IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:32 09/06/2021 9,681 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- Thiết kế trang đăng ký tài khoản gồm các trường : họ tên, email, password, địa chỉ

-> khi người dùng click đăng ký => thêm thông tin vừa đăng ký vào cookie

- Thiết kế trang đăng nhập => gồm 2 trương email và mật khẩu => khi người dùng vào thông tin đúng vs thông tin trang đăng ký => chuyển sang trang welcome

Login sai thì hiển thị thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 10:30 18/06/2020
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <form method="post" action="login.php">
      <div class="form-group">
        <label for="name">
          <h6>Full name: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Enter name" id="name">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="address">
          <h6>Address: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="address" class="form-control" placeholder="Enter address" id="address">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="user">
          <h6>Username: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="user" class="form-control" placeholder="Enter username" id="user">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pass">
          <h6>password: </h6>
        </label>
        <input type="password" name="pass" class="form-control" placeholder="Enter pass" id="pass">
      </div>
      
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
  </div>

</body>

</html><?php
if (isset($_COOKIE['style']) && $_COOKIE['style'] == 'success') {
  header('Location: welcome.php');
  die();
}

$check_user = $check_pass = $option_check = $option_pass = $option_user = '';
if (!empty($_POST)) {
  if (isset($_POST['name'])) {
    setcookie('fullname', $_POST['name'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['address'])) {
    setcookie('address', $_POST['address'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['user'])) {
    setcookie('user', $_POST['user'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['pass'])) {
    setcookie('pass', $_POST['pass'], time() + 180, '/');
  }
}
if (!empty($_GET)) {
  if (isset($_GET['check-user']) && isset($_GET['check-pass'])) {
    if (($_COOKIE['user'] == $_GET['check-user']) && ($_COOKIE['pass'] == $_GET['check-pass'])) {
      setcookie('style', 'success', time() + 180, '/');
      header('Location: welcome.php');
      die();
    } else {
      $option_check = '<p style="color:red;">User or password entered incorre</p>';
    }
  } else {
    if ($_GET['check-user'] == '') {
      $option_user = '<p style="color:red;">Enter user to login</p>';
    }
    if ($_GET['check-pass'] == '') {
      $option_pass = '<p style="color:red;">Enter pass to login</p>';
    }
  }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <?= $option_check ?>
  <div class="container">
    <form method="get">
      <div class="form-group">
        <label for="user">
          <h6>Username:</h6> <?= $option_user ?>
        </label>
        <input type="text" required="true" name="check-user" class="form-control" placeholder="Enter username" id="check-user">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pass">
          <h6>password: </h6><?= $option_pass ?>
        </label>
        <input type="password" required="true" name="check-pass" class="form-control" placeholder="Enter pass" id="check-pass">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
    </form>
  </div>

</body>

</html><?php
$name = '';
if (isset($_COOKIE['fullname'])) {
  $name = $_COOKIE['fullname'];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <h2>Welcome to <?= $name ?></h2>
  <a name="" id="" class="btn btn-primary" href="logout.php" role="button">Log out</a>
</body>

</html><?php
    setcookie('style', 'success', time() - 180, '/');

    header('Location: login.php');
    die();
    ?>


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 22:11 17/06/2020<?php
if (isset($_COOKIE['status']) && $_COOKIE['status'] == 'success'){
 header('Location: welcome.php');
 die();
}
$user = $pass = '';
$_name=$_password='abc';
if (!empty($_POST)) {
 // code...
 if (isset($_POST['name'])) {
  // code...
  setcookie('name',$_POST['name'],time()+160, '/');
 }
 if (isset($_POST['email'])) {
  // code...
  setcookie('email',$_POST['email'],time()+160, '/');
 }
 if (isset($_POST['password'])) {
  // code...
  setcookie('password',$_POST['password'],time()+160, '/');
 }
 if (isset($_POST['address'])) {
  // code...
  setcookie('address',$_POST['address'],time()+160, '/');
 }
 if (isset($_POST['user'])) {
  // code...
  $user = $_POST['user'];
 }
 if (isset($_POST['pass'])) {
  // code...
  $pass = $_POST['pass'];
}
if (isset($_COOKIE['name'])){
 $_name = $_COOKIE['name'];
}
if (isset($_COOKIE['password'])){
 $_password = $_COOKIE['password'];
}
if ($user == $_name && $pass == $_password ){
 // code...
   setcookie('status','success',time()+60, '/');
   header('Location: welcome.php');
   die();
}
 }


 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
     <div class="form-group">
 				 <label for="usr">Username :</label>
 				 <input required="true" type="text" name="user" class="form-control" id="usr">
 				</div>
 				<div class="form-group">
 				 <label for="pwr">password:</label>
 				 <input required="true" type="password" name="pass" class="form-control" id="pwr">
 				</div>


 				<button class="btn btn-success" type="submit">Login</button>
 			</div>
    </form>
		</div>
	</div>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form class="" action="input.php" method="post">
     <div class="form-group">
 				 <label for="usr">Username:</label>
 				 <input required="true" type="text" name="name" class="form-control" id="usr">
 				</div>
     <div class="form-group">
 				 <label for="email">Email:</label>
 				 <input required="true" type="email" name="email" class="form-control" id="email">
 				</div>
 				<div class="form-group">
 				 <label for="pwr">password:</label>
 				 <input required="true" type="password" name="password" class="form-control" id="pwr">
 				</div>

 				<div class="form-group">
 				 <label for="address">Address:</label>
 				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="address">
 				</div>


 				<button class="btn btn-success" type="submit">Register</button>
 			</div>
    </form>
		</div>
	</div>
</body>
</html>
<?php
if (isset($_COOKIE['status'])) {
 // code...
 setcookie('status','success',time()-60, '/');
 
}
header('Location : input.php');
die();
 ?><!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
 </head>
 <body>
  Login success
  <a href="logOut.php">logOut</a>
 </body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!