham");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin san pham");
      Console.WriteLine("3. Tim kiem");
      Console.WriteLine("4. Bao cao");
      Console.WriteLine("5. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#DAO/Computer.cs


using System;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace BT2493.Models
{
  public class Computer
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string DistributeName { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public string ProduceYear { get; set; }
    public string ImportedDate { get; set; }
    public float BuyPrice { get; set; }
    public float SellPrice { get; set; }

    public Computer()
    {
    }

    public Computer(int id, string name, string distributeName,
      string producer, string produceYear, string importedDate,
      float buyPrice, float sellPrice)
    {
      ID = id;
      Name = name;
      DistributeName = distributeName;
      Producer = producer;
      ProduceYear = produceYear;
      ImportedDate = importedDate;
      BuyPrice = buyPrice;
      SellPrice = sellPrice;
    }

    public void Parse(MySqlDataReader reader)
    {
      Name = reader["name"].ToString();
      DistributeName = reader["distribute_name"].ToString();
      Producer = reader["producer"].ToString();
      ProduceYear = reader["produce_year"].ToString();
      ImportedDate = reader["imported_date"].ToString();
      BuyPrice = float.Parse(reader["buy_price"].ToString());
      SellPrice = float.Parse(reader["sell_price"].ToString());
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha phan phoi: ");
      DistributeName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay nhap kho (yyyy-MM-dd HH:ii:ss): ");
      ImportedDate = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam san xuat: ");
      ProduceYear = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia mua: ");
      BuyPrice = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
      SellPrice = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, nha phan phoi: {1}, nha san xuat: {2}, " +
        "ngay nhap kho: {3}, gia mua: {4}, gia ban: {5}", Name, DistributeName,
        Producer, ImportedDate, BuyPrice, SellPrice);
    }
  }
}


#DAO/Config.cs


using System;
namespace BT2493.DAO
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "C2010G";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString()
    {
      string connString = String.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
      return connString;
    }
  }
}


#ComputerDAO.cs


using System;
using BT2493.Models;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2493.DAO
{
  public class ComputerDAO
  {
    public static void Insert(Computer computer)
    {
      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "insert into computer(name, distribute_name, producer, produce_year, " +
        "imported_date, buy_price, sell_price) values (@name, @distribute_name, @producer, @produce_year, " +
        "@imported_date, @buy_price, @sell_price)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@name", computer.Name);
      command.Parameters.AddWithValue("@distribute_name", computer.DistributeName);
      command.Parameters.AddWithValue("@producer", computer.Producer);
      command.Parameters.AddWithValue("@produce_year", computer.ProduceYear);
      command.Parameters.AddWithValue("@imported_date", computer.ImportedDate);
      command.Parameters.AddWithValue("@buy_price", computer.BuyPrice);
      command.Parameters.AddWithValue("@sell_price", computer.SellPrice);

      command.ExecuteNonQuery();
      //Close Connection
      conn.Close();
    }

    public static List<Computer> GetComputerList(string name)
    {
      List<Computer> dataList = new List<Computer>();

      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from computer";
      if(name != null)
      {
        sql += " where name like @name";
      }

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      if(name != null)
      {
        command.Parameters.AddWithValue("@name", name);
      }

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read())
      {
        Computer computer = new Computer();
        computer.Parse(reader);

        dataList.Add(computer);
      }
      //Close Connection
      conn.Close();

      return dataList;
    }

    public static int Count()
    {
      int count = 0;

      List<Computer> dataList = new List<Computer>();

      //Open Connection
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select count(*) as count from computer";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      if (reader.Read())
      {
        count = int.Parse(reader["count"].ToString());
      }
      //Close Connection
      conn.Close();

      return count;
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!