IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,491 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:37 14/06/2021


#addstudent.php


<?php 
	// require_once('formStudent.php');
require_once ('dbhelper.php');
$fullname = $age = $address = '';
if(!empty($_POST)) {
	$id = '';

	if (isset($_POST['fullname'])) {
		// code...
		$fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		// code...
		$age = $_POST['age'];
	}

	if (isset($_POST['address'])) {
		// code...
		$address = $_POST['address'];
	}

	if (isset($_POST['id'])) {
		// code...
		$id = $_POST['id'];
	}
	$fullname =str_replace('\'', '\\\'', $fullname);
	$age =str_replace('\'', '\\\'', $age);
	$address =str_replace('\'', '\\\'', $address);
	$id =str_replace('\'', '\\\'', $id);

	if ($id != '') {
		// code...
		$sql = 
		"update student set fullname = '$fullname', age = '$age', address = '$address' where id =".$id;
	} else {
		$sql = "insert into student(fullname, age, address) values ('$fullname', '$age', '$address')";
	}
 
	// echo($sql);
	execute($sql);
	header('Location: student.php');
}
$id = '';
if (isset($_GET['id'])) {
	// code...
	$id = $_GET['id'];
	$sql = 'select * from student where id = '.$id;
	$studentList = executeResult($sql);
	if ($studentList != null && count($studentList)>0 ) {
		// code...
		$std = $studentList[0];
		$fullname = $std['fullname'];
		$age = $std['age'];
		$address = $std['address'];
	} else {
		$id = '';
	}
}


?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Nhập thông tin sinh viên</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
						<label for="usr">Họ Tên:</label>
						<input type="number" name="id" value="<?=$id?>" style="display: none;">
						<input required="true" type="text" class="form-control" id="fullname" name="fullname" value="<?=$fullname?>">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="usr">Tuổi:</label>
						<input required="true" type="number" class="form-control" id="age" name="age" value="<?=$age?>">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="address">Địa chỉ:</label>
						<input type="text" class="form-control" id="address" name="address" value="<?=$address?>">
					</div>

					<a href="student.php"><button type="button" class="btn btn-danger">Danh sách sinh viên</button></a>
					<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'qlsinhvien');

#dbhelper.php


<?php 
	require_once('config.php');

	function execute($sql) {
	//save data -> database (product)
	//B1. Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc thi query (select, insert, update, delete)
	mysqli_query($conn, $sql);

	//B3. Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);
}

function executeResult($sql) {
	//save data -> database (product)
	//B1. Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//B2. Thuc thi query (select, insert, update, delete)
	$data   = [];
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) {
		$data[] = $row;
	}

	//B3. Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);

	return $data;
}

function deleteStudent() {
		$id = $_POST('id');
		$sql = "delete from student where id = $id";
		execute($sql);

		echo "Xóa thành công";
	
}
 


#student.php


<?php 
	require_once('dbhelper.php');

 ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Student</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel-primary">
			<div class="panel-heading" style="margin-top: 20px">
				<h3>Quản lí thông tin sinh viên</h3> 
			</div>
			<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th width="60px">STT</th>
							<th>Họ tên </th>
							<th>Tuổi</th>
							<th>Địa chỉ</th>
							<th width="60px"></th>
							<th width="60px"></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<?php 
							$sql = 'select * from student';
							$studentList = executeResult($sql);
							$count = 1;
							foreach ($studentList as $std) {
								// code...
								echo '<tr>
									 	<td>'.($count++).'</td>
									 	<td>'.$std['fullname'].'</td>
									 	<td>'.$std['age'].'</td>
									 	<td>'.$std['address'].'</td>
									 	<td><button class="btn btn-warning" onclick=\'window.open("addstudent.php?id='.$std['id'].'", "_self")\'>Sửa</button></td>
									 	<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteStudent('.$std['id'].')">Xóa</button></td>
									 </tr>';
							}
						 ?>
					</tbody>
				</table>
				<a href="addstudent.php"><button class="btn btn-success" style="margin-top: 15px">
				Thêm sinh viên</button></a>
			</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function deleteStudent(id) {
			option = confirm('Bạn có muốn xóa sinh viên này?')
			if(!option) return
				$.post('dbhelper.php', {
					'action': 'delete',
					'id': id
				}, function(data) {
					alert(data)
					location.reload()
				})

		}
	</script>
</body>
</html>Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:22 09/06/2021


#config.php


<?php
define('HOST','localhost');	
define('USERNAME','ROOT');	
define('PASSWORD','');	
define('DATABASE','student');


#dbhelper.php


<?php
require_once ('config.php');

/**
 * Su dung voi cau lenh query: insert, update, delete -> ko tra ve ket qua.
 */
function execute($sql) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//Xu ly cau query
	mysqli_query($conn, $sql);

	//Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung voi cau lenh query: select.
 */
function executeResult($sql) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	// echo $sql;
	//Xu ly cau query
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	// var_dump($resultset);
	// die();
	$data = [];
	while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) {
		$data[] = $row;
	}
	/**
	 * TH: param2 = 1
	 * $row = [
	 * 		'id' => 1,
	 * 		'title' => '1 - Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H',
	 * 		'thumbnail' => '12321',
	 * 		...
	 * ];
	 *
	 * TH: param2 = 2
	 * $row = [1, '1 - Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H', '12321', ...];
	 */

