IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,500 Lượt Xem

Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tao mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:55 01/10/2021

#Ex1423


/* 
Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tạo mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Ex1423
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = Console.ReadLine();
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      List<int> array = new List<int>();
      foreach (byte b in ascii)
      {
        array.Add(b);
      }
      Console.WriteLine("Tong cac so chan la: {0}", TongChan(array));
      Console.WriteLine("Tong cac so le la: {0}", TongLe(array));
      array.Sort();
      Console.Write("Day sau khi sap xep tang dan la: ");
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        Console.Write("{0} ", array[i]);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Chuoi sau khi sap xep mang la: {0}", Chuoi(array));
      Console.ReadKey();
    }

    static int TongChan(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 == 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static int TongLe(List<int> array)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        if (array[i] % 2 != 0) sum += array[i];
      }
      return sum;
    }
    static string Chuoi(List<int> array)
    {
      string str = "";
      for (int i = 0; i < array.Count; i++)
      {
        str += ((char)(array[i]));
      }
      return str;
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:56 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string a;
      Console.WriteLine("Nhap vao chuoi: ");
      a = Console.ReadLine();
      char[] chara = a.ToCharArray();
      int[] n = new int[chara.Length];
      for (int i= 0; i< chara.Length; i++)
      {
        n[i] = (int)chara[i];
      }
      int tongChan = 0;
      int tongLe = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        if (n[i] % 2 == 0)
        {
          tongChan += n[i];
        }
        else
        {
          tongLe += n[i];
        }
      }
      Console.WriteLine("Tong le la: " + tongLe);
      Console.WriteLine("Tong chan la: " + tongChan);
      int kt = 0;
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n.Length; j++)
        {
          if (n[i] > n[j])
          {
            kt = n[i];
            n[i] = n[j];
            n[j] = kt;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Cac so sau khi sap xep la: ");
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(n[i] + " ");
      }
      Console.WriteLine("Tao mang theo chuoi: ");
      for (int i = 0; i < n.Length; i++)
      {
        chara[i] = (char)n[i];
        Console.Write( chara[i] + " ");
      }


    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:27 23/09/2021

 static void bai2()
    {
      Console.Write("Enter String:");
      string str = Console.ReadLine();
      int TongChan = 0;
      int TongLe = 0;
      
      int[] arr = new int[str.Length];

      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        arr[i] = (int)str[i];

        if (arr[i] % 2 == 0) // tong so chan, so le
        {
          TongChan += arr[i];
        }
        else
        {
          TongLe += arr[i];
        }

        
      }
      Console.WriteLine("Tong chan : {0}",TongChan);
      Console.WriteLine("Tong le : {0}", TongLe);
      for ( int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Array.Sort(arr);
        Console.Write("{0} ", arr[i]);
        
        
      }
      string result = string.Join(",", arr);
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Chuyen ve String : {0}",result);
    }


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:31 22/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter any words~");
      string str = Console.ReadLine();
      string result = "";
      byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      //Console.WriteLine("{0}", ascii);
      int count = 0, sumEven = 0, sumOdd = 0;
      for(int i = 0; i < ascii.Length; i++)
      {
        count += ascii[i];
        if(count % 2 == 0)
        {
          sumEven += count;
        } else
        {
          sumOdd += count;
        }
      }
      Console.WriteLine("Sum of even: {0}", sumEven);
      Console.WriteLine("Sum of odd: {0}", sumOdd);
      List<int> NumericList = new List<int>();
      foreach (int num in ascii)
      {
        NumericList.Add(num);
      }
      NumericList.Sort();
      Console.WriteLine("Each ASCII of the charactes in the word sorted: ");
      foreach(int num in NumericList)
      {
        result += Convert.ToChar(num);
        Console.Write(num + " ");
      }
      Console.WriteLine("\nConverted String: {0}", result);
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 01:49 22/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Array
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Please enter array :");
      string a = Console.ReadLine();
      char[] arr = a.ToCharArray();
      int count = 0, sumC = 0, sumL = 0;
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        count = arr[i];
        if (count % 2 == 0)
        {
          sumC += count;
        }
        else
        {
          sumL += count;
        }
      }
      List<int> saveNum = new List<int>();
      foreach(int c in arr)
      {
        saveNum.Add(c);
      }
      Console.WriteLine("Sum of even : {0}", sumC);
      Console.WriteLine("Sum of odd : {0}", sumL);
      saveNum.Sort();
      Console.Write("Sort by acs: ");
      foreach (int print in saveNum)
      {
      Console.Write(print + " ");
      }
      String afterPr = "";
      foreach(int prt in saveNum)
      {
        afterPr +=Convert.ToChar(prt);
      }
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("After sort by acs :{0}", afterPr);


    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!