IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,983 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:45 18/05/2021using System;

namespace Timsonguyento
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so tu nhien N");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());
     
      for (int i = 1; i < N; i++)
      {
        int count = 0;
        for(int j = 2; j < i; j++)
        {
          if(i % j == 0)
          {
            count++;
          }
        }
        if (count == 0)
        {
          Console.WriteLine(i);
          Console.WriteLine("");
        }

      }

    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:20 17/05/2021using System;

namespace bai1396
{
  class DaySoNT
  {     
    static void Main(string[] args) 
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Nhap so n = ");
      int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (n < 2)
      {
        Console.WriteLine("So nguyen to phai lon hon 1");
      } else
      {
        Console.WriteLine("So vua nhap la " + n);
        Console.WriteLine("Day so nguyen to nho hon " + n + " la: ");
        for(int i = 2; i<=n; i++)
        {
          if(i%2 != 0)
          {
            Console.WriteLine(i);
          }
        }
      }

      
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:35 14/05/2021using System;

namespace ptb1
{
  internal class Program
  {
    private static bool checkPrime(int a)
    {
      if (a == 2) return true;
      for(int i = 2; i <= Math.Sqrt(a); i++)
      {
        if (a % i == 0) return false;
      }
      return true;
    }
    private static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 2; i <= n; i++)
      {
        if (checkPrime(i)) Console.Write("{0} ", i);
      }
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:12 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap n: ");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
          Console.WriteLine(i);
      }
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:08 14/05/2021using System;

namespace bai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so n");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (n < 2)
      {
        Console.WriteLine("Nhap lai");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("So ngyen to la : " );
        int i;
        for (i = 2; i < n; i++)
        {
          if (i % 2 != 0)
          {
            Console.WriteLine(i);
          }
        }
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!