IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

by GokiSoft.com - 15:15 05/05/2021 10,572 Lượt Xem

Tạo một giao diện máy tính như hình sau

Thực hiện các phép tình +,-,*,/,% từ PHP

Gợi ý:

- Khi người dùng nhập giá trị đầu tiên => Lưu vào input với name = 'a'

- Khi người dùng nhập phép tính +,-,*,/,% => lưu vào input với name = 'cal'

- Khi người dùng nhập giá trị thứ 2 => Lưu vào input với name = 'b'

Khi người dùng click vào dấu '=' thực hiện submit form lên server. theo GET/POST

thực hiện tính và trả về kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 09:38 13/06/2020


#Caculator.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CACULATOR</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1>CACULATOR</h1>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="text-center">
      <form action="caculation.php" method="GET">
        <input type="number" name="numberOne" size="15" placeholder="Number One">
        <input type="text" name="caculation" size="10" placeholder="Caculation">
        <input type="number" name="numberTwo" size="15" placeholder="Number Two">
        <br><br>
        <input type="submit" class="btn btn-dark" value="Result">
      </form>

    </div>
  </div>

</body>

</html>


#caculation.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CACULATION</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <?php
  $numberOne = $_GET["numberOne"];
  $numberTwo = $_GET["numberTwo"];
  $caculation = $_GET["caculation"];
  
  // if(empty($numberOne)){
  //   print "Error you did not enter numberOne";
  //   exit();
  // }else if(empty($numberTwo)){
  //   print "Error you did not enter numberTwo";
  //   exit();
  // }
  // else(empty($caculation)){
  //   print "Error you did not enter caculation";
  //   exit();
  // }


  if($caculation == "+"){
    $result = $numberOne+ $numberTwo;
  }else if($caculation == "-"){
    $result = $numberOne - $numberTwo;
  }else if($caculation == "*"){
    $result = $numberOne * $numberTwo;
  }else if($caculation == "/"){
    $result = $numberOne / $numberTwo;
  }else{
    print"ERROR: You did not enter caculation.";
    exit();
  }
  ?>
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1>CACULATION</h1>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="text-center">
      <form action="" method="get">
        <input type=" text" value="<?=$numberOne?>" name=" numberOne" size="15">
        <input type=" text" value="<?=$caculation?>" name="caculation" size="10">
        <input type="text" value="<?=$numberTwo?>" name="numberTwo" size="15">
        =
        <input type="text" value="<?=$result?>" name="result" size="10">
        <br><br>
        <div class="text-center">
          <a href="caculator.php" class="btn btn-dark" role="button">Caculator Again</a>
        </div>
    </div>
    </form>
  </div>
</body>

</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!