IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,387 Lượt Xem

Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tao mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 12:29 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2.TinhTongChanLeTrongChuoi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap chuoi can them");
      string str = Console.ReadLine();
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      Console.WriteLine("{0}",ascii);

      List<int> Array = new List<int>();
      foreach(byte num in ascii)
      {
        Array.Add(num);
      }

      Console.WriteLine("Tong cac so chan la {0}", TongChan(Array));
      Console.WriteLine("Tong cac so le la {0}", TongLe(Array));

      Array.Sort();
      Console.WriteLine("Day sau khi sap xep tang dan la");
      foreach (byte num in ascii)
      {
        Console.WriteLine("{0}", num);
      }

      Console.WriteLine("Chuoi sau khi duoc chuyen doi la: {0}", Chuoi(Array));

    }

    static int TongChan(List<int> Array)
    {
      int SumChan = 0;
      foreach(int num in Array)
      {
        if (num % 2 ==0)
        {
          SumChan += num;
        }
      }
      return SumChan;
    }

    static int TongLe(List<int> Array)
    {
      int SumLe = 0;
      foreach (int num in Array)
      {
        if (num % 2 != 0)
        {
          SumLe += num;
        }
      }
      return SumLe;
    }

    static string Chuoi(List<int> Array)
    {
      string Chuoi = "";
      foreach (int num in Array)
      {
        Chuoi = Chuoi + Convert.ToChar(num);
      }
      return Chuoi;
    }


  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:07 17/05/2021using System;

namespace tinhmakitu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      String a;
      Console.WriteLine("Nhap chuoi can tinh ");
      a = Console.ReadLine();
      char[] chara = a.ToCharArray();
      int[] n = new int[chara.Length];
      for (int i = 0; i < chara.Length; i++) {
        n[i] = (int)chara[i];
      }
      int tongchan = 0;
      int tongle = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++) {
        if (n[i] % 2 == 0)
        {
          tongchan += n[i];
        }
        else {
          tongle += n[i];
        }
      }
      Console.WriteLine("Tong chan = " + tongchan);
      Console.WriteLine("Tong le = " + tongle);
      int kt = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++) {
        for (int j = i+1; j < n.Length; j++) {
          if (n[i] > n[j]) { 
          kt = n[i];
          n[i] = n[j];
          n[j] = kt;
        }}
      }
      for (int i = 0; i < n.Length; i++) {
        Console.Write(n[i] + " ");
      }
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        chara[i] = (char)n[i];
      Console.Write(chara[i] + " ");
      }
      


    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:28 17/05/2021namespace Les2Bt2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so phan tu trong mang:");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[] arr = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine($"Nhap phan tu thu {i}: ");
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("Mang truoc sap xep:");
      foreach(int x in arr)
      {
        Console.Write(x + "");
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Mang sau sap xep tang dan:");
      Array.Sort(arr);
      foreach (int x in arr)
      {
        Console.Write(x + "");
      }
      Console.WriteLine();

    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:27 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace TongChanLe
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = Console.ReadLine();
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      List<int> array = new List<int>();
      foreach(byte b in ascii)
      {
        array.Add(b);
      }
      Console.WriteLine("Tong cac so chan la: {0}", TongChan(array));
      Console.WriteLine("Tong cac so le la: {0}", TongLe(array));
      array.Sort();
      Console.Write("Day sau khi sap xep tang dan la: ");
      for(int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        Console.Write("{0} ", array[i]);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Chuoi sau khi sap xep mang la: {0}",Chuoi(array));
    }

    static int TongChan(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for(int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 == 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static int TongLe(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 != 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static string Chuoi(List<int> array)
    {
      string str = "";
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        str += ((char)(array[i]));
      }
      return str;
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:07 25/06/2020using System;

namespace C_
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str;
      Console.WriteLine("Input string");
      str = Console.ReadLine();
      int[] arr = new int[str.Length];
      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        arr[i] = (int)str[i];
      }

      int oddSum, evenSum;
      oddSum = 0;
      evenSum = 0;
      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        if (arr[i] % 2 == 0)
        {
          evenSum += arr[i];
        }
        else
        {
          oddSum += arr[i];
        }
      }

      Console.WriteLine("Sum of even number: {0}",evenSum);
      Console.WriteLine("Sum of odd number: {0}",oddSum);
      
      for (int i = 0; i < str.Length-1; i++)
      {
        for (int j = i+1; j < str.Length; j++)
        {
          if (arr[i] > arr[j])
          {
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = temp;
          }
        }
      }

      string reStr = "";
      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        reStr += (char) arr[i];
      }
      Console.WriteLine(reStr);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!