IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 8,673 Lượt Xem

Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tao mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:55 01/10/2021

#Ex1423


/* 
Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tạo mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Ex1423
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = Console.ReadLine();
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      List<int> array = new List<int>();
      foreach (byte b in ascii)
      {
        array.Add(b);
      }
      Console.WriteLine("Tong cac so chan la: {0}", TongChan(array));
      Console.WriteLine("Tong cac so le la: {0}", TongLe(array));
      array.Sort();
      Console.Write("Day sau khi sap xep tang dan la: ");
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        Console.Write("{0} ", array[i]);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Chuoi sau khi sap xep mang la: {0}", Chuoi(array));
      Console.ReadKey();
    }

    static int TongChan(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 == 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static int TongLe(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 != 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static string Chuoi(List<int> array)
    {
      string str = "";
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        str += ((char)(array[i]));
      }
      return str;
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:56 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string a;
      Console.WriteLine("Nhap vao chuoi: ");
      a = Console.ReadLine();
      char[] chara = a.ToCharArray();
      int[] n = new int[chara.Length];
      for (int i= 0; i< chara.Length; i++)
      {
        n[i] = (int)chara[i];
      }
      int tongChan = 0;
      int tongLe = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        if (n[i] % 2 == 0)
        {
          tongChan += n[i];
        }
        else
        {
          tongLe += n[i];
        }
      }
      Console.WriteLine("Tong le la: " + tongLe);
      Console.WriteLine("Tong chan la: " + tongChan);
      int kt = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n.Length; j++)
        {
          if (n[i] > n[j])
          {
            kt = n[i];
            n[i] = n[j];
            n[j] = kt;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Cac so sau khi sap xep la: ");
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(n[i] + " ");
      }
      Console.WriteLine("Tao mang theo chuoi: ");
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        chara[i] = (char)n[i];
        Console.Write( chara[i] + " ");
      }


    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:27 23/09/2021

 static void bai2()
    {
      Console.Write("Enter String:");
      string str = Console.ReadLine();
      int TongChan = 0;
      int TongLe = 0;
      
      int[] arr = new int[str.Length];

      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        arr[i] = (int)str[i];

        if (arr[i] % 2 == 0) // tong so chan, so le
        {
          TongChan += arr[i];
        }
        else
        {
          TongLe += arr[i];
        }

        
      }
      Console.WriteLine("Tong chan : {0}",TongChan);
      Console.WriteLine("Tong le : {0}", TongLe);
      for ( int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Array.Sort(arr);
        Console.Write("{0} ", arr[i]);
        
        
      }
      string result = string.Join(",", arr);
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Chuyen ve String : {0}",result);
    }


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:31 22/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter any words~");
      string str = Console.ReadLine();
      string result = "";
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      //Console.WriteLine("{0}", ascii);
      int count = 0, sumEven = 0, sumOdd = 0;
      for(int i = 0; i < ascii.Length; i++)
      {
        count += ascii[i];
        if(count % 2 == 0)
        {
          sumEven += count;
        } else
        {
          sumOdd += count;
        }
      }
      Console.WriteLine("Sum of even: {0}", sumEven);
      Console.WriteLine("Sum of odd: {0}", sumOdd);
      List<int> NumericList = new List<int>();
      foreach (int num in ascii)
      {
        NumericList.Add(num);
      }
      NumericList.Sort();
      Console.WriteLine("Each ASCII of the charactes in the word sorted: ");
      foreach(int num in NumericList)
      {
        result += Convert.ToChar(num);
        Console.Write(num + " ");
      }
      Console.WriteLine("\nConverted String: {0}", result);
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 01:49 22/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Array
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Please enter array :");
      string a = Console.ReadLine();
      char[] arr = a.ToCharArray();
      int count = 0, sumC = 0, sumL = 0;
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        count = arr[i];
        if (count % 2 == 0)
        {
          sumC += count;
        }
        else
        {
          sumL += count;
        }
      }
      List<int> saveNum = new List<int>();
      foreach(int c in arr)
      {
        saveNum.Add(c);
      }
      Console.WriteLine("Sum of even : {0}", sumC);
      Console.WriteLine("Sum of odd : {0}", sumL);
      saveNum.Sort();
      Console.Write("Sort by acs: ");
      foreach (int print in saveNum)
      {
      Console.Write(print + " ");
      }
      String afterPr = "";
      foreach(int prt in saveNum)
      {
        afterPr +=Convert.ToChar(prt);
      }
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("After sort by acs :{0}", afterPr);


    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!