IMG-LOGO
Trang Chủ Học PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP
×

Gợi Ý & Mục Lục

PHP - Lộ trình học PHP & MySQl - Lập Trình PHP

Lý Thuyết

BTTIP02. Hướng dẫn tạo lớp dùng chung CSDL SQL BTTIP01.Hướng dẫn tạo dự án quản lý thông tin sinh viên PHP & MySQL TIP02. Hướng dẫn lấy địa chỉ IP của client bằng PHP TIP01.Hướng dẫn cách chuyển ký tự tiếng việt sang tiếng việt không dấu bằng PHP 01. Hướng dẫn học lập PHP căn bản - 01 - lập trình PHP 02. Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP 03. Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP 04. Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP 05.Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP 06. Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP 07. Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP 08. Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản BT01. Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản BT02.. Tối ưu hoá code ysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản BT03. Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản 09. OOP - Lập trình php 10. Kế thừa OOP - Lập trình php BT04. huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP BT05. Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP BT06. Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP BT07. Hướng dẫn chữa bài tập thêm sửa xoá thông tin sinh viên + tạo database và table từ code - Lập trình PHP

Bài Tập

Echo trong PHP - Hiển thị bảng thông tin sinh viên bằng PHP Tính tổng các số nguyên từ 0 tới N bằng PHP In tam giác * bằng PHP, in tam giác sao bằng PHP, in hình tam giác * băng PHP Form đăng ký tài khoản bằng PHP - Form PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL Chương trình quản lý sinh viên PHP - Yêu cầu sử dụng GET/POST trong PHP - Lập trình PHP Hiển thị ngẫu nhiên N quyển sách bằng PHP - Quản lý sách bằng PHP Sinh ngẫu nhiên mảng gồm N số nguyên trong PHP - Sắp xếp mảng trong PHP Fibonacci trong PHP - Lập Trình PHP - Khoá học lập trình PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP Quản lý sách bằng PHP - trang quản trị sách bằng PHP - Lập trình PHP Thêm - sửa - xoá thông tin sinh viên - Lập trình PHP Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - Tạo trang login và register - kết nối CSDL trong PHP - Lập trình PHP/MySQL Xây dựng website bán điện thoại kết nối database (CSDL) - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - Thiết kế trang admin quản lý thư viện sử dụng bootstrap template - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - Tạo website bán hàng lư niệm - Login - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL Bài tập - ứng dụng quản lý ghi chú - Lập trình PHP/MySQL

Examination & Test

Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP

Tài Liệu Học

PHP Install - Hướng dẫn cài PHP & XAMPP PHP Syntax - Cú pháp trong PHP PHP Comments PHP Variables - Biến PHP Echo / Print PHP Data Types - Các kiểu dữ liệu PHP Strings PHP Numbers PHP Math PHP Constants - Hằng số PHP Operators - Toán tử PHP if...else...elseif PHP switch PHP Loops - Tổng quan về vòng lặp PHP while PHP do while PHP for PHP foreach PHP Functions - Hàm PHP Arrays - Tổng quan về mảng PHP Indexed Arrays (Mảng có chỉ mục index) PHP Associative Arrays (Mảng có cả key & value) PHP Multidimensional Arrays - Mảng đa chiều PHP Sorting Arrays - Sắp xếp các phần tử trong mảng PHP Global Variables - Superglobals - Tổng quan về biến toàn cục PHP Superglobal - $GLOBALS PHP Superglobal - $_SERVER PHP Superglobal - $_REQUEST PHP Superglobal - $_POST PHP Superglobal - $_GET PHP Regular Expressions - RegExp - Biểu thức chính quy PHP Form Handling - Xử lý biểu mẫu PHP Form Validation PHP Form Required PHP Form URL/E-mail PHP Form Complete PHP Date and Time PHP Include Files
Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:32 09/06/2021 6,168 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- Thiết kế trang đăng ký tài khoản gồm các trường : họ tên, email, password, địa chỉ

-> khi người dùng click đăng ký => thêm thông tin vừa đăng ký vào cookie

- Thiết kế trang đăng nhập => gồm 2 trương email và mật khẩu => khi người dùng vào thông tin đúng vs thông tin trang đăng ký => chuyển sang trang welcome

