IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - AAHN C2009G2

[Share Code] Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - AAHN C2009G2

by GokiSoft.com - 15:27 16/10/2021 1,228 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT1523
{
  delegate void OnAddressPrint();//anonymous method

  class Program
  {
    static List<Parent> parentList;
    static List<Student> studentList;

    static event OnAddressPrint EventAddressPrint;//gia lap event

    static void Main(string[] args)
    {
      parentList = new List<Parent>();
      studentList = new List<Student>();

      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            InputParent();
            break;
          case 2:
            InputStudent();
            break;
          case 3:
            FindStudent();
            break;
          case 4:
            FindParent();
            break;
          case 5:
            TestDelegate();
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 6);
    }

    private static void TestDelegate()
    {
      //Delegate & Event
      EventAddressPrint = ShowStudentInfo;
      EventAddressPrint();

      //Su dung dung ban chat Delegate & Event
      //Delegate => su dung tao anonymous method
      //Event => gia lap event.
      OnAddressPrint print = () =>
      {
        Console.WriteLine("Nhap dia chi can tim: ");
        string address = Console.ReadLine();

        foreach (Student std in studentList)
        {
          if (std.Address == address)
          {
            std.Display();
          }
        }
      };
      EventAddressPrint = print;
      EventAddressPrint();
    }

    static void ShowStudentInfo()
    {
      Console.WriteLine("Nhap dia chi can tim: ");
      string address = Console.ReadLine();

      foreach(Student std in studentList)
      {
        if(std.Address == address)
        {
          std.Display();
        }
      }
    }

    private static void FindParent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien can tra cuu: ");
      string studentName = Console.ReadLine();
      string parentNo = null;

      foreach (Student std in studentList)
      {
        if (std.Fullname == studentName)
        {
          parentNo = std.ParentNo;
          break;
        }
      }

      if (parentNo != null)
      {
        Console.WriteLine("Phu huynh can tim: ");
        foreach (Parent parent in parentList)
        {
          if (parent.ParentNo == parentNo)
          {
            parent.Display();
            break;
          }
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay thong tin sinh vien");
      }
    }

    private static void FindStudent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh can tra cuu: ");
      string parentName = Console.ReadLine();
      string parentNo = null;

      foreach(Parent parent in parentList)
      {
        if(parent.Fullname == parentName)
        {
          parentNo = parent.ParentNo;
          break;
        }
      }

      if(parentNo != null) {
        Console.WriteLine("Danh sach sinh vien can tim: ");
        foreach(Student std in studentList)
        {
          if(std.ParentNo == parentNo)
          {
            std.Display();
          }
        }
      } else
      {
        Console.WriteLine("Khong thay phu huynh co ten {0}", parentName);
      }
    }

    private static void InputStudent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so sinh vien can them N = ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Student student = new Student();
        student.Input();

        studentList.Add(student);
      }
    }

    private static void InputParent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so phu huynh can them N = ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<N;i++)
      {
        Parent parent = new Parent();
        parent.Input();

        parentList.Add(parent);
      }
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap N phu huynh");
      Console.WriteLine("2. Nhap M sinh vien");
      Console.WriteLine("3. Tra cuu phu huynh theo sinh sinh");
      Console.WriteLine("4. Tra cuu sinh vien theo phu huynh");
      Console.WriteLine("5. Delegate & Event");
      Console.WriteLine("6. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Parent.cs


using System;
namespace BT1523
{
  public class Parent
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string ParentNo { get; set; }

    public Parent()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT: ");
      Phone = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh: ");
      ParentNo = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, dia chi: {1}, sdt: {2}, ma phu huynh: {3}",
        Fullname, Address, Phone, ParentNo);
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
namespace BT1523
{
  public class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string ParentNo { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap SDT: ");
      Phone = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap msv: ");
      RollNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap email: ");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh: ");
      ParentNo = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, dia chi: {1}, sdt: {2}, ma phu huynh: {3}, email: {4}, msv: {5}, tuoi: {6}",
        Fullname, Address, Phone, ParentNo, Email, RollNo, Age);
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!