IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 12,692 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 15:33 02/10/2021using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n,kt,j;
      int i = 2;
      Console.WriteLine("Nhap vao N");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      while (n>=i)
      {
         kt = 1;
         j = 2;
         while(j<=i/2){
           if(i%j==0){
             kt = 0;
             break;
           }
           j++;
         }
         if(kt == 1){
           Console.Write(i + " ");
         }
         i++;

      }
      
    }
  }
}


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 19:19 01/10/2021

#Ex1396


/* 
Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N
*/

using System;

using System;

namespace Ex1396
{
  internal class Program
  {
    private static bool checkPrime(int a)
    {
      if (a == 2) 
      return true;

      for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(a); i++)
      {
        if (a % i == 0) return false;
      }
      return true;
    }

    private static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 2; i <= n; i++)
      {
        if (checkPrime(i)) 
        Console.Write("{0} ", i);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:18 30/09/2021

using System;

class NumEle

{

    public static void Main()

    {

        Console.Write("nhap n :");

        int n = int.Parse(Console.ReadLine());


        for (int i=1;i<=n;i++)

        {

            if (isNumEle(i))

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

        }


    }

    public static bool isNumEle(int num)

    {

        int number;

        int bien_dem = 0;


        number = num;


        for (int i = 1; i <= number; i++)


            if (number % i == 0)

                bien_dem++;


        if (bien_dem == 2)

            return true;

        else

            return false;    }


}

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:23 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, n;
      Console.WriteLine("Nhap vao n:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(i = 0; i<=n; i++)
      {
        Console.WriteLine("i={0}", i);
      }
    }
  }
}


Do Xuan Dien [community,C2010G]

Ngày viết: 17:55 27/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Prime
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap vao so N= ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= N; i++)
      {
        if (checkPrime(i))
        {
          Console.Write("{0} , ", i);
        }

      }
    }

    static bool checkPrime(int num)
    {
      int max = num / 2;
      for (int i = 2; i <= max; i++)
      {
        if (num % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      return true;
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!