IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC Hướng dẫn tìm hiểu Spring MVC
Trang Chủ Spring MVC [Souce Code] Phát triển dự án bằng Spring MVC - Rest API - Server Side

[Souce Code] Phát triển dự án bằng Spring MVC - Rest API - Server Side

by GokiSoft.com - 11:53 15/08/2022 1,114 Lượt Xem


#persistence.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
 <persistence-unit name="APISpringMVCPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <class>com.gokisoft.entities.News</class>
  <class>com.gokisoft.entities.Category</class>
  <class>com.gokisoft.entities.Tours</class>
  <class>com.gokisoft.entities.Users</class>
  <class>com.gokisoft.entities.UserTokens</class>
  <exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/c2010g"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value=""/>
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>


#TestController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.controller;

import com.gokisoft.model.Student;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@RestController
@RequestMapping(value = "/api/test")
public class TestController {
  @RequestMapping(value = "/text", method = RequestMethod.GET)
  public String text() {
    return "Sinh vien Aptech 54 Le Thanh Nghi";
  }
  
  @RequestMapping(value = "/students", method = RequestMethod.GET, produces = "application/json")
  public String getStudentList() {
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    studentList.add(new Student("A", "a@gmail.com"));
    studentList.add(new Student("B", "b@gmail.com"));
    studentList.add(new Student("C", "c@gmail.com"));
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<List<Student>> type = new TypeToken<List<Student>>() {};
    String content = gson.toJson(studentList, type.getType());
    
    return content;
  }
  
//  @RequestMapping(value = "/students2", method = RequestMethod.GET, produces = "application/json")
//  public ResponseEntity<List<Student>> getStudentList2() {
//    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
//    studentList.add(new Student("A", "a@gmail.com"));
//    studentList.add(new Student("B", "b@gmail.com"));
//    studentList.add(new Student("C", "c@gmail.com"));
//    
//    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
//    headers.add("Content-Type", "application/json");
//    
//    ResponseEntity<List<Student>> res = new ResponseEntity<>(studentList, headers, HttpStatus.OK);
//    return res;
//  }
}


#TourController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.controller;

import com.gokisoft.entities.Tours;
import com.gokisoft.model.Message;
import com.gokisoft.model.Student;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.persistence.Query;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@RestController
@RequestMapping(value = "/api/tour")
public class TourController {
  EntityManagerFactory factory;
  EntityManager manager;
  
  public TourController() {
    factory = Persistence.createEntityManagerFactory("APISpringMVCPU");
    manager = factory.createEntityManager();
  }
  
  @RequestMapping(value = "/list", method = RequestMethod.GET, produces = "application/json")
  public String list() {
    Query query = manager.createNamedQuery("Tours.findAll", Tours.class);
    List<Tours> tourList = query.getResultList();
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<List<Tours>> type = new TypeToken<List<Tours>>() {};
    String content = gson.toJson(tourList, type.getType());
    
    return content;
  }
  
  @RequestMapping(value = "/find", method = RequestMethod.GET, produces = "application/json")
  public String find(@RequestParam HashMap<String, String> formData) {
    int id = Integer.parseInt(formData.get("id"));
    Tours t = manager.find(Tours.class, id);
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<Tours> type = new TypeToken<Tours>() {};
    String content = gson.toJson(t, type.getType());
    
    return content;
  }
  
  @RequestMapping(value = "/add", method = RequestMethod.POST, produces = "application/json")
  public String add(@RequestParam HashMap<String, String> formData) {
    String title = formData.get("title");
    String thumbnail = formData.get("thumbnail");
    String address = formData.get("address");
    String tourDate = formData.get("tourDate");
    tourDate = tourDate.replace("T", " ");
    float price = Float.parseFloat(formData.get("price"));
    String content = formData.get("content");
    
    Tours tour = new Tours();
    tour.setTitle(title);
    tour.setThumbnail(thumbnail);
    tour.setAddress(address);
    
