IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,565 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 09:25 29/05/2020using System;

namespace Lession3
{
  class DisplayFibonacci
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.Write("Nhap so max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so fibonacci tu -> {0} : 0 , 1 , 1 ", max);
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ", f);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 12:24 20/05/2020using System;

namespace Fibonacci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      int f1 = 1, f2 = 1;

      int max, f = 1;
      Console.WriteLine("nhap so max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so fibonacci co gia tri < max : \n  0 , 1 , 1 , ");
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(" {0} , ", f);
      }
    }
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 09:18 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Fibonacci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.Write("Nhập số max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Dãy số fibonaci từ -> {0} : 0 , 1 , 1 ", max);
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ", f);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 23:55 19/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Fibonaci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int f1 = 1, f2 = 1;

      int max, f = 1;
      Console.WriteLine("Nhap Max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day Fibonaci có giá trị < max : \n  0 , 1 , 1 , ");
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(" {0} , ", f);
      }
    }
  }
}


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 22:28 19/05/2020using System;

namespace fibonanci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 1, f2 = 2;
      int max, f = 1;
      Console.WriteLine("Nhap max:");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so F tu -> {0} : 0 , 1 , 1 ", max);
      for(int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.WriteLine("{0},", f);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!