IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 7,309 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 15:21 18/05/2020using System;

namespace flowchart
{
  class flowchart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      //bai1();
      //bai2();
      bai3();
    }
    static void bai1()
    {
      
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
    static void bai2()
    {

    }
    static void bai3()
    {
      int sum = 0, C = 1;
      float Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("number : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = sum / 3;
          Console.WriteLine("sum = {0} & Avg = {1} ",sum,Avg);
          break;
        }
      }
    }

  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 10:08 18/05/2020


bai 1.
using System;

namespace flowchart
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      int yrsOfService = 3, slaty = 1500, bonus = 0;
      if(yrsOfService < 5)
      {
        if(slaty < 500)
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine("Stop");
        }
        else
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine("stop");
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine("stop");
      }

      
    }
  }
}


Bai 2
using System;

public class Class1
{
	public Class1()
	{
		static void Main(string[] args)
    {
			int sum = 0;
			int c = 1;
			int Avg = 0;
      while (true)
      {
				if(c <= 3)
        {
					Console.Write("Nhap so: ");
					int number = int.Parse(Console.ReadLine());
					sum += number;
					c += 1;
        }
        else
        {
					Avg = sum / 3;
					Console.WriteLine("Sum: " + sum);
					Console.WriteLine("Avg: " + avg);
					return;
        }
      }
    }
	}
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 10:11 16/05/2020using System;

namespace FlowChatBai1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if(yrsOfService < 5)
      {
        if(salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
  }
}using System;

namespace FlowChatBai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int SetSum = 0, C = 1, Avg = 0;

      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("Enter the number = ");
          int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          SetSum += number;
          C += 1;
          return;
        }
        else
        {
          Avg = SetSum / 3;
          Console.WriteLine("SetSum = " + SetSum);
          Console.WriteLine("Avg = " + Avg);
          return;

          
        }
      }
      
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 21:07 15/05/2020using System;

namespace Phuongtrinhbacnhat
{
  public class bai1
  {
    static void Main(String[] asgv)
    {
      int yrsOfService = 3, salasy = 300, bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salasy < 500)
        {
          bonus = 100;
          return;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          return;
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        return;
      }
    }
  }
}using System;

namespace Phuongtrinhbacnhat
{
  public class bai3
  {
    static void Main(String[] asgv)
    {
      int sum = 0, c = 1, avg = 0;
      while (true)
      {
        if (c <= 3)
        {
          Console.WriteLine("Nhap so: ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          sum += number;
          c += 1;
          return;
        }
        else
        {
          avg = sum / 3;
          Console.WriteLine("sum: " + sum);
          Console.WriteLine("avg: " + avg);
          return;
        }
      }
    }
  }


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:23 15/05/2020using System;

namespace flowchart
{
  class flowchart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      //bai1();
      //bai2();
      bai3();
    }
    static void bai1()
    {
      
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
    static void bai2()
    {

    }
    static void bai3()
    {
      int sum = 0, C = 1;
      float Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("number : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = sum / 3;
          Console.WriteLine("sum = {0} & Avg = {1} ",sum,Avg);
          break;
        }
      }
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!