    Date mydate; 
    try {
      mydate = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm").parse(tourDate);
      tour.setTourDate(mydate);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(TourController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    tour.setPrice(price);
    tour.setContent(content);
    
    manager.getTransaction().begin();
    manager.persist(tour);
    manager.getTransaction().commit();
    
    Message msg = new Message(1, "Thanh cong");
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<Message> type = new TypeToken<Message>() {};
    String context = gson.toJson(msg, type.getType());
    
    return context;
  }
  
  @RequestMapping(value = "/edit", method = RequestMethod.POST, produces = "application/json")
  public String edit(@RequestParam HashMap<String, String> formData) {
    int id = Integer.parseInt(formData.get("id"));
    String title = formData.get("title");
    String thumbnail = formData.get("thumbnail");
    String address = formData.get("address");
    String tourDate = formData.get("tourDate");
    tourDate = tourDate.replace("T", " ");
    float price = Float.parseFloat(formData.get("price"));
    String content = formData.get("content");
    
    Tours tour = manager.find(Tours.class, id);
    
    tour.setTitle(title);
    tour.setThumbnail(thumbnail);
    tour.setAddress(address);
    
    Date mydate; 
    try {
      mydate = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm").parse(tourDate);
      tour.setTourDate(mydate);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(TourController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    tour.setPrice(price);
    tour.setContent(content);
    
    manager.getTransaction().begin();
    manager.persist(tour);
    manager.getTransaction().commit();
    
    Message msg = new Message(1, "Thanh cong");
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<Message> type = new TypeToken<Message>() {};
    content = gson.toJson(msg, type.getType());
    
    return content;
  }
  
  @RequestMapping(value = "/delete", method = RequestMethod.POST, produces = "application/json")
  public String delete(@RequestParam HashMap<String, String> formData) {
    int id = Integer.parseInt(formData.get("id"));
    
    Tours tour = manager.find(Tours.class, id);
    
    manager.getTransaction().begin();
    manager.remove(tour);
    manager.getTransaction().commit();
    
    Message msg = new Message(1, "Thanh cong");
    
    Gson gson = new Gson();
    TypeToken<Message> type = new TypeToken<Message>() {};
    String content = gson.toJson(msg, type.getType());
    
    return content;
  }
}


#Category.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import java.util.Collection;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Entity
@Table(name = "category")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Category.findAll", query = "SELECT c FROM Category c")
  , @NamedQuery(name = "Category.findById", query = "SELECT c FROM Category c WHERE c.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "Category.findByName", query = "SELECT c FROM Category c WHERE c.name = :name")})
public class Category implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "name")
  private String name;
  @OneToMany(mappedBy = "idCategory")
  private Collection<News> newsCollection;

  public Category() {
  }

  public Category(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @XmlTransient
  public Collection<News> getNewsCollection() {
    return newsCollection;
  }

  public void setNewsCollection(Collection<News> newsCollection) {
    this.newsCollection = newsCollection;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Category)) {
      return false;
    }
    Category other = (Category) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.Category[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


#News.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.Lob;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Entity
@Table(name = "news")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "News.findAll", query = "SELECT n FROM News n")
  , @NamedQuery(name = "News.findById", query = "SELECT n FROM News n WHERE n.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "News.findByTitle", query = "SELECT n FROM News n WHERE n.title = :title")
  , @NamedQuery(name = "News.findByThumbnail", query = "SELECT n FROM News n WHERE n.thumbnail = :thumbnail")
  , @NamedQuery(name = "News.findByCreatedAt", query = "SELECT n FROM News n WHERE n.createdAt = :createdAt")
  , @NamedQuery(name = "News.findByUpdatedAt", query = "SELECT n FROM News n WHERE n.updatedAt = :updatedAt")})
public class News implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "title")
  private String title;
  @Lob
  @Column(name = "content")
  private String content;
  @Column(name = "thumbnail")
  private String thumbnail;
  @Column(name = "created_at")
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date createdAt;
  @Column(name = "updated_at")
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date updatedAt;
  @JoinColumn(name = "id_category", referencedColumnName = "id")
  @ManyToOne
  private Category idCategory;

