IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Share Code] Viết chương trình quản lý xe car bằng C # - C Sharp | Khoá học lập trình C# - AAHN C2009G2

[Share Code] Viết chương trình quản lý xe car bằng C # - C Sharp | Khoá học lập trình C# - AAHN C2009G2

by GokiSoft.com - 14:46 16/10/2021 1,175 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý xe car bằng C # - C Sharp | Khoá học lập trình C#


#Program.cs


using System;

namespace BT2490
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      LuxuryCar myLuxuryCar = new LuxuryCar();
      myLuxuryCar.Input();

      myLuxuryCar.CalculatePrice(20000);

      myLuxuryCar.GetInfo();
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace BT2490
{
  public class Utility
  {
    public static float ReadFloat()
    {
      float value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = float.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int value;
      while (true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
  }
}


#ICar.cs


using System;
namespace BT2490
{
  public interface ICar
  {
    float CalculateTax();
    float CalculatePrice();
    void GetInfo();
  }
}


#Car.cs


using System;
namespace BT2490
{
  public class Car : ICar
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int Year { get; set; }
    public int Seat { get; set; }
    public float RootPrice { get; set; }
    public float TotalPrice { get; set; }

    public Car()
    {
    }

    public Car(string name, string producer, int year, int seat, float rootPrice)
    {
      Name = name;
      Producer = producer;
      Year = year;
      Seat = seat;
      RootPrice = rootPrice;
    }

    public virtual float CalculatePrice()
    {
      TotalPrice = RootPrice + CalculateTax();
      return TotalPrice;
    }

    public float CalculateTax()
    {
      if(Seat < 7)
      {
        return RootPrice * 0.6F;
      }
      return RootPrice * 0.7F;
    }

    public void GetInfo()
    {
      Console.WriteLine("{0} car produced by {1} in {2} has {3} seats with the total price is {4}$", Name, Producer, Year, Seat, TotalPrice);
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha sx: ");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam: ");
      Year = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap cho ngoi: ");
      Seat = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap gia goc: ");
      RootPrice = Utility.ReadFloat();
    }
  }
}


#LuxuryCar.cs


using System;
namespace BT2490
{
  public class LuxuryCar : Car
  {
    public float SpecialRate { get; set; }

    public LuxuryCar()
    {
    }

    public LuxuryCar(float specialRate, string name,
      string producer, int year,
      int seat, float rootPrice):base(name, producer, year, seat, rootPrice)
    {
      SpecialRate = specialRate;
    }

    public override float CalculatePrice()
    {
      TotalPrice = RootPrice + CalculateTax() + RootPrice * SpecialRate;
      return TotalPrice;
    }

    public float CalculatePrice(float transportCost)
    {
      TotalPrice = CalculatePrice() + transportCost;
      return TotalPrice;
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();

      Console.WriteLine("Nhap gia dac biet: ");
      SpecialRate = Utility.ReadFloat();
    }
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!