	//Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);

	return $data;
}


#index.php


<?php
	require_once('config.php');
	require_once('dbhelper.php');
	if (isset($_GET['delete_id'])) {
		$delete_id = $_GET['delete_id'];
		$sql = 'delete from students where id = '.$delete_id.;
		execute($sql);
	}
	$fullname = $age = $address = '';
	if (isset($_POST['fullname'])) {
		$hoten = $_POST['fullname']; 
	}
	if (isset($_POST['age'])) {
		$tuoi = $_POST['age'];
	}
	if (isset($_POST['address'])) {
		$diachi = $_POST['address'];
	}
	if ($hoten != '' && $tuoi != '' && $diachi != '') {
		$sql = 'insert into students (fullname,age,address)
		values ("'.$hoten.'","'.$tuoi.'","'.$diachi.'")';
		execute($sql);
	}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Quản Lí Sinh Viên</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			Management Student's Detail Information
		</div>

		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Fullname</th>
					<th>Age</th>
					<th>Address</th>
				</tr>

<?php
$sql = 'select * from students';
$result = executeReult($sql);
$no = 1;
foreach ($result as $row) {
	echo '<tr>
				<td>'.($no++).'</td>
				<td>'.$row['fullname'].'</td>
				<td><'.$row['age'].'/td>
				<td>'.$row['address'].'</td>
				<td><a href = "?delete_id='.$row['id'].'"><button class="btn btn-danger">Delete</button></a></td>	
		</tr>';

}
?>
			</table>
		</div>
	</div>

	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			Input
		</div>

		<div class="panel-body">
			<form method="POST">
				<div class="form-group">
				<label>Fullname</label>
				<input type="text" name="fullname" class="form-control">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label>Age</label>
				<input type="text" name="age" class="form-control">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label>Address</label>
				<input type="text" name="address" class="form-control">
			</div>
			<button class="btn btn-success">Add</button>
			</form>
		</div>
	</div>

</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 12:48 08/06/2021<?php 
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'bt1');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');<?php 
require_once('dbhelper.php');

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
	<title>Quan ly sinh vien</title>
</head>
<body>
<div class="container">
	<table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>No</th>
    <th>Fullname</th>
    <th>Age</th>
    <th>Address</th>
    <th></th>
    <th></th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
  	<?php 
  		$sql = 'select * from student';
  		$list = executeresult($sql);
  		$i = 1;
  		foreach ($list as $s) {
  			echo '<tr>
  				<td>'.$i++.'</td>
			    <td>'.$s['Name'].'</td>
			    <td>'.$s['Age'].'</td>
			    <td>'.$s['Address'].'</td>
			    <td><button type="button" class="btn btn-success" onclick = \'window.open("addstd.php?ID='.$s['id'].'","_self")\'>Edit</button></td>
					<td><button type="button" class="btn btn-danger" onclick = "DELETE('.$s['id'].')">Delete</button></td>
			   	</tr>';
  		}
  	 ?>

  </tbody>
 </table>
<center><a href="addstd.php"><button type="button" class="btn btn-info">Add Student</button></a></center>
</div>
<script type="text/javascript">
	function DELETE(id){
		console.log(id)
		$.post ('delete.php',{
			'id' : id
		},function(data){
			location.reload()
		})

	}
</script>
</body>
</html><?php 
require_once('dbhelper.php');
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];
	$sql = "DELETE FROM `student` WHERE `student`.`id` = " . $id;
	execute($sql);
}<?php 
require_once('dbhelper.php');

$name = $age= $address = '';
if(!empty($_POST)){
	$id = '';
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];
}
if (isset($_POST['name'])) {
	$name = $_POST['name'];
}
if (isset($_POST['age'])) {
	$age = $_POST['age'];
}
if (isset($_POST['address'])) {
	$address = $_POST['address'];
}
if ($id != null) {
$sql = "UPDATE `student` SET `Name` = '$name', `Age` = '$age', `Address` = '$address' WHERE `student`.`id` = " . $id;
}else{
$sql = "INSERT INTO `student` (`Name`, `Age`, `Address`) VALUES ('$name', '$age', '$address')";
}

execute($sql);
header('Location: studen.php');
die();}

$id = '';
if (isset($_GET['ID'])) {
$id = $_GET['ID'];
$sql = 'SELECT * FROM `student` WHERE `id` = '.$id.''; 
$data = executeresult($sql);
if($data != null && count($data)> 0){
	$datastd = $data[0];
	$name = $datastd['Name'];
	$age = $datastd['Age'];
	$address = $datastd['Address'];
}
}


 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Them sinh vien</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container"> 
	<form method="POST">
  <div class="form-group">
  	<input style="display: none;" type="number" name="id"value="<?=$id?>">
   <label for="name">Fullname:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Enter name" name="name" value="<?=$name?>">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="age">Age:</label>
   <input type="number" class="form-control" id="age" placeholder="Enter age" name="age"value="<?=$age?>">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="address">Address:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="address" placeholder="Enter address" name="address"value="<?=$address?>">
  </div>
  
  <button type="submit" class="btn btn-info">Submit</button>
 </form></div>


</body>
</html><?php 
require_once('config.php');
function execute($sql){
$Connect = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
mysqli_query($Connect,$sql);
 mysqli_close($Connect);
}
function executeresult($sql){
$Connect = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
$result = mysqli_query($Connect,$sql);
$data = [];
while ($row = mysqli_fetch_array($result,1)) {
	$data[] = $row;
}
mysqli_close($Connect);
return $data;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'studentmanager');Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
require_once('config.php');


function execute($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);

	mysqli_set_charset($conn,'utf8');

	mysqli_query($conn, $sql);

	mysqli_close($conn);
}


function executeResult($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);

	mysqli_set_charset($conn,'utf8');

	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	$data = [];
	while( ($row = mysqli_fetch_array($resultset,1)) !=null ){
		$data[] = $row;
	}

	mysqli_close($conn);
	return $data;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!