  public News() {
  }

  public News(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getContent() {
    return content;
  }

  public void setContent(String content) {
    this.content = content;
  }

  public String getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }

  public void setThumbnail(String thumbnail) {
    this.thumbnail = thumbnail;
  }

  public Date getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public void setCreatedAt(Date createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public Date getUpdatedAt() {
    return updatedAt;
  }

  public void setUpdatedAt(Date updatedAt) {
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  public Category getIdCategory() {
    return idCategory;
  }

  public void setIdCategory(Category idCategory) {
    this.idCategory = idCategory;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof News)) {
      return false;
    }
    News other = (News) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.News[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


#Tours.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Lob;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Entity
@Table(name = "tours")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Tours.findAll", query = "SELECT t FROM Tours t")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findById", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findByTitle", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.title = :title")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findByThumbnail", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.thumbnail = :thumbnail")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findByAddress", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.address = :address")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findByTourDate", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.tourDate = :tourDate")
  , @NamedQuery(name = "Tours.findByPrice", query = "SELECT t FROM Tours t WHERE t.price = :price")})
public class Tours implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "title")
  private String title;
  @Column(name = "thumbnail")
  private String thumbnail;
  @Column(name = "address")
  private String address;
  @Column(name = "tour_date")
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date tourDate;
  // @Max(value=?) @Min(value=?)//if you know range of your decimal fields consider using these annotations to enforce field validation
  @Column(name = "price")
  private Float price;
  @Lob
  @Column(name = "content")
  private String content;

  public Tours() {
  }

  public Tours(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }

  public void setThumbnail(String thumbnail) {
    this.thumbnail = thumbnail;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public Date getTourDate() {
    return tourDate;
  }

  public void setTourDate(Date tourDate) {
    this.tourDate = tourDate;
  }

  public Float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(Float price) {
    this.price = price;
  }

  public String getContent() {
    return content;
  }

  public void setContent(String content) {
    this.content = content;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Tours)) {
      return false;
    }
    Tours other = (Tours) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.Tours[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


#Users.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Entity
@Table(name = "users")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Users.findAll", query = "SELECT u FROM Users u")
  , @NamedQuery(name = "Users.findById", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByFullname", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.fullname = :fullname")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByEmail", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.email = :email")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByPassword", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.password = :password")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByCreatedAt", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.createdAt = :createdAt")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByUpdatedAt", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.updatedAt = :updatedAt")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByDeleted", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.deleted = :deleted")
  , @NamedQuery(name = "Users.findByActive", query = "SELECT u FROM Users u WHERE u.active = :active")})
public class Users implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "fullname")
  private String fullname;
  @Column(name = "email")
  private String email;
  @Column(name = "password")
  private String password;
  @Column(name = "created_at")
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date createdAt;
  @Column(name = "updated_at")
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date updatedAt;
  @Column(name = "deleted")
  private Boolean deleted;
  @Column(name = "active")
  private Boolean active;

  public Users() {
  }

  public Users(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  public Date getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public void setCreatedAt(Date createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public Date getUpdatedAt() {
    return updatedAt;
  }

  public void setUpdatedAt(Date updatedAt) {
    this.updatedAt = updatedAt;
  }

  public Boolean getDeleted() {
    return deleted;
  }

  public void setDeleted(Boolean deleted) {
    this.deleted = deleted;
  }

  public Boolean getActive() {
    return active;
  }

  public void setActive(Boolean active) {
    this.active = active;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Users)) {
      return false;
    }
    Users other = (Users) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.Users[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


