IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
× 1) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu vòng lặp Loop - For - While - Do While - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 2) [Share Code] Hướng dẫn giải - In dãy số nguyên tố nhỏ hơn N - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 3) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu Array trong C#. C Sharp, Lập Trình C#, Lập Trình C Sharp 4) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu OOP căn bản trong C#, Lập Trình C#, Lập Trình C Sharp - Phần 1 5) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu lập trình OOP trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 6) [Share Code] Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 7) [Share Code] Hướng dẫn interface trong C# - Lập trình C# - Lập trình C Sharp 8) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu delegate + event trong C# - Lập Trình C3 - Lập Trình C Sharp 9) [Share Code] Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 10) [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình C# 11) [Share Code] Hướng dẫn lập trình OOP - Phần 1 - Lập trình C#, Lập Trình C Sharp 12) Tìm hiểu lập trình OOP + Abstract class + Interface trong C# - Lập trình C# - Lập trình C Sharp 13) [Share Code] Tìm hiểu về NameSpace + Exception trong C#, Lập trình C#, Lập Trình C Sharp 14) Tìm hiểu Event + Delegate trong C#, Lập trình C#, Lập trình C Sharp 15. [Share Code] Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Share Code] Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:07 13/07/2020 1,170 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp#Parent.cs


using System;
namespace Lession8
{
  public class Parent
  {
    public string MaPH { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }

    public Parent()
    {
    }

    public void Input() {
      Console.WriteLine("Nhap Ma PH: ");
      MaPH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
    }

    public void Show() {
      Console.WriteLine("Ma PH: {0}, Ten: {1}", MaPH, Fullname);
    }
  }
}


#Parent.css


body {
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lession8
{
  public delegate void OnAddressPrint(List<Student> students);
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint;

    static void Main(string[] args)
    {
      List<Parent> parents = new List<Parent>();
      List<Student> students = new List<Student>();
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so phu huynh can them: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              Parent parent = new Parent();
              parent.Input();

              parents.Add(parent);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhap so sinh vien can them: ");
            int m = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < m; i++)
            {
              Student std = new Student();
              std.Input(parents);

              students.Add(std);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap Ma PH: ");
            string maPH = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Danh sach sinh vien duoc tham chieu boi phu huynh: ");
            foreach(Student std in students) {
              if(std.MaPH.Equals(maPH)) {
                std.Show();
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap Ma SV: ");
            string rollno = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Danh sach sinh vien duoc tham chieu boi phu huynh: ");
            foreach (Student std in students)
            {
              if (std.RollNo.Equals(rollno))
              {
                foreach(Parent p in parents) {
                  if(p.MaPH.Equals(std.MaPH)) {
                    p.Show();
                    break;
                  }
                }

                break;
              }
            }
            break;
          case 5:
            EventAddressPrint = new OnAddressPrint(ShowStudentByAddress);

            EventAddressPrint(students);
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Exit!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 6);
      
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }

    static void ShowStudentByAddress(List<Student> students) {
      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Thong tin sinh vien tim kiem theo dia chi: ");
      foreach(Student std in students) {
        if(std.Address.Contains(address)) {
          std.Show();
        }
      }
    }

    static void ShowMenu() {
      Console.WriteLine("1. Nhap N Phu Huynh");
      Console.WriteLine("2. Nhap N Sinh Vien");
      Console.WriteLine("3. Tim Kiem SV Theo PH");
      Console.WriteLine("4. Tim Kiem Thong Tin PH theo SV");
      Console.WriteLine("5. Event & Delegate");
      Console.WriteLine("6. THoat");
      Console.WriteLine("Choose: ");
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lession8
{
  public class Student
  {
    public string RollNo { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public void Input(List<Parent> parents) {
      Console.WriteLine("Nhap Ma SV: ");
      RollNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Dia Chi: ");
      Address = Console.ReadLine();

      foreach(Parent parent in parents) {
        parent.Show();
      }
      Console.WriteLine("Nhap Ma PH: ");
      for (; ;) {
        MaPH = Console.ReadLine();
        bool isFind = false;
        foreach(Parent p in parents) {
          if(p.MaPH.Equals(MaPH)) {
            isFind = true;
            break;
          }
        }

        if(isFind) {
          break;
        }
        Console.WriteLine("Nhap Lai: ");
      }
    }

    public void Show() {
      Console.WriteLine("MaSV: {0}, Ten: {1}, MaPH: {2}", RollNo, Fullname, MaPH);
    }
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!