IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,034 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 15:33 02/10/2021using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n,kt,j;
      int i = 2;
      Console.WriteLine("Nhap vao N");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      while (n>=i)
      {
         kt = 1;
         j = 2;
         while(j<=i/2){
           if(i%j==0){
             kt = 0;
             break;
           }
           j++;
         }
         if(kt == 1){
           Console.Write(i + " ");
         }
         i++;

      }
      
    }
  }
}


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 19:19 01/10/2021

#Ex1396


/* 
Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N
*/

using System;

using System;

namespace Ex1396
{
  internal class Program
  {
    private static bool checkPrime(int a)
    {
      if (a == 2) 
      return true;

      for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(a); i++)
      {
        if (a % i == 0) return false;
      }
      return true;
    }

    private static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 2; i <= n; i++)
      {
        if (checkPrime(i)) 
        Console.Write("{0} ", i);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:18 30/09/2021

using System;

class NumEle

{

    public static void Main()

    {

        Console.Write("nhap n :");

        int n = int.Parse(Console.ReadLine());


        for (int i=1;i<=n;i++)

        {

            if (isNumEle(i))

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

        }


    }

    public static bool isNumEle(int num)

    {

        int number;

        int bien_dem = 0;


        number = num;


        for (int i = 1; i <= number; i++)


            if (number % i == 0)

                bien_dem++;


        if (bien_dem == 2)

            return true;

        else

            return false;    }


}

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:23 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, n;
      Console.WriteLine("Nhap vao n:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(i = 0; i<=n; i++)
      {
        Console.WriteLine("i={0}", i);
      }
    }
  }
}


Do Xuan Dien [community,C2010G]

Ngày viết: 17:55 27/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Prime
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap vao so N= ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= N; i++)
      {
        if (checkPrime(i))
        {
          Console.Write("{0} , ", i);
        }

      }
    }

    static bool checkPrime(int num)
    {
      int max = num / 2;
      for (int i = 2; i <= max; i++)
      {
        if (num % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      return true;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!