IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,670 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:09 15/05/2021namespace LearnCsharpvip2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap n =");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (n >= 0) {
        long f0 = 0, f1 = 1, fn = 0;
        if(n < 2)
        {
          fn = n;
        }
        for(int i = 2; i <= n; i++)
        {
          fn = f0 + f1;
          f0 = f1;
          f1 = fn;
        }
        Console.WriteLine($"F{n} = {fn}");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hay nhap N");
      }
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:42 14/05/2021using System;

namespace ptb1
{
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int a = 1, b = 1, sum=a+b;
      if (n == 2) Console.Write("1 1");
      else
      {
        Console.Write("1 1 ");
        while(sum < n)
        {
          Console.Write("{0} ", sum);
          a = b;
          b = sum;
          sum = a + b;
        }
      }
      
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 0, f2 = 1;
      int f = 1, max;

      Console.WriteLine("Nhap max: ");
      max = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("day fibonacci: {0}", max);
      for (int i = 0; f < max - f/2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.WriteLine(", {0}", f);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:59 14/05/2021using System;

namespace Lession3
{
  class DisplayFibonacci
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.Write("Nhap so max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so fibonacci tu -> {0} : 0 , 1 , 1 ", max);
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ", f);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:57 14/05/2021using System;

namespace baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int max;
      Console.WriteLine("Nhap so max");
      max = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (max < 0)
      {
        Console.WriteLine("Nhap lai !");
      }
      else { 
      int f0 = 0;
      int f1 = 1;
      int fn ;
      int i;
        Console.WriteLine("Day Fibonacci :");
        Console.WriteLine(f0);
        Console.WriteLine(f1);
        for (i = 2; i < max; i++) {
          fn = f1 + f0;
          Console.WriteLine(fn);
          f0 = f1;
          f1 = fn;
      }

      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!