#UserTokens.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.EmbeddedId;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Entity
@Table(name = "user_tokens")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "UserTokens.findAll", query = "SELECT u FROM UserTokens u")
  , @NamedQuery(name = "UserTokens.findByIdUser", query = "SELECT u FROM UserTokens u WHERE u.userTokensPK.idUser = :idUser")
  , @NamedQuery(name = "UserTokens.findByToken", query = "SELECT u FROM UserTokens u WHERE u.userTokensPK.token = :token")})
public class UserTokens implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @EmbeddedId
  protected UserTokensPK userTokensPK;

  public UserTokens() {
  }

  public UserTokens(UserTokensPK userTokensPK) {
    this.userTokensPK = userTokensPK;
  }

  public UserTokens(int idUser, String token) {
    this.userTokensPK = new UserTokensPK(idUser, token);
  }

  public UserTokensPK getUserTokensPK() {
    return userTokensPK;
  }

  public void setUserTokensPK(UserTokensPK userTokensPK) {
    this.userTokensPK = userTokensPK;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (userTokensPK != null ? userTokensPK.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof UserTokens)) {
      return false;
    }
    UserTokens other = (UserTokens) object;
    if ((this.userTokensPK == null && other.userTokensPK != null) || (this.userTokensPK != null && !this.userTokensPK.equals(other.userTokensPK))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.UserTokens[ userTokensPK=" + userTokensPK + " ]";
  }
  
}


#UserTokensPK.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.entities;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Embeddable;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
@Embeddable
public class UserTokensPK implements Serializable {

  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id_user")
  private int idUser;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "token")
  private String token;

  public UserTokensPK() {
  }

  public UserTokensPK(int idUser, String token) {
    this.idUser = idUser;
    this.token = token;
  }

  public int getIdUser() {
    return idUser;
  }

  public void setIdUser(int idUser) {
    this.idUser = idUser;
  }

  public String getToken() {
    return token;
  }

  public void setToken(String token) {
    this.token = token;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (int) idUser;
    hash += (token != null ? token.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof UserTokensPK)) {
      return false;
    }
    UserTokensPK other = (UserTokensPK) object;
    if (this.idUser != other.idUser) {
      return false;
    }
    if ((this.token == null && other.token != null) || (this.token != null && !this.token.equals(other.token))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "com.gokisoft.entities.UserTokensPK[ idUser=" + idUser + ", token=" + token + " ]";
  }
  
}


#Message.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.model;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Message {
  int status;
  String message;

  public Message() {
  }

  public Message(int status, String message) {
    this.status = status;
    this.message = message;
  }

  public int getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(int status) {
    this.status = status;
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Message{" + "status=" + status + ", message=" + message + '}';
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.model;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Student implements Serializable{
  String fullname;
  String email;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String email) {
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", email=" + email + '}';
  }
}


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.utils;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Utility {
}


#applicationContext.xml


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!-- was: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -->
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.0.xsd" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context">
  
  <context:component-scan base-package="com.gokisoft.controller"></context:component-scan>
  <mvc:annotation-driven/>
  <!--bean id="propertyConfigurer"
     class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer"
     p:location="/WEB-INF/jdbc.properties" />

<bean id="dataSource"
  class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"
  p:driverClassName="${jdbc.driverClassName}"
  p:url="${jdbc.url}"
  p:username="${jdbc.username}"
  p:password="${jdbc.password}" /-->

  <!-- ADD PERSISTENCE SUPPORT HERE (jpa, hibernate, etc) -->

</beans>


#dispatcher-servlet.xml


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!-- was: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -->
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.0.xsd">

  <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.support.ControllerClassNameHandlerMapping"/>

  <!--
  Most controllers will use the ControllerClassNameHandlerMapping above, but
  for the index controller we are using ParameterizableViewController, so we must
  define an explicit mapping for it.
  -->
  <bean id="urlMapping" class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
    <property name="mappings">
      <props>
        <prop key="index.html">indexController</prop>
      </props>
    </property>
  </bean>

  <bean id="viewResolver"
     class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"
     p:prefix="/WEB-INF/views/"
     p:suffix=".jsp" />

  <!--
  The index controller.
  -->
  <bean name="indexController"
     class="org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController"
     p:viewName="index" />

</beans>


#web.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd">
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
  </context-param>
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
  <servlet>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>2</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
  </session-config>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>redirect.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>


Bình luậnĐã sao chép!!!