Login sai thì hiển thị thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:01 09/06/2021<?php 
if (!empty($_POST)) {
	$email = $_COOKIE['email'];
	$pass = $_COOKIE['pswd'];
	$p_email = $_POST['email'];
	$p_pass = $_POST['pswd'];
	if ($p_email == $email && $p_pass == $pass) {
		header('location:welcome.php');
		die();
	}elseif ($p_email != $email && $p_pass != $pass) {
		echo '<center><h2>Nhap lai</h2></center>';
	}
}<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>xin chao</title>
</head>
<body>

<center><h2>Xin chao</h2></center>
</body>
</html><?php 

	if (!empty($_POST)) {
		$name = $_POST['name'];
		$email = $_POST['email'];
		$pass = $_POST['pswd'];
		$address = $_POST['address'];
		setcookie("name",$name,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("email",$email,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("pswd",$pass,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("address",$address,time() + 24*60*60,"/");
		header('location:login.php');
		die();
}<?php 
require_once("log.php");
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Dang ky</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dang Nhap</h2>
 <form action="" method="POST">
  <div>
    <label for="email">Email:</label>
   <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Nhap email" name="email">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password:</label>
   <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Nhap password" name="pswd">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Dang nhap</button>
 </form>
</div>

</body>
</html><?php 
require_once("dktk.php");

 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Dang ky</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dang ki tai khoan</h2>
 <form action="" method="POST">
  <div class="form-group">
   <label for="name">Ho va ten:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Nhap ten" name="name">
  </div>
  <div>
    <label for="email">Email:</label>
   <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Nhap email" name="email">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password:</label>
   <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Nhap password" name="pswd">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="address">Address:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="address" placeholder="Enter address" name="address">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Dang ky</button>
  
 </form>
</div>

</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:39 09/06/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
CHUC MUNG DANG NHAP THANH CONG
</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:39 09/06/2021<?php
function fixSqlInjection($str) {
	// abc\okok -> abc\\okok
	//abc\okok (user) -> abc\okok (server) -> sql (abc\okok) -> xuat hien ky tu \ -> ky tu dac biet -> error query
	//abc\okok (user) -> abc\okok (server) -> convert -> abc\\okok -> sql (abc\\okok) -> chinh xac
	$str = str_replace('\\', '\\\\', $str);
	//abc'okok -> abc\'okok
	//abc'okok (user) -> abc'okok (server) -> sql (abc'okok) -> xuat hien ky tu \ -> ky tu dac biet -> error query
	//abc'okok (user) -> abc'okok (server) -> convert -> abc\'okok -> sql (abc\'okok) -> chinh xac
	$str = str_replace('\'', '\\\'', $str);

	return $str;
}

function getPOST($key) {
	$value = '';
	if (isset($_POST[$key])) {
		$value = $_POST[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function getCOOKIE($key) {
	$value = '';
	if (isset($_COOKIE[$key])) {
		$value = $_COOKIE[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function getGET($key) {
	$value = '';
	if (isset($_GET[$key])) {
		$value = $_GET[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function md5Security($pwd) {
	return md5(md5($pwd).MD5_PRIVATE_KEY);
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:39 09/06/2021<?php
require_once('utility.php');


if (!empty($_POST)) {
	$email = getPOST('email');
$password = md5Security(getPOST('password'));

$checkemail = getCOOKIE('email');
$checkpassword = getCOOKIE('password');

echo $email;
echo $password;
echo $checkemail;
echo $checkpassword;

if ($email == $checkemail && $checkpassword == $password) {
	header('Location: wellcome.php');
}else{
	echo "<h3>Sai thong tin tai khoan</h3>";
}
}Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:39 09/06/2021<?php
require_once('utility.php');$fullname = getPOST('fullname');
$email = getPOST('email');
$password = getPOST('password');
$password = md5Security($password);
$address = getPOST('address');


setcookie('fullname', $fullname, time()+60*24*30*360);
setcookie('email', $email, time()+60*24*30*360);
setcookie('password', $password, time()+60*24*30*360);
setcookie('address', $address, time()+60*24*30*